Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1081

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-06-1733

Type: Testament van Pieter Jacobus Goudesone

Beschrijving: Testament van Pieter Jacobus Goudesone, die ziek te bed ligt: hij wenst begraven te worden met een 'middelbare' uitvaart, waarna de vrienden en buren die aanwezig waren, bier zullen krijgen. De rest gaat naar zijn neef, Jaspar Redij.

Opmerking: Op de rugzijde van dit document bevinden zich korte notities betreffende ontvangsten van/voor missen voor? allerlei personen; deze notities hebben wellicht niets te maken met het testament op de voorzijde. Omdat de namen vaak moeilijk leesbaar of onvolledig zijn, werden ze niet opgenomen in deze record.

Tekst

test

[In de linkermarge:] Testament pieter Jacobus goudesone 1733

[zeer moeilijk leesbaar]

Ontfaen voor 2 misse van sielle[?] van de dochters corniillie anne clare grimelpon ende joanna [...?] - 26 stuu[ers] jo[ann]a baele[w?]elue [per...?] schellinck van marij du petijt - 0: 7: 0 franc[ois] du petijt - 0: 7: 63[?] jo[ann]a de cantere - 0: 10: 0 Jsabelle rogier - 0: 5: 0 magdelon[?] en[de] joseph samijn - 0: 14: 0 _____________________ hier van betaelt d[en] pastor - 1: 14: [...?] heer [...?] nuitten - 1: 0: 0 d[en] keser - 1: 0: 0 heer [no...?rle] betaelt Jsabelle du petijt - 0: 7: 0

test

Inden naem des heeren amen

Jck p[iete]r Jacobus goudesone sieck te bedde Ligghende nochtans hebbende mijn volle verstandt Considereren[de] de broosheijt van s'menschens leven ende datter niet sekerder en is dan eens te moeten sterven ende niet onsekerder dan d'ure wanneer daerom hebbe willen disponeren van de cleijne middelen gewonnen door mijnen arbeijt bij forme van testamente soo volght Alvooren bevele ick mijn siele aen godt almachtigh haere[n] schepper ende mijn lichaem naer mijne doot versoucke begraven te worden met den middelbaer wtvaert naer welcken de vrienden ende gebeurs ten uijtvaerde assisterende sullen beschoncken worde[n] met een halve tonne bier ende aengaende t'surplus laete t'selve alles ter dispositie van Cosijn Jaspar redij in Considera[ti]e vande menighvuldige Weldaeden van hem ghenoten met renunciatie aen alle exceptien ende beneficien van rechte dies Contrarierende dit aldus gedaen ter p[rese]ntie van d'heer ende m[eeste]r gregorius pijpe pastor van Zonnebeke Jacobus Carpentier ende Jacobus Verbrugghe ghetuijghen hier over geropen desen 20.en Junij 1733

pieter goudeso[n]e

tmarc van Jacobus + verbrugghe

gregorius pijpe pastor in sonnebeke

Jacobus Carpentier