Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1035

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-08-1728

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "1728"; "jn daeten vijfden Junij lestleden" (05/06/1728); "jn daeten sessentwintighsten junij lestleden" (26/06/1728).

Type: Afhandeling van de verkoop tussen Jan Philippe de Raedt, in naam van leden van de familie Gerardi, en de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Carel Anthone vanden Bogaert, openbaar notaris te Gent, verklaart dat jonker Jan Philippe de Raedt, licentiaat in de beide rechten en inwoner van Leuven, voor hem verscheen, als voogd van de kinderen van wijlen advocaat Guillielmus Henrion en jonkvrouw Dorothea Gerardi. Zoals overeengekomen was tussen hem en de abdij van Zonnebeke, in een document dat op 05/06/1728 werd opgesteld voor notaris Pijpe te Ieper, overhandigde De Raedt aan meester Aquilinus Crommelijnck, de ontvanger van de abdij van Zonnebeke, het document waarin Maria Gerardi - echtgenote van de genoemde De Raedt - en jonkvrouw Albertina Gerardi, afstand doen van het bezit dat verkocht wordt; dit document werd opgemaakt op 26/06/1728. Eveneens overhandigde hij het document waardoor de oppervoogden van Leuven instemmen met de transactie, en een octrooi dat verleend werd door de Raad van Brabant. De Raedt verklaart ook dat hij van de abdij van Zonnebeke de som van 600 gulden ontving, contant, als principale koopsom.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

3 Août 1728

Ghendt

+ desen derden ougste Seventhien hondert achtentwintigh

Jean Philippe de Raedt, atteste, par devant maître Charles Antoine van- den Bogaert, avoir reçu de Aquilinus Crommelijnck religieux et receveur de l'abbaye de Zonnebeke, la somme de 600 florins (argent de change) en acquit de la somme principale que l'abbaye lui devait pour la transaction du 5 Juin 1728.

Signé J.P. vanden Bogaert nots. publ.

Sans sceau. (Flamand)

test

Ameye De Crane 1728 Vier S

Compareerde Voor mij Carel Anthone vanden Bogaert notaris publicq tot ghendt residerende jn persoone Joncheer Jan philippe de Raedt Licentiaet jn beede de rechten woonachtigh tot Louen ende alsnu jn dese stadt momboir vande minderjaerigghe kinderen achtergelaeten bij wijlent den heer advocaet guillielmus henrion ende jouffrauw Dorothea gerardi die jn conformiteijte der transactie tusschen hem heere comparant ende die vande abdije van sonnebeke anghegaen voor den notaris pijpe tot ijpre residerende [den] jn daeten vijfden Junij lestleden alhier gesien

test

heeft hedent ouerghelevert aen heer ende meester Aquilinus crommelijnck religieux ende ontfanger der abdije van Sonnebeke alhier oock present ende comparerende acte van aggreatie ende renunchiatie van vrauw maria gerardi huijsvrauwe van hem comparant ende van jouffrauw albertina gerardi ghepasseert voor notaris tot louen jn daeten sessentwin- tighsten junij lestleden alsmede acte van octroije approbatie ende laudatie der ghemelde transactie van d'Eerweerdighe heere der Stadt louen als oppermomboir der gheseijde weesen ende copie autenticq van seker acte van

octroije verleendt bij die vanden Raede van brabant ende vervolghens hij heere de Raedt bekent bij desen wel ende deughdelijck ontfanghen thebben van den seluen heer crommelijnck ouer sijne abdije de somme van ses hondert guldens wisselghelt jn contante specien ouer ende jn voldoenijnghe der somme principael bij de gheseijde transactie ghedreghen dese danof dienende voor quitantie ende acte van ontlastijnghe sonder naemaels van eenighe andere te moeten doseren ende conse- quentelijck sal dese voorseijde transactie jn alles sijne volcommen

test

vijtwerkijnghe hebben met formele traditie ouer de goederen aldaer begrepen renunchierende an alle tgonne daerjeghens contrarierende ende ten voorderen als naer rechte aldus ghedaen ende ghepasseert binnen de stadt ghendt ter presentie van sieur huijbrecht verenne filius joos gheswooren Deelman woonende tot beselaere ende alhier oocke presentelijck binnen dese stadt ende sieur Joannes van hautte binnen dese stede als ghetuijghen hier ouer gheroupen die d'oreginele minute deser gheschreuen op seghel van twaelf stuijvers onder mij notaris gerustende

beneuens de heeren comparanten ende mij notaris voornoempt hebben onderteeckent desen derden ougste seuenthien hondert achtentwintigh quod attestor

C.A. vanden Bogaert not[ariu]s publ[icus]