Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1037

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-07-1728

Type: Brief van J. De Raet [aan de abt van Zonnebeke?] over een transactie betreffende mevrouw en jonkvrouw Gerardi

Beschrijving: J. De Raet stuurt [de abt van Zonnebeke?] een kopie van een verzoekschrift en de daarbij horende instemming, en van de akten van mevrouw en jonkvrouw Gerardi, waaraan de oppervoogden van Leuven hun goedkeuring moesten hechten. Ook vraagt hij voor een afspraak te Gent, om een bepaalde som geld te ontvangen.

Tekst

test
[voorkant]

Eerweerdigh Heer

Hier neffens ben UE[delen] Eerw[eerdicheijt] toesendende Copij der Re- queste mitsgaeders d'Authorisatie ende d'aggreatie daer opghevolght als de versoghte acte van Mevrouw en Jouff[rouw] Gerardi welke actens alhier binnen Loven moesten ge- approbeert ghelaudeert ende ghedepescheert worden door de Heeren Oppervooghden deser hooftstadt hoope dat UEerw[eerdicheijt] hier mede Sult Contentement hebben ende mij den dagh ende plaetse assigneren (tot Gent volghens afspraeke met den heere Ontfanger) om het gelt in de transactie vermelt t'ont- fanghen waer op UEerw[eerdicheijt] Antwoordt is verwaghtende den gheenen die blijft met offers van dienst en toewensinghe van goede gesontheijt

Eerweerdigh heer

VEerw[eerdicheijts] Oodtm[oedighen] en onderd[anighen] Dienaer J. De Raet

Loven den 4 julij 1728