Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1004******

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-07-1723

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1723".

Type: Veroordeling door het gerecht van Zonnebeke van Pieter Lessue, tot het vergoeden van zekere kosten aan Marie Le Febure

Beschrijving: De burgemeester en schepen van Zonnebeke verklaren dat zij Pieter Lessue, glazenier te Kortrijk en directe verweerder in deze zaak, veroordelen tot het betalen van 28 pond 17 schellingen parisis aan Marie Le Febure, eiser. Zij doen dit na inspectie van twee kostenstaten, die Marie Le Febure hen voorlegde. Indirecte verweerder was ook Dorothea de Meersseman, weduwe van Matthijs Hacke.

Opmerking: De stukken BRU-AGSB-Z-1004*** tot en met BRU-AGSB-Z-1004*********, zijn met een koordje aan elkaar gehecht.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ghesien bij Burghemeester ende schepenen der heerelicheden van zonnebeke de twee staetgens van Costen voor hemlieden ouerghegeuen van weghen marie Le febure H[eeschereg]ghe bij saisie ende arreste Jeghens ende tot Laste van pieter lessue Glasewercker alsnu wonende tot Cortrick partie Directe ende dorothea de meersseman lest weduwe matthijs hacke partije Jndirecte verweerers ter andere alsoock de volontaire Condemnaetie Jn dese Costen door den vermelden lessue ghedaen hebben de selue Costen ghetaxeert ende ghemodereert soo wij Doen bij desen ter somme van achtentwintigh ponden seuenthien schele parisis actum ter Collegiaele vergaderijnghe desen xxix.en Julij xvij.C Drieentwintigh toorconden als Greffier

G. Bouten 1723