Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1036

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-07-1728

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "1727"; "1728"; "den 5 Junij 1728" (05/06/1728); "in date vijffden Junij lestleden" (05/06/1728); "in data xvj.en der voorseijde maendt junij" (16/06/1728).

Type: Verzoekschrift door Jan De Raet, als voogd van de wezen van G. Henrion en D. Gerardi, aan de wezerij van Leuven, voor een transactie met de abdij van Zonnebeke, en instemming door de oppervoogden

Beschrijving: Verzoekschrift van Jonker Jan De Raet, licentiaat in de beide rechten en advocaat, om als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen de heer Guilielmus Henrion, advocaat, en jonkvrouw Dorothea Gerardi, te mogen overgaan tot een transactie met de abdij van Zonnebeke, die goedgekeurd werd door abt Patricius Holvoet, en waarvan het contract werd opgesteld op 05/06/1728 te Ieper, voor notaris Pijpe. De transactie kan enkel doorgang vinden, indien de oppervoogden ermee instemmen. Hierop volgt de instemming van de oppervoogden van de wezerij van Leuven, met het bovenstaande verzoek

Tekst

[VOORLOPIG]

test

3 Juillet 1728. Loven

Actum ter weesecamere desen derden julij XVIIc achtentwintigh

A la demande de Jean de Raet licentié es droits et avocat, tuteur des orphelins de Guillaume Henrion et de Dorothee Gerardi, la chambre des 'Oppermomboirs' ou tuteurs suprêmes de la ville de Louvain confirme et approuve la transaction passée par le dit de Raet et l'abbé de Zonnebeke le 5 juin 1728.

Signé J. Rombouts Secretaris Sans sceau.

test

[4 S 1727

DCha...tel 1728] [handtekening quasi onleesbaar]

Aen D'Eerweerdighe Heeren Oppermomboiren der Stadt Loven.

Verthoont met Eerbiedinghe Joncker Jan De Raet Licentiaet in beijde de Reghten ende advocaet, hoe dat hij in qualiteijt van momboir der minderjaerighe kinderen aghtergelaeten bij wijlen den Heere Advocaet Guilielmus henrion en Jouff. Dorothea Gerardi respective vaeder ende moeder der selve weesen, heeft aengegaen theghens den Eerweerd. Heere Aquilinus Crommelinck ontfanger van D'Abdije van Zonnebeeck geauthoriseert bij den Eerw. Heere Patricius Holvoet Abt ende Heere van Zonnebeeke het Contract hier medegaende sub n.° 1.° gepasseert binnen Jpren den 5 Junij 1728

test

voor den Notaris pijpe ende want dese Acte belast is met de Clausule van Approbatie bij de heeren Oppervooghden sive UE. oorsaeke den Suppliant hem is keerende tot UE.

Oodtmodelijk biddende gelieve gedient te wesen de voorzeijde acte ofte Transactie door hem suppliant in sijne qualiteijt aengegaen in alle haere poincten ende leden te lauderen ende approberen in forma Authorise- rende tot dien den Suppliant van onder sijne quitantien te moghen ontfangen soo de penninghen te procederen uijt de voorzeijde transactie als alle anderen de voorzeijde weesen Competerende D'welck Doende etcetera J. De Raet 1728

approbatie met authorisatie

Die heeren oppermomboiren vande weesen der Stadt ende Ressorte van Loven gesien hebbende den Inhoude deser Requeste met sekere transactie gepasseert binnen

jpren voor den notaris Pijpe in date vijffden Junij lestleden mitsgaeders sekere acte van renuntiatie gepasseert binnen dese stadt Loven voor den notaris Davidts in data xvj.en der voorseijde maendt junij waervan respective alhier visie is gedaen op alles gelet... hebben de voorseijde respective twee acten soo transactie als renuntiatie gelaudeert ende geapprobeert soo ende ghelijck sij die sijn ratifi- cerende mits desen in alle ende jegewelcke haere respective poincten clausulen ende articulen authorierende alvolg? hent? den suppliant om in? sijne voorschreve Qualiteijt te moghen ontfanghen onder sijne quittantie soo de penninghen te procederen uijt de voorseijde transactie als alle andere de voorseijde weesen competerende Actum ter weescamere desen derden Julij xvij.C achtentwintigh Coram Joncker Simon de herckenrode Heere van Steenberge etcetera Sieur ende meester Joannes Baptista Josephus Herthals Overmomboiren mij present secretaris

J. Rombouts 1728