Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1031

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-06-1728

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in daeten eenentwijntighsten ougst Seventhien hondert Seventhiene" (21/08/1717); "in daeten vijfthienden octobre Seventhien hondert vijfthiene" (15/10/1715); "den Sesden Iunij Seventhien hondert Elfve" (06/06/1711); "van den vijfthienden octobre Seventhien hondert vijfthiene" (15/10/1715).

Type: Compositie tussen J.P. De Raet en de abdij van Zonnebeke, betreffende de verkoop door wijlen G. Henrion van de heerlijkheid van Klerkshove aan de abdij, in naam van zijn kinderen

Beschrijving: Francois Godtschalck, notaris te Ieper, verklaart dat voor meester Michiel Pijpe, notaris te Ieper, jonker Jan Philippe de Raet verscheen, licentiaat in de beide rechten, gehuwd met vrouwe Maria Gertrudis Gerardi, en voogd van de minderjarige kinderen van wijlen de advocaat Guillielmus Henrion en jonkvrouw Dorothea Gerardi. Ook verscheen meester Aquilinus Crommelijnck, ontvanger van de abdij van Zonnebeke, met volmacht van abt Patricius Holvoet van Zonnebeke. Deze personen verklaarden dat het tot een proces dreigde te komen tussen de twee partijen, in verband met de verkoop van de heerlijkheid van Klerkshove. Deze heerlijkheid werd door wijlen Guillielmus Henrion verkocht aan de abdij (21/08/1717). De Raet claimt nu, in naam van de wezen, dat deze verkoop ongeldig was, om diverse redenen [+ opsomming van deze redenen]. Om een proces, en de bijbehorende kosten, te vermijden, komen de partijen als volgt overeen: de abdij zal De Raet 100 ponden groten Vlaamse munt betalen; in ruil daarvoor doet De Raet - in naam van de genoemde wezen - afstand van alle aanspraken om het leen van Klerkshove, en zal hij de overeenkomst laten goedkeuren door de oppervoogden van de wezen, en door jonkvrouw Albertine Gerardi en vrouw Maria Gerardi, tantes van de genoemde wezen.

Tekst

test
[voorkant]

Alle de gonne die dese presente Letteren Sullen Sien francois godtschalck erfachtigh tabellion binnen der Stede van Ipre omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren zeghelen met den zeghel van Sijne keijserlicke ende Catholijcke majesteijt ende teeckenen alle contracten testamenten obligatien ende alle andere acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris binnen der Stede Casselrie Ende dependentie van Jpre Salut doen te weten dat voor m[eeste]re Michiel Pijpe notaris t'Jpre Residerende ter presentie van S[ieu]r hubrecht Verenne gheswooren Deelsman ende Carel verstraete ghetuijghen hiertoe aensocht Compareerde Jo[ncke]r Jan philippe de Raet Licentiaet in beijde de Rechten In huijwelicke

test
[voorkant]

hebbende vrauw Maria gertrudis gerardi Momboir vande Minder- jaerighe kijnderen achterghelaeten van wijlent den heer advocaet guillielmus henrion ende Jonff[rauw]e Dorothea gerardi vaeder ende Moeder der voorschreven weesen ter eendere ende heer ende m[eeste]re aquilinus Crommelijnck ontfangher vande abdije van Sonnebeke gheauthoriseer[t] bij den Eerweerdighen heere patricius holvoet abt ende heere van Sonne- beke ter andere te Kennen ghevende datter proces stont te Rijsen tusschen de Comparanten ter Causen vande vercoopijnghe ghedaen door den vaeder der ghemelde Weesen Raekende de heerelichede van clercxhove met de drooghe ende groene Catheijlen ende voorder appendentien ende

dependentien In proffijtte der voors[eijd]e abdije volghens t'Coopcontrat in daeten eenentwijntighsten ougst Seventhien hondert Seventhiene ende dit ter Causen den eersten Comparant in Sijne voorseijde qualiteijt de vercoopijnghe van het vermelde Leen pretendeerde te Impugneren van Nulliteijt omme de non observantie van gheswooren noodt ende non Consent vanden apparen[ten] hoir feodael ten tijde vande vercoopijnghe ende andersints vuijt wat hoofde ende ter wat Cause het selve Soude moghen wesen waer Ieghens den tweeden Comparant hadde te proponeren diversche peremptoire exceptien als dat het voorseijde Leen ende heerelichede van clercxhove was vercocht gheweest sijne vuijtterste Weerde bij den voorseijden heere henrion

test
[voorkant]

ende dat Inghevolghe van seker acte van testamente ofte procura[ti]e door sijne huijsvrauwe op hem verleent bij acte ghepasseert voor anthonius hacke notaris binnen Brussel ende ghetuijghen in daeten vijfthienden octobre Seventhien hondert vijfthiene ende voorgaende accoort ende transactie ghemaeckt voor den heere Raedt Wijnandts tot Brussel den Sesden Iunij Seventhien hondert Elfve waerbij is blijckende dat het voormelde Leen was Competerende aende huijsvrauwe vanden selven henrion voorts dat het ghenoughsaem was blijckende dese vercoopijnghe te sijn ghebeurt Vuijt Noodt als Resulteert vuijt de voorseijde acte van den vijfthienden octobre Seventhien hondert vijfthiene

ende dat In allen ghevalle de Weese kijnderen vanden vermelden heer henrion Willende revindiceren Vuijt den hoofde van hunne Moeder het voorschreven Leen niet en souden Connen ontgaen aenden tweeden Comparant te Restitueren den Coopprijs met den Jntrest van diere mitsgaders het Capitael ende verloopen eender Rente door den Vaeder ende Moeder der vooseijde Weesen te vooren ghelicht ende gheaffecteert ghereceleert inde voorseijde vercoopijnghe om welck apparent proces neder te Legghen ende te eviteren groote oncosten de welcke hier vuijt souden Commen te Resulteren boven de onsekerheijt vanden Vuijtval Soo ist dat beijde de Comparanten gheraedigh

test
[voorkant]

hebben ghevonden te Conveniere[n] ende transigeren Inder Manieren als volght te Weten dat den heere abt aenden Eersten Comparant In Sijne voorseijde qualiteijt Sal betaelen de Somme van een hondert ponden grooten vlaems wissel ghelt binnen dese Stadt over alle sijne pretentien in sijne voorghenomde qualiteijt over de voornomde Weesen tot het voorschreven Leen appendentie[n] ende dependentien Sonder eenighe actie ofte pretentien aen het selve Leen in eenighe toecommen[de] tijden te Reserveren Laetende de voorseijde abdije danof absoluijt Meester Ende proprietaris om danof te Jouisseren ende disponeren als van hun eijghen ander goet Met Renunchiatie aen

alle middelen van Rechte ende gratie onder belofte van noijt daer Ieghens te Commen ofte Laeten Commen alles met Last van bij den eersten Comparant over te bringhen octroij In forma ende dese transactie te doen aproberen ende Lauderen bij de heeren opperVooghden ende Rechtere[n] der Selve Weesen daer ende Soo het behooren Sal Mitsgaeders de Selve oock doen approberen door Joff[rauw]e albertine gerardi ende Vrauw Maria gerardi ghesel- nede vanden heer eersten Comparant beijde Moijen ende Naeste Vrienden vande vermelde Weesen met Renunchiatie aen alle t'recht dat sij souden Connen hebben aen ofte tot t'voorschreven Leen

test
[voorkant]

goet hebbende boven dies den eersten Comparant hem verobligiert In Sijn propre ende priveen Naem voor alle t'gonne begrepen is in dese transactie dat de Selve volcomentlick sal wesen onderhouden ende achtervolght als oock de voorseijde abdije te garanderen Jn cas van eenighe aenspraecke ofte dat sij over het voorseijde Leen goet hier Naer noch wierden ghejnquieteert waer mede doodt sijn alle Wedersijdighe pretentien ende soo haest den eersten Comparant sal overghelevert hebben d'acten van octroije ende agreatie hier vooren vermelt sullen de pennijnghen der Somme hier vooren ghetelt worden sijnde van ghelijcken hier in begrepen het derde van ontrent twee ghemeten allodiael Resorterende onder Cleve[n]

bij dito heer henrion oock vercocht met de voorschreven heerelicheijt alles op d'obligatie ende Renunchi- atie als vooren Jn Kennisse der Waerheijt hebbe Jck dese gheteeckent ende ghezeghelt ter greffie vande tabellionnage t'Jpre die ghedaen ende ghepasseert sijn binnen de voors[eijd]e Stadt Jpre den vijfden Iunij xvij.C achtentwijntigh ende Waeren onderteeckent I. De Raet A. Crommelijnck H. Verenne t'marcq van Carel verstraete niet Connende schrijven ende M. Pijpe notaris toor[conden]

f. godtschalck

grosse - xxvij st.