Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1060

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-08-1730

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Vpden xiiij.en jullij 1730" (14/07/1730); "jn daeten 9.en Januarij 1715" (09/01/1715); "1730".

Type: Opmeting en boomtelling door een gezworen landmeter en taxeerder van het Merelaarsnest te Passendale, toebehorend aan de abdij van Zonnebeke en gebruikt door Hubrecht de Kemele

Beschrijving: H. Verenne, gezworen landmeter en taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, mat het Merelaarsnest op, een hofstede te Passendale, die toebehoort aan de abdij van Zonnebeke en gebruikt wordt door Hubrecht de Kemele. Hij telde er ook de bomen.

Tekst

test
[voorkant]

Vpden xiiij.en jullij 1730 was bij mij onderschreuen gheswooren Lantmeter ende prijser Der Saele ende Casselrie van Jpre ghemeten ende ghemaeckt boomgetal op een behuijst hofstedeke[n] ghenaemt t'meirlaernest binnen De prochie van passchendaele verre noort vande kercke ende west aen t'jnghels velt Competerende d'abdie van sonnebeke ghebruickt bij hubrecht De kemele ten einde van t'selue boomgewas soude blijuen groijen ten proffijtte Der selue abdije soo volght

Alvooren d'hofplecke met boomgaert ende Lochtijnck Streckende oost ende west paelende oost t'eerste volghende suijt het straetgen Commende vande roosebecq Straete Loopende naer t'jnghels velt west t'Lant mijn heere Carpentier ende noort t'gars ofte elserie guillia[m]e blanckaert ende tweede volghende groot - vijf Lijn[en] xlij roe[de]n

Oost Daer aen eene partie gars ofte elserie met sijnghelhaeghe van noorden strecken[de] oock oost ende west paelende oost t'jnghelsvelt suijt t'voors[eijd]e straetgen ende noort wat t'volghende ende busch d'heer van[den] Couttere groot - Seuen Lijn[en] xxxvj. roe[de]n

test
[voorkant]

Eijndelinghe ten noortwest houck daer aen eene partie gars ofte elserie paelende oost t'busch d'heer van[den] Coutere suijt de twee voorgaen[de] partien west De twee Lijn[en] lxxviij roe[de]n van guilliaeme blancquaert jn dese partie alsnu vuijtgepaelt ende noort busch ghenaemt den Reignaert groot alhier ses Lijn[en] een roede T'Saemen vj gem[eten] lxxix roe[de]n

Ghetal van t'boomgewas aldaer bevonden ende renseing van t'getal bij hem pachter ontfangen bij acte vanden prijser f. De boutte jn daeten 9.e[n] Januarij 1715

oude appel ende peire boomen dies te cort twee noch - xv.e Jonghe Jdem queeck pachter - vj.e Prumelaers - v.e keirselaeren plantsoen v.e jonghe ende criekelaers vij. dus te Cort drie ende alhier t'Saemen - xij.e

De vier eecken boomen bij t'voorgaen[de] getal sijn door d'abdie gedaen vellen Memorie

Eecken Dobbel plantsoen - iiij.e Eecken minder ende einckelpl[antsoen] bouen [...?] gevelt om reffectie bij dies baete afgaen[de] van [...?] ende alhier - xlvj.tigh

Eecken minder enckel pl[antsoen] ende Dobbel Saet baete pachter - xxvij.e

Eecken einckel saet baete - j.e

Ersschen jonghen boom bouen een gevelt Door d'abdie - j.e

Ersch einckel pl[antsoen] bouen twee gevelt om reffectie - ij.e

een espen ende een abeelen Dobbel pl[antsoen] - ij.e

abeelen einckel pl[antsoen] baete - iij.e

Elsen Dobbel plantsoen bouen twee getelt die Stonden an tlant blanckaert - v.e

opgaende wulghen boom - j.e

popelieren plantsoen - j.e

harte troncken 5 dus te Cort twee ende alhier - v.e

Sochte tronckwulghen met drie Jonghe - ix.e

Alle welcken s'pachters queeck hebbe gheex[timeer]t bouen ende afghetrocken De Courtresse die bij de heeren proprietarisse[n] niet js gheproffijtteert noch ter somme van - xij lb: xvj s p[arisis]

ALDus ghedaen ten beleede ende Jnterventie vanden heere dispensier der selue abdije Den seluen pachter ende guilliaeme blanckaert Date als bouen ende ghesloten Desen 5.en oust 1730

H. Verenne 1730

test
[achterkant]

boomgetal 1730 van het meirlaernest in passchendaele