Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1062

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-09-1730

Type: Rekening van metselaar Joeren vander Voorde, voor arbeid en materialen voor de hofstede bewoond door Huberecht de Kemel, toebehorend aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Joeren vander Voorde, metselaar, verklaart dat hij 3 dagen gewerkt heeft op de hofstede, die bewoond wordt door Huberecht de Kemel, en die toebehoort aan de abdij van Zonnebeke. Hij herstelde daar de schuur en de oven, en werkte aan het woonhuis. Ook leverde hij bepaalde bouwmaterialen. Het totaalbedrag van de rekening komt op 80 ponden parisis.

Tekst

test
[voorkant]

Jck onderschreuen Joeren vander voerde mesenaere van sijnen stijlle bekenne gheuorcht te hebben den tijdt van drie daegen op het pachoudt bewoent door huberecht de kemel toebehoorende aen de apdie tot sonnebeke te weten den tijt van drie daegen aen het repaereren van de scheure ende de houen ende het leggen vanden heirdt van het huis ende het voeten van het huis tot aduenante van een guilde daeghs met den mondkost ende den diender 13 stuiuers met den monkost t samen bedraeght de somme van thien pondt par[isi]s aenghende de leueringhe van den pachter aluoeren geleuert vier manden kalck aen twalf gr[ooten] Jder mande met de vrecht ende noch vijf hondert brijken aen acht pondt met den vrecht ende noch een honderdt tegels aen ses schellinghen met den vrecht t saemen bedraeght de somme van xx.IIIJ lb p[arisis]

den 16 september 1730 t marck van Joeren vandervoerde