Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-967

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-10-1720

Type: Brief van G. De Vos aan de abdij van Zonnebeke, met informatie over en advies aangaande de voorgestelde regeling voor de afkoop van het abdijbrood van pater D'Arras ten laste van de abdij

Beschrijving: Brief van G. De Vos aan de abdij van Zonnebeke: hij stuurt een brief van mevrouw Santian, wiens echtgenoot overleden is, door naar de abdij. Het gaat om een brief van pater D'Arras, met zijn laatste voorstel. Mevrouw Santian kreeg ook een brief van pater D'Arras, waarin hij zegt dat hij niet bereid is zijn aanspraken op een abdijbrood te verkopen voor minder dan 100 pistolen, maar dat hij wel bereid zou zijn om afstand te doen van de vergoeding die hij had moeten krijgen voor de voorbije 8 maanden (ongeveer 10 pistolen). De Vos vindt het moeilijk om de abt advies te geven in deze zaak, aangezien D'Arras snel kan sterven, maar ook nog 20 of 30 jaar kan leven; in dat laatste geval zou een jaarlijks pensioen nadelig zijn voor de abdij. Hij heeft niet kunnen achterhalen hoe oud D'Arras momenteel is. De Vos meent echter dat het voorstel van D'Arras gunstig zou kunnen zijn voor de abdij: als D'Arras meer dan 7 jaar zou leven, doet de abdij profijt met het afkopen van het pensioen. Ook meent hij dat de abdij niet moet rekenen op een lastenvermindering vanwege de keizer; andere abdijen die deze probeerden te verkrijgen, hebben deze ook niet gekregen. Indien de abt wil antwoorden aan D'Arras, dan kan dit gebeuren via mevrouw Santian. De Vos suggereert ook dat het gepast zou zijn indien de abdij haar de portkosten zou terugbetalen, aangezien de brieven steeds naar Milaan gestuurd moeten worden, en deze kosten oplopen.

Tekst

test
[voorkant]

Brussel 8 Octob[er] 1720

Mijn Heer

Hope vl[ieden] goede dispositie als oock van Mijn Heer den Prelaet Mon frere met alle de Heeren de w[elcke] wij alte saemen van herten groeten Desen dient dan Mijn Heer om vl[ieden] den inghesloten brief te senden die Mevrouwe Santian gisteren gecregen heeft van Pater D'Arras met sijne letste Resolutie Mevrouwe Santian die oock eenen brief gecregen heeft van Pater Arras die schrijft haer dat hij het niet minder en wilt laeten als hondert Pistolen maer dat hij sijne pretentien van de acht Maenden die Alreedts verloopen sijn daer sal laeten [doorstreept: die ontrent daer sal laeten] die ontrent de thien pistolen beloopen Mijn heer den Prelaet sal sien uijt den ingesloten de letste resolutie waer op vl[ieden] sult connen beraeden het is eenen riseco het can sijn dat hij haest sterft ende oock dat hij 20 a 30 jaeren can blijven leven alsoo het grooten godt sal gelieven ick hebbe gemeint door het spreeken met Mevrouwe Santian den ouderdom te weten van Pater D'Arras maer heeft mij verseekert dat sij het niet een weet is het saecken Mijn Heer den Prelaet ghelieft te Antworden aen Pater D'Arras sal den brief geven aen Mevrouwe Santian alsoo sij sijn Addres weet Mij dunckt als dat dese Resolutie niet desavantagieus en is voor d'Abdie alsoo vl[ieden] maer moet peijsen dat met 7 Jaeren de 150 guldens te betaelen alles quijt sijt is het

test
[voorkant]

Vl[ieden] peijst afslagh te crijgen van sijne Majesteijt ick en meijne niet vl[ieden] dat becommen sult daer sijn abdijen hier die difficulteijt gemaeckt hebben van te betaelen de jaerlijcksche Renten de selve sijn geexecuteert geweest en goedt geldt naer quaedt gesmeten vl[ieden] cont dan goeden Raet nemen alsoo het ghelijck ick noch eens geseijt hebbe eenen Riseco is Ick hebbe saterdagh gepasseert verstaen door Mijn heer Crommelijnck van Cortrijck het verlies dat vl[ieden] gedaen hebt van Jouffrouw vl[ieden] Masoens Wij en sullen niet maenqueren Den Heere te bidden van haere ziele genadigh te sijn Blijve met Respect ende offer van dienst als oock aen Mijn Heer den Abt aen wie ick altijt sijn sal gel[ijck] aen vl[ieden] Mijn Heer

Vl[ieder] Oodtmoedighen ende onderdanighen Dienaer G. De Vos

Mevrouwe Santian die doet Mijn Heer den Prelaet ende vl[ieden] van herten groeten sij is in eenen bedroefden staet sedert de doodt van haeren Man Alsoo sij nu differente brieven gesonden ende onfangen hebben van Melaenen waer van sij de porten van brieven betaelt hebben mij dunckt het Redel[ijck] soude sijn van haer dat weder te geven ten sij overeen commende over de affairens soude begrepen worden in het presentien dat vl[ieden] belooft heeft sij en heeft mij niet geseijt van dit te scrijven dit doen ick van mijn selve is het saecken dat vl[ieder] gelieft dat ick het verschot van de brieven betaele hebt maer de goedheijt van te ordonneren sal vl[ieder] orders volghen