Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1058

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-11-1729

Opmerkingen analytische datum: Onder het denombrement staat de datum van 'recipisse' aangegeven: "10.e Januarij 1730" (10/01/1730).

Type: Denombrement door Iosephus Aernoudt aangeboden aan de baljuw van het leenhof van Klerkshove, voor een leen te Langemark

Beschrijving: Iosephus Aernoudt geeft aan Hubrecht Verenne, baljuw van het leenhof van Klerkshove in de parochie van Langemark, het denombrement voor een leen, bestaande uit een tiende te Langemark [+ situering van de tiende] [+ verplichtingen van het leen]. Hij verkreeg het leen van zijn moeder, jonkvrouw Marie Magdeleene Ovijn.

Tekst

test
[voorkant]

Dit is T'rapport ende denombrement van leene dat Ick Iosephus Aernoudt doe ende ouergheuen aen sieur Hubrecht Verenne bailliu ende wettelijcken maenheere vanden leenhoue van Clercxhoue bestreckende inde p[ro]chie van langhemarcq wesende eene reke thiende binnen de voors[eijd]e prochie en[de] ghehouden van den voors[eijd]en houe Zuut van de k[er]ke in een Ieghenote ghenaemt Jordaenshouck wanof de tweede reke toebehoort d'abdije van vormezeele ende de derde reke eertijts zeghers van Brabant daer naer mijn heere mariaval ende als nu Vrauwe marie Florence de trouzon douariere van Jo[ncke]r Joseph de dieusaert staende mijn voorn[omde] Leen ten dienste van trauwe ende waerhede t'eenen halven relieue van vijf ponden par[isi]s ende xx schele par[isi]s van Camerlijnckghelt t'elcker veranderijnghe ende alst verandert bij Coope den thienden pennijnck ghelijck relief ende Camerlijnckghelt ende voorts alle houelijcke rechten als naer Costuijme van desen houe ende mij toe ghecommen bij Successie van Jo[ncvrauw]e marie magdeleene Ovijn mijnne moeder inder vormen ende manieren soo gheve Jck desen rapporte ouer onder alle ghewoonel[ijcke] protestatien met mijn ordinaire signature desen sesden nouembre 1729 I. Aernoudt

[...?] recipisse 10.e Ja[nua]rij 1730