Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-977*

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-03-1720

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1721".

Type: Bevestiging door het stadsbestuur van Antwerpen van de betrouwbaarheid van notaris Ferd[inand]e Snoeijens

Beschrijving: De burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen verklaren dat Ferdinande Snoeijens, de persoon die BRU-AGSB-Z-977 opstelde, openbaar notaris is te Antwerpen, op gezag van de Raad van Brabant, en dat aan de notariƫle instrumenten van zijn hand, geloof gehecht moet worden.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-977* staat onder BRU-AGSB-Z-977.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Wij Borgermeesteren Schepenen ende Raedt der stadt Antwerpen attesteren ende cer- tifieeren mits desen dat ferd[inand]e Snoeijens die dit bovenstaende instrument heefft onderteeckent is openbaer keijserlijcken ende Conincklijcken notaris bij sijne Ma[jesteij]ts Souverainen Rade van Brabant geadmitteert t'Antwerpen residerende ende dat men aen alle ende jegelijcke de actens ende instrumenten bij hem aldus onderteec- kent altijdt gegeven heeft ende noch gegeven wordt volcommen gelooft soo in rechte als daer buijten Ende des toirconden hebben wij den segel ter Saecken deser voors[eijde] Stadt Antwerpen dese letteren doen opdrucken ende door eenen van onse vier gesworen secre- tarissen doen onderteeckenen In den jaere duijsent seven [ho]ndert twintigh ach- thiene dage[n van] de maendt van meert

P. J. Van Horne 1721