Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1077

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-04-1733

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "tweeden Januarij seventhien hondert drieendertigh" (02/01/1733); "Den derden dito" (03/01/1733); "Jn daeten negensten Januarij voorseijt" (09/01/1733); "Jn daeten Sesthienden april xvij.C Drieendertigh" (16/04/1733).

Type: Verkoop door Martinus Nutten van een rente aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Martinus Nutten, brouwer te Zonnebeke, verklaart dat hij aan de abdij van Zonnebeke een rente van 198 ponden 4 schellingen 4 groten Vlaamse munt verkoop, met een interest van de penning 20. Deze rente ging in op 02/01/1733, en Nutten verkreeg deze op 16/04/1733 van Jan Franchoijs Durnez. Nutten verklaart dat de abdij hem het kapitaal en de verlopen interesten betaalde, en nu eigenaar is van de rente.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreven Martinus Nutten Brauwer Woonende Tot zonnebeke Bekent soo hij Doet mits Desen Te Cederen ende transporteren aen ende Jn proffijtte vande abdije van Zonnebeke Een rente ende Rentebrief van twee hondert achtentnegentigh Ponden vier Schellijnghen vier groote[n] Vlaems Croijserende Pennijnck twintigh Cours ghenomen hebbende tweeden Januarij seventhien hondert drieendertigh verkent door Jan franchoijs Durnez volghens dacte ghepasseert voor Leenmannen van zonnebeke Ten selven daeghe gereitereert voor Den notaris godtschalck Den derden dito ende wettelick verkent ende gherealiseert voor Bailliu Burghm[eeste]re ende schepenen van Sonnebeke Jn daeten negensten Januarij voorseijt dies de Jouissance vande hijpoteque bij den rentebrief vermelt is ghecedeert door dito durnez anden onderschreven ofte sijn actie hebbende volghens dacte

test
[voorkant]

onder handteecken Jn daeten Sesthienden april xvij.C Drieendertigh Welcken rentebrief ende acte Cessie ten desen is ouerghelevert aenden Seer Eerweerden Heer patricius holvoet abt ende heere van zonnebeke tsijnder acceptaetie vanden welcken Dito Nutten Bekent ontfanghen t'hebben de portée van t'voorenstaende Capitael ende verschenen Croijsen tot date deser alles om bij de voorseijde abdije te moghen Jouisseren ende disponneren als naer Behooren ende raede Toorconden Zonnebeke twintighsten april seventhien hondert Drieendertigh

M. Nuitten

Patricius holvoet abt ende heere van Zonnebeke