Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1077*****

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. // Bijkomende dateringen: "Jn Daeten achtentwintighsten Junij Seventhien hondert tweeendertigh" (28/06/1732); "den Derden Januarij seventhien hondert drieendertigh" (03/01/1733).

Type: Beschrijving van de gronden van Jan Franchois Durnez te Zonnebeke, waarop de rente vermeld in BRU-AGSB-Z-1077**** bezet werd

Beschrijving: Beschrijving van de gronden, door Jan Franchois Durnez verkregen na het overlijden van Petronelle Bouten, zijn echtgenote, waarop de rente vermeld in BRU-AGSB-Z-1077****, ten laste van Durnez en ten gunste van Martinus Nutten, bezet werd. Het gaan om een halve hofstede te Zonnebeke en een stuk bos te Zonnebeke [+ situering van de gronden].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-1077***** werd overgenomen in BRU-AGSB-Z-1077****.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Tnaervolgende sijn de partijen van hofstede ende landen Competerende ouer d'helft aen Jan Franchois Durnez ter Causen van Petronelle Bouten sijne ouerleden huijsvrauwe ghemerckt de Renonchiatie aen des selfs successie gedaen bij de vooghden

test
[voorkant]

van haere achterghelaeten Kijnderen bij acte agreatie van weesheeren Jn Daeten achtentwintighsten Junij Seventhien hondert tweeendertigh Dies de wederhelft Deser hofstede is Competerende ghemeene ende onverdeelt aen Jacobus Carpentier met sijne Kijnderen gheleghen Binnen de prochie ende onder de heerelichede van zonnebeke Welcke voorseijde helft Door hem Jan franchoijs Durnez Jn hijpoteque is verleent aen Martinus nutten voor sijne rente volghens dacte Danof sijnde ghereitereert voor Den notaris godtschalck t'Ipre den Derden Januarij seventhien hondert drieendertigh behoorelick ghetabellionneert welcke partijen van hofstede ende landen Jnt gheheele Consisteren als volcht Alvooren dhofstede alwaer De huijsijnghen ende Edifitien op staen met Een partijcken Boomgaert van suijden ende westen mitsgaeders

achtenveertigh roeden Lants ouer De Wtdreue tot de becelaerstraete paelende van zuijden westen ende noorden De naervolghende Landen van Dese hofstede haeghen als Jncluijs ende van oosten Deerste volghende Partije gars groot Jnt gheheele twee lijnen twee-envijftigh roeden Jtem oost aende voorseijde hofstede Een partije onder Boomgaert ende garserije streckende oost ende west Paelende van oosten het forreest vande abdije van Sonnebeke half dijck noch oost deerste volghende Partije gars wulghen met vrijdom Incluijs suijt het saijlant ter Derde volghende partije Doorenhaeghe met vrijdom Jncluijs west de voorgaende hofstede ende van noorden het saijlant hierachter staende groot twee ghemeten Een Lijne neghenendertigh roeden Jtem noch oost aen het Leste voorgaende

test
[voorkant]

Een partije garslant Streckende alsvooren happende Een wenigh opde suijtsijde Paelende van oosten een Straetgien aldaer maeckende het ghescheet van beede De heerelicheden van zonnebeke noch oost aende happe het Busch dheer Philippus audancij weire Incluijs zuijt den selven Busch de struicken opden houuer ofte weire met vrijdom Jncluis noch zuijt de tweede volghende partije saijlant haeghe Incluijs west het Leste voorgaende ende van noorden het meersch vande abdije voorseijt separerende op half dijck ende noch noort Teerste volghende Partijeken busch weire ofte struijcken Incluis groot twee ghemeten vierentvijftigh roeden Jtem noort aen het Leste voorgaende Een partijeken Busch streckende alsvooren Paelende van oosten het voornomde straetgien

van westen ende noorden het meersch vande voorseijde abdije half dijck groot Sesentseventigh roeden Jtem suijt aen de voorschreven hofstede Boomgaert ende gars Een groote partije saijlant Paelende van oosten het busch vanden voorseijden Dheer audancij aldaer gaende tot Ieghens den houuer ende tbusch van Jo[ncke]r Bouvaerts haeghe Incluijs suijt deerste naervolghende partije veurghemeens ende het saijlant vande voorseijde abdije mitsgaeders van Westen het saijlant van dese hofstede hierachter Staende Elshaeghe afgaende ende van noorden D'hofstede Boomgaert ende garsijnghen hiervooren staende groot ses ghemeten neghenen- tachtentigh roeden Jtem suijt aen tleste voorgaende Een partije Saijlant paelende van noorden het Leste voorgaende veurghemeens ende

test
[voorkant]

het Busch vanden voornomden d'heer audancij haeghe afgaende oost Den selven busch audancij haeghe Incluijs suijt het busch pieter franchois Ketel ende tbusch vanden greffier Bouten ghenaemt rijsselbusch ende van Westen Deerste volghende partije groot twee ghemeten Een Lijne Vierenvijftigh roeden Jtem west daeran Een partije Saijlant happende opde oostsijde Paelende van oosten tleste voorgaende haeghe Incluis noch oost ende suijt het busch vanden voorseijden greffier Bouten ghenaemt rijsselbusch west ende noort het busch ende Lant vande voorseijde abdije groot Een ghemet Eenentwintigh roeden Jtem suijt aende dreue van De voorschreven hofstede Een partije saijlant paelende van suijden het Lant vande voorseijde abdije west De straete Leedende van zonnebeke

naer becelaere noort de dreue vande voorseijde hofstede ende oost t'Lant hiervooren staende Elshaeghe Incluijs groot Drie ghemeten twee Lijnen neghenentwintigh roeden Jtem noort Bij het Leste voorgaende Een Partije saijlant streckende meest suijt ende noort Paelende van oosten het naervolghende ende De voorschreven hofstede haeghen afgaende suijt De voorseijde Dreue van dese hofstede west de vermelde straete Loopende naer Becelaere ende van noorden de Landen vande voorseijde abdije half dijck groot twee ghemeten Vieren- tachtentigh roeden Jtem oost aen het Leste voorgaende Een partije saijlant streckende oost ende West Paelende van oosten het forreest vande voorseijde abdije half Dijck

test
[voorkant]

Suijt de voorenstaende hofstede Boomgaert ende garsijnghen West de Leste voorgaende partije noch west ende noort het Lant vande voorseijde abdije groot vijf ghemeten neghenen- tsestigh roeden Eindelijnghe west vande voorschreven hofstede Een partije saijlant paelende van oosten de straete Leedende van Sonnebeke naer becelaere suijt ende west het lant ende busch Jan Franchois Bouten noch west ende van noorden het Lant vande voorseijde abdije groot Een ghemet twee lijnen Tachtentigh roeden Nombre tsamen van alle De voorschreven Partijen van hofstede ende Landen Jnt gheheele bedraeght achtentwintigh ghemeten twee Lijnen Sevenenveertigh roeden Comt over D'helft voor Den

Voorschreven Jan franchoijs Durnez dat alhier In hijpoteque Wort verleent tot Veerthien ghemeten Een Lijne Drieentwintigh roeden half Voorts noch Jnden oosthouck van het voorseijde zonnebeke Een Partije Buschlant streckende oost ende West Paelende van oosten De buschen Cornelis grijmelpont ende franchoijs warlop ghemeene met den disch van zonnebeke suijt het Lant Sieur Jan Baptiste ovijn west het busch sieur guilliamus Joannes van robaijs ende van noorden het busch Caerel ghijselen groot Een ghemet Een Lijne Vierentseventigh roeden Dienvolghende hebben Wij Sieur hubrecht Verenne Bailliu mitsgaeders Burghmeester Ende Schepenen Voornomt Den Voorseijden Durnez wel ende wettelick ghecondemneert ende de voorschreven

BRU-AGSB-Z-1077 [voorkant]

opghebrochte hijpoteque met alle De Drooghe ende groene Catheijlen Daerop Staende ghewesen In Laste tot recouure ende versekertheijt als bij de voorschreven acte tabellionnaire vermelt Dit met alle De Solemniteijten In ghelijcken ghepratijcqueert alles ter acceptaetie vanden voorschreven Martinus nuitten alhier medecomparerende In Teecken Der waerheijt hebben wij Bailliu Burghmeester ende schepenen voorseijt dese Letteren Van rentebriefue verleent onder de signature van onsen ghesworen greffier Die aldus ghedaen ende ghepasseert Waeren Tonser Collegiale Vergaederijnghe Den neghensten Des Jaers Seventhien hondert Drieendertigh mij Toorconden als Greffier

G. Boutens