Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-977

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-03-1721

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "1721"; "in date 17 feb. 1721" (17/02/1721); "in date 10 Jannuarij 1719" (10/01/1719).

Type: Afkoop door de abdij van Zonnebeke van het abdijbrood ten laste van de abdij, en ten voordele van pater Vincentius Larraz of Avellaneda

Beschrijving: Ferdinando Snoeijens, openbaar notaris te Antwerpen op gezag van de Raad van Brabant, verklaart dat jonkvrouw Joanna Maria de Pret, weduwe van de heer Joan Estienne van Pruijssen voor hem verscheen. Zij werd door pater Vincentius Larraz of Avellaneda, augustijn te Milaan, gevolmachtigd (17/02/1721) om het abdijbrood (ter waarde van jaarlijks 25 ponden groten, voor de duur van zijn leven), dat door de keizer aan Larraz of Avellaneda geschonken werd (10/01/1719) en dat ten laste is van de abdij van Zonnebeke, te laten afkopen door de abdij voor de som van 100 gouden pistolen. De genoemde jonkvrouw verklaart dat ze die som ontving uit handen van abt Patrisius Holvoet van Zonnebeke, en Acquelinus Crommelinck, provisor van de zelfde abdij, en ze doet bijgevolg volledige afstand van alle aanspraken van de genoemde pater op de abdij.

Tekst

test
[voorkant]

[In de linkerbovenmarge: de minute heeft eenene segel van twelff stuijvers]

[In de rechterbovenmarge: Carneval]

[Bij de stempel: 4 s 1721 DChatel]

Jnden Jaere ons heeren duij- sent seven hondert eenentwintigh achthien dagen in de maendt van meert voor mij Ferdinando Snoeijens openbaer keijserlijcken ende Coninck- lijcken notaris bij sijne Ma[jesteij]ts Souverai- nen Rade van Brabant geadmitteert t'Antwerpen residerende in de presen- tie van de getuijgen naergenoempt Compareerde Jouffr[auw]e Joanna Maria de Pret wed[uw]e wijlen d'h[ee]r Joan Estienne van Pruijssen in sijn leven oudt aelmoes- senier ende schepenen deser stadt was in den name ende als tot het gene naer- beschreve volcommentlijck gemachtight ende geauthoriseert sijnde van den Eerw[eerden] Pater vincentius Larraz of Avellaneda religieus van het order van den h[eijlighen] Augus- tinus binnen Milanen ende kindt van het convent binnen Valencien naer luijdt van sijne procuratie binnen de voors[eijde] Stadt van Millanen gepasseert voorden notaris Joannes Baptista Baldinus aldaer residerende present getuijgen in date 17 feb[ruari] 1721 inde lanteijnsche tale aen mij notario in originali gebleken Welke jouffr[auw]e Comparante verclaerde

test
[voorkant]

hoe dat aen haeren hier voorgenoemden constituant door sijne keijserlijcke ende Catholicque Ma[jesteij]t ten laste van den Eerweerdighsten heere Aabt prior ende religieuse[n] van de abdije van Sonnebecque bij de Stadt ijperen lande ende graefschap- pe van Vlaenderen is gejont ende ver- leent Een jaerelijcx pensioen van vijf- entwintigh ponden grooten desselffs leven geduerende in consideratie van de redenen uijtgedruckt in de acte van het selve pensioen gegeven ende eijgen- handigh onderteeckent door de selve sijne keijserlijcke ende Catholicque Ma[jesteij]t binnen de Stadt van weenen in date 10 Jannuarij 1719 besegelt in forma ende order per ordon[nan]ce de sa Ma[jes]té onderteec- kent A. f. kier oock aen mij notario in originali gebleken Ende dat het nu soo is dat den voornoemden haeren constituant bijde hiervooren geciteerde procuratie aen haer is gevende volcom- men maght ende authoriteijt omme het voors[eijde] jaerelijcx pensioen van vijff- entwintigh ponden grooten te laeten redimeren voor ende mits de somme

van hondert pistolen wisselgelt eens genaempt in de voors[eijde] procu- ratie jeder pistol duplum vallerende binnen de voors[eijde] Stadt van Milla- nen vierentwintigh ponden jmpe- riales Ende totdien eijnde te renun- tieren aende voors[eijde] acte van octroije van het voorseijdt pensioen Soo ist dat sij jouffr[auw]e comparante uijt crachte van haere volle maght mits desen bekendt ontfangen te hebben de voors[eijde] somme van hondert pis- tolen wisselgelt eens in het lateijn genaempt duplum ende Cours hebbende binnen de Stadt van Millanen als hier voren geseght is uijt handen van den Eerweer- dighsten heere Patrisius holvoet Abt vande voornoemde Abdije van Sonnebecque Ende vanden Eerw[eerden] heere acquelinus Cromme- linck Provisor vande selve abdije waer van dese aen de selve heer[en] is dienende voor volle absolute mede voor manuale quittantie

test
[voorkant]

sonder van eenige andere offte voordere te moeten doceren renuntierende mits dien aende exceptie van geenen getelden gelde te meer de selve somme aen de voornoemde jouffr[auw]e com- parante is getelt ende bij haer ontfangen in presentie van mij notario ende de naergenoemde getuijgen Ende diens volgens ver- claert sij jouffr[auw]e Comparante uijt den name van den voornoem- den haeren constituant volcom- mentlijck te renuntieren aen allen het recht actie ende pre- tentie die den voornoemden haeren constituant eenighsints voortaen soude connen hebben formeren offte pretenderen uijt crachte vande hier voren geciteerde acte van concessie tot dien eijnde het voors[eijde] Jaerelijcx pensioen van vijffentwintigh ponden grooten ten behoeve vande voornoemde abdije opdragende cederende

ende retrocederende met allen het recht actie ende pretentie aen haeren voornoemden con- stituant eenighsints competerende sonder daer toe ofte aen eenige de minste pretentien meer te reser- veren Maeckende oversulcx de voornoemde abdije daer van volcommen meester ende pro- prietaris omme daer van ende mede te doen der selver libere wille ende begeirte sulcx dat de voors[eijde] acte van confessie door sijne voornoemde keijser- lijcke ende Catholicque Ma[jesteij]t ten regarde vanden constituant in desen geheelijck compt te cesseren vernietight ende gean- nulleert te wesen ende gehouden sal worden vrughteloos ende van geender crachten Als aen haeren constituant mits desen vollen ge- noegen gegeven sijnde Referende voorts bij jouffr[auw]e Comparante tot de hier voren geciteerde procuratie

Gedeelte van

test
[voorkant]

die hier gehouden wordt voor gein- sereert ende gerepeteert haer tot dien eijnde van de Clausulen ende maght daer inne begrepen bedienende Ten dese mede Compareren den voornoemden Eerweerdighsten heere Patrisius holvoet ende den Eerw[eerden] heere Acquilinus Crommelinck respective Abt ende provisor van de selve ab- dije ende verclaerden de voors[eijde] rendemptie ende opdraght respective te accepteren Ende tot dien eijnde ontfangen ende ingetrocken te hebben Soo de originele procuratie als de originele acte van concessie van het voorgemelt pensioen door de voornoemde sijne keijserlijcke ende Catholicque Ma[jesteij]t gepescheert bij forme van duplicaet Actum t' Ant[wer]pen ter presentie van joannes Ferd[inand]e[?] van tongerloo ende Jacobus Brems als getuijgen hiertoe ver- versocht [sic] Ende hebben alle de res- pective comp[ara]nten ende getuijgen de minute deser waer aen

geannexeert is eenen segel van twelf stuijvers opden voet van de ordonnantie geemaneert op het stuck van den segel beneffens mij notario onderteeckent

Quod attestor

Ferd[inando] Snoeijens Not[arius] Reg[alis] 1721

test
[achterkant]

[A]flossijnghe van eenen Pain d'abbé ofte jaerelijckx pensioen van 150 guldens ten laste van ons abdie ghestelt door sijne Keijserl[ijcken] maj[est]eijt Charel den sesden in sijn inauguratie als graue van vlandere etc[etera] ten faveure van Vincent Larraz ij A- velleneda 1721