Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1069

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-02-1731

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Ontrent den Jaere xvijC neghenthiene" (1719); "t'gheseijde Iaer xvij.C neghenthiene" (1719); "den voorseijden Jaere xvijC neghenthiene" (1719); "Den Jaere xvij.C twintigh" (1720); "1731".

Type: Aanspraak door de abt van Zonnebeke op enkele stukken grond te Zonnebeke, voor achterstallige heerlijke rechten, en reactie van de 'pointers' en bestuurders van Zonnebeke

Beschrijving: Patricius Holvoet, abt en heer van Zonnebeke, had in 1719 tegenover de 'pointers', bestuurders en belangrijkste grondeigenaars van Zonnebeke verklaard dat hij - in overeenstemming met zijn heerlijke rechten - bepaalde stukken braakliggende grond en bos tot zich wou trekken. Het gaat om gronden die door de voorgaande bestuurders als betaling van een 'pointing' aanvaard werden. De abt zegt met zekerheid te weten dat die gronden meer opbrengen dan de vroegere 'pointing' bedroeg, en hij claimt vele jaren achterstallige heerlijke rechten op die gronden. De voormalige bestuurders hadden echter toegezegd om uit de inkomsten van de gronden deze heerlijke rechten te betalen. De huidige 'pointers' en bestuurders van de parochie reageren op de claim van de abt, door de griffier te laten opzoeken welke inkomsten de parochie genoten heeft uit deze bezittingen, sinds het jaar 1720; ook moet hij berekenen hoeveel de 'pointingen' op die gronden sinds dat jaar bedragen hebben, zodat kan berekend worden hoeveel door de ontvangers van de parochie moet uitbetaald worden aan de heer.

Tekst

test
[voorkant]

Alsoo Den Eerweerden heer Patricius holvoet abt ende heere van zonnebeke mitsgaeders heerelicheden ende Leenhouen van Diere Eertijts Publijckelick ende In volle Rekenijnghe der voorseijde Prochie Ontrent den Jaere xvij.C neghenthiene Aende Pointers als Regierders notabel ende Meeste ghelande Proprietarissen Der vermelde prochie heeft ghedeclareert als heere voorseijt te willen reclameren Ende trecken wt d'handen vande regierders der selve prochie Diuersche partijen vague Landen ende Bosschen Eertijts Jn handen van hun voorsaeten Regierders geabandonneert tot recouure van hunne Pointijnghen vermits Den selven heer wel ghejnformeert seijde te wesen Dat diuersche vande selve gheabandonneerde Landen ende bosschen merckelick meer waeren renderende tot de Publijcke verpachtijnghen ende vercoopijnghen vande taillie van houtte als tjmport vande Pointijnghen gheconsidereert de Leeghe Lasten Jn dien tijdt ten waere de selve regierders van tsedert t'gheseijde Iaer xvij.C neghenthiene voorwaerts Liever hadden het bedragh van t'eexeresserende Bouij Bouen de vermelde Jaerlicksche Pointijnghen te Laeten aenden voorseijden heere om bij hem te proffijtteren

test
[voorkant]

Jn minderijnghe van sijne Considerabel pretentien ende groote tachterheijt van vele Jaeren heerelicke renten die de selve respectiue gheabandonneerde Landen ende bosschen ten achteren waeren ghedeurende Den tijdt van het voorseijde abandonnement ende aentreck door de prochie ter voorgaende oorloghen sonder datter Jet t'minste gheduerende tselve abandonnement soo door de proprietarissen als van weghen de vermelde regierders aenden selven heere is betaelt gheweest ende Considererende alle t'gonne voorschreven hebben de voorseijde regierders ende notabel gheconsenteert ende van alsdan voorewaerts bereet gheweest het ouerschot bouen hunne Pointijnghen aenden gheseijden heere te Laeten betaelen Door hun ontfanghers respectiuelick provenierende wt de vercoopijnghen vande taillie van houtte ofte verpachtijnghen van vague Landen Ende ghemerckt Den vermelden heere nu andermael vraecht de Betaelijnghe Dies tsedert den voorseijden Jaere xvij.C negenthiene Met belofte vande regierders te garranderen soo hij doet mits Desen Jeghens Elcken ouer de respectiue betaelijnghen die sij dienangaende aen hem ofte sijnen gheauthoriseerden ontfangher sullen Doen soo hebben De onderschreven franchoijs van[der] meersch macharius holuoet ende Jan de Meij als Jeghenwoordighe Pointers ende regierders deser prochie gheordonneert aen Geerardus Bouten greffier der selve prochie dat hij sal opsoucken wt de verpachtijnghen van vague Landen ende

Vercoopijnghen vande taillie van houtte al beginnende met Den Jaere xvij.C twintigh T'gonne dese prochie heeft gheproffijtteert wt jder masse ende Particuliere Proprietarissen van Lande WaerJeghens den selven Greffier oock sal opsoucken wat Jder masse Jn Pointijnghe Js geldende ende Danof van Jder stellen Een project van rekenijnghe om Alsoo te Bevijnden op Jder masse ofte particulieren Proprietaris wat Excedent ofte Bouij Daerwt Can resulteren voor den Voorseijden heere op welcke projecten van rekenijnghe Door ons ofte Onse naercommers telckens van tselve Excedent sal ordonnantie ghegeven Worden aende ontfanghers Deser prochie als naer behooren In Teecken van welcken Js Dese Door den voorseijden Eerweerden heer Abt ende heere der prochie van zonnebeke ter eendere ende de voorseijde regierders ter andere Respectiuelick onderteeckent Jn Double Ende wedersijdelick Jnghetrocken Desen Sesthienden februarij xvij.C Eenendertigh

Patritius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke

Fran[choij]s vand[er] meersch Macharius holuoet Jan De Meij 1731