Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1074

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. // Bijkomende dateringen: "het jaer 7bre 1714 ende januari 1715" (09/1714 en 01/1715); "1715"; "baemisse 1714" (01/10/1714); "baemisse 1715" (01/10/1715); "den 10 7bre 1725" (10/09/1725); "1718"; "op den 16 jan. 1718" (16/01/1718); "op den 1 8bre 1718" (01/10/1718); "op den 12 febr. 1719" (12/02/1719); "op den 12 jan. 1721" (12/01/1721); "1723"; "in de maent 8bre 1724" (10/1724); "opden 10 7bre 1725" (10/09/1725); "van baemisse 1715 tot baemisse 1732" (01/10/1715 tot 01/10/1732); "1730".

Type: Informatie betreffende de pacht van Hubrecht Kemel van een hofstede van de abdij van Zonnebeke te Passendale, en berekening van achterstallige pachtgelden

Beschrijving: Informatie betreffende de pacht door Hubrecht Kemel van een hofstede van de abdij van Zonnebeke te Passendale. Blijkbaar vond men de pachtbrief niet terug, en wist men dus ook niet wanneer de pacht begonnen was en hoeveel de pachtsom bedroeg. Om deze gegevens terug te vinden, wordt informatie uit verschillende documenten samengebracht. De schrijver concludeert dat de pacht van Kemel aanving in 1715, en berekent de nog achterstallige pachtgelden.

Tekst

test
[voorkant]

memorie nopende hofstedeken in passchendaele in pachte door hubrecht kemel dat ick gheenen pachtbrief en vinde nochte wanneer den pacht is begonnen en voor hoeveele tjaers maer vinde dat de prijsie vanden afgaenden pachter marijn elslander is gheschiet het jaer [septem]bre 1714 ende jan[uari] 1715 diesvolgen[de] hetselve jaer begost boven diest op een cleen billietien vinde is schuldigh kemele de prijsie £ 7: 0: 0 tjaer verschenen 1715 £ 4: 0: 0 dies volgens begost baem[isse] 1714 ende het eerste jaer versch[enen] baemisse 1715 a £ 4: 0: 0 tiaers nopende de betaelinghe en staet oock niet op den ontfanck nochte eenighe rekeninghe met hem ghedaen maer hebbe ghevonden op een cleen billietien den prijsie is voldaen boven dies op het selve billietien betaelinghe van 110 lb: 16 s p[arisis] ende noch den 10 [septem]bre 1725 48 lb p[arisis] boven dien vinde inden handtbouck 1718 op den 16 jan[uari] 1718 ontfaen van hubrecht kemele van ons hofsteken in passchendaele 14 lb p[arisis] op den 2 [octo]bre 1718 ontfaen op reke[n] 16 lb: 16 s p[arisis] op den 12 febr[uari] 1719 12 lb p[arisis] op den 12 jan[uari] 1721 tot ipre 20 lb p[arisis] tot ipre ontfaen 1723 48 lb p[arisis] in de maent [octo]bre 1724 ontfaen door jan petyt van kemele 36 lb p[arisis] ______________________________________________ tsaemen uijt den handt bouck 146 lb: 16 s p[arisis]

boven dies op een cleen pampierken daer oock de voorseijde betaelinghen staet opden 10 [septem]bre 1725 op reken 48 lb p[arisis] maer dese 48 lb p[arisis] moeten sijn die 48 lb p[arisis] hier boven midts sij over een commen in daeten en somme dus alleenel[ijck] 146 lb: 16 s p[arisis] boven de 110 lb: 16 s p[arisis] hier boven maer of die 110 lb: 16 s p[arisis] deel maeken van die voorseijde 146 lb: 16 s p[arisis] ofte dat het een somme apart is voor dese 146 lb: 16 s p[arisis] ignoratur te examineren

test
[voorkant]

immer supposito dat dese 110 lb: 16 s p[arisis] maeken een somme apart met de voorseijde 146 lb p[arisis]: 16 s p[arisis] soude de betaelinghe tot den 10 [septem]bre 1725 sijn 257 lb: 12 s p[arisis] boven de betaelinghe van de prijsie die bedraeght 7 lb gr[ooten] [gekrabbeld rekensommetje] maekende de voorseijde 257 lb: 12 s p[arisis] in pond gr[ooten] £ 21: 11: 0 ende alle de iaer pacht van baemisse 1715 tot baem[isse] 1732 18 jaeren a 4 lb gr[ooten] tjaers 72 lb gr[ooten] hier van afghetrocke[n] de voorseijde betaelingh 21: 11: 0 _________________________________ rest te betaelen £ 50: 9: 0

hier teghen moet noch betaelinghe misschien doen eenighen queeck van boomen opghenomen door den deelsman verhenne 1730 wiens prijes niet en is uijt ghetrocken

test
[voorkant]

[niet steeds goed leesbaar]

4[?] jon[ghe] appelb[oomen] - 1: 10 [eecke[n] [...?]oijt 4] 4 eecke[n] pl[antsoen] - 1: 8 27 - 6: 16 1 - 2 3 ab[eelen] - 3: 0 ___________________ - 12: 16

seght leste gh[...?]t te sijn van 48: 4 p[arisis] hedent ontfaen 4 jaer [...?] p[iete]r de sitter en[de] de betalijn[ghe] te voore[n] was de gonne bij petijt

seght noch thebbe[n] gegeue[n] eene ord[onnan]tie op marcq anth[oin]e leru[...?]ne bij appelle van 5 lb gr[ooten] ouer v[er]cooper hout