Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1071*

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-03-1732

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "meij 1732" (05/1732).

Type: Inpachtname door Urbanus de Meulenare van een huisje en grond te Zonnebeke, toebehorend aan de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Urbanus de Meulenare verklaart dat hij van Gregorius Pijpe, pastoor van Zonnebeke en optredend in naam van de dis, een huisje en 67 roeden land te Zonnebeke in pacht heeft genomen, voor een termijn van 3/6/9 jaar, afhankelijk van de wens van beide partijen. Het gaat om het huisje waar wijlen Dorothea Mersseman, weduwe van Mathijs Acke, in woonde. De jaarlijkse pachtsom bedraagt 20 ponden parisis [+ bijkomende verplichtingen van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreuen urbanus de meulenar[e] Kent mits desen jn pachte ghenomen te hebben van den heer pastor van sonnebeke gregorius pijpe agierende voor d[en] disch van het selue sonnebeke het huijseken ende seuen en tsestich roeden lants daermede gaende gheleghe[n] wat noordt van de kercke alwae[r] ouerleden is dorothea mersseman w[eduw]e van mathijs acke ende dat voor eenen termijn van drie ses ofte neghen jaeren ter optie van beide contractanten jngaende meij 1732 ende dat jeder jaer voor de somme van twintigh ponden paresijse te betaelen korts naer d[en] valdagh op pene van pachtbreucke pointinghe settinghe ende alle andere lasten alsoock straetschauwinghe ten laste van den pachter mitsgaeders is verobligiert te onderhouden van placken en staeken en vuijsten ende waesoenen Jn teeken der waerheijdt hebbe desen pachtbrief onderteekent desen 18 maerte 1732 gregorius pijpe pastor jn Sonnebeke dit is het marck van urbanus De meulenare

test
[achterkant]

pachtbrief vrbanus de meulenaere