Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1002

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-06-1723

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "van Daeten 20.en Junij 1702" (20/06/1702); "1723".

Type: Taxatie van de bomen op het Broodseinde Hof, op vraag van de kerkfabriek en van de cijnspachter

Beschrijving: G. Bouten, gezworen prijser van de Zaal en kasselrij van Ieper, taxeert de bomen op het Broodseinde Hof, op vraag van pastoor Franciscus Borreman - die optreedt in naam van de kerkfabriek van Zonnebeke, als eigenaar - en van Jacobus Masschelein, echtgenoot van de weduwe van Jan Vermeersch, die de grond in cijns houdt.

Tekst

test
[voorkant]

Vpden seuensten Junij seuenthien hondert Drieentwintigh was Bij mij onderschreuen ghesworen Prijser Der saele ende Casselrij van Jpre ghemaeckt nieuw ghetal van alle De opgaende fruijtdraeghende ende tronckboomen plantsoenen ende Saeden alsnu staende op het brootseinde hof binnen De prochie van Sonnebeke Competerende aende kercke van tselue Sonnebeke ten versoucke van heer ende meester Franciscus Borreman Pastor agierende ouer De gheseijde kercke ter eendere ende Jacobus masschelein als t'huijwelick hebbende De weduwe Jan vermeersch als ghebruijcker van Dies bij tijtel van cheinse ter andere Soo hiernaer volcht

Oude appelboomen - viij.e Midbaere appelboomkens met eenighe peireboomen       - ix.e Jonghe Jdem - v.e Jonghe appelboomkens van

test
[voorkant]

spachters Plant - ij.e Oude keirselaers - ij.e Jonghe keirselaers midbaere ende krieckelaers - v.e Cleene Jonghe keirselaerkens pachters queeck - iij.e Jepen Jonghe Boomkens - iiij.e Jepen Dobbel plantsoenen - iiij.e Jepen enckel plantsoenen - v.e Oude Dobbel eecken plantsoenen - viij.e Minder eecken plantsoenen - xlv.tich Eecksaeden Dobbel ende enckel - iiij.e Esschen Jongh Boomken - j.e Esschen saeden - ij.e Espen ofte abeelen Dobbel Plantsoen - j.e Abeelen enckel plantsoengens met een Jongh Cleen gheplant abeelken tsamen - iij.e Espen Dobbel saeden - ij.e Jongh Crieckelaerken Jn plaetse

vanden verdrooghden - j.e Jonghe Crieckelaers Cleene - ij.e Troncklijnde - j.e Tronckeecken oude - iij.e Dit bouen De doorenhaeghen tot De mannestagie ende ander tronckeecken Die oock aende kercke Competeren als Bij t'voorgaende ghetal Dus - Memorie

Ende bij De voorgaende acte Boomghetal van Daeten 20.en Junij 1702 ghedaen ende onderteeckent Jan vermeersch ende J. verenne als Prijser heeft Denseluen vermeersch aldaer Jn bewaerenisse Bij ghetalle anveert Sesentwintigh oude ende Seuen Jonghe appelboom- kens ses oude keirselaers twaelf opgaende Jepen

test
[voorkant]

Plantsoenen onder Dobbel ende enckel neghen eecken plantsoenen een esschen plantsoen een espen plantsoen een Pruijmelaere ende een Lijnde al aende voorschreuen kercke Competerende Bouen De doorenhaeghen tot De mannestagie ende tronckeecken

Mitswelcken alsnu aldaer te Cort Beuonden neghen oude appelboomen Die verurosen ende verdrooght sijn ende gheuelt Door masschelein ende sijn voorsaet waerJeghens is te vele van vier Jonghe keirselaers een enckel Jepen plantsoen vierenveertigh eecken plantsoenen vier eecksaeden twee esschen saeden twee espen Dobbel Saeden Drie Jonghe abeelkens

ende twee Jonghe Cleene Creckelaerkens alle t'voorschreuen ouer ghetal alsnu gheextimeert ten proffijtte vanden voors[eijd]en masschelein bouen De vermelde Courtresse noch ter Somme van - xxvij lb: xiij s: 0 d

Aldus ghedaen ten daeghe ende versoucke alsvooren ten Beleede vanden vermelden masschelein presentie ende Jnterventie vanden voorschreuen heer Pastor Borreman mij Toorconden

G. Boutens 1723

ouer tdoen deser met d’acte te maken en[de] een double met den [...?] cheinsbrief ouer dhelft elck – 3: 6: 0 d

test
[achterkant]

ghetal van boomen op het brootsende 1724