Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1004

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. // Bijkomende dateringen: "den 9 febr. 1719" (09/02/1719); "den 9 febr. 1720" (09/02/1720); "heden den 28 9bre 1723" (28/11/1723); "Op den 26 xbre 1724" (26/12/1724); "9 februarij 1720 ende 1721" (09/02/1720 en 09/02.1721); "vande 9 feb. 1722" (09/02/1722); "op den 4 oust 1726" (04/08/1726); "den 9 feb. 1723" (09/02/1723); "op den 3 oust 1727" (03/08/1727); "den 9 februar[i] 1725" (09/02/1725); "op den 19 7bre 1726" (19/09/1726); "tot den 9 febr. 1726" (09/02/1726); "den iaere bamisse 1725" (01/10/1725); "op den 30 7bre 1728" (30/09/1728); "den 9 febru. 1727" (09/02/1727); "den 28 meij 1715" (28/05/1715); "den 18 meij 1717" (18/05/1717); "18 meij 1716" (18/05/1716); "op den 21 xbre 1715" (21/12/1715); "op den 20 feb. 1717" (20/02/1717); "op den 2 Jan. 1718" (02/01/1718); "den 18 meij 1717" (18/05/1717); "op den 18 xbre 1718" (18/12/1718); "den 18 meij 1718" (18/05/1718); "den 18 meij 1719" (18/05/1719); "den 6en april" (06/04); "den 18 meij 1720" (18/05/1720); "desen 6 meij 1723" (06/05/1723); "den 18 meij 1721" (18/05/1721); "den 18 meij 1722" (18/05/1722); "desen 3 maerte 1726" (03/03/1726); "den 18 meij 1724" (18/05/1724); "op den 12 8bre 1727" (12/10/1727); den 18 meij 1726" (18/05/1726); "j.a april 1712 ende 1713" (01/04/1712 en 01/04/1713); "op den 7 meij 1713" (07/05/1713); "j.a april 1712" (01/04/1712); "op den 18 feb. 1714" (18/02/1714); "1.a april 1713" (01/04/1713); "op den 23 xbre" (23/12/1714); "1a april 1714" (01/04/1714); "op den 2 meij 1715" (02/05/1715); "baemesse 1712" (01/10/1712); "baemesse 1715 ende 1716" (01/10/1715 en 01/10/1716); "op den 12 feb. 1719" (12/02/1719); "baemesse 1717" (01/10/1717); "op den 22 8bre 1719" (22/10/1719); "baemesse 1718" (01/10/1718); "op den 2 oust 1720" (02/08/1720); "baemesse 1719" (01/10/1719); "desen 27 april 1721" (27/04/1721); "19 … 1722" (19/../1722); "baemisse 1721" (01/10/1721); "den 1 8bre 1727" (01/10/1727); "baemisse 1722" (01/10/1722); "den 21 junii 1723" (21/06/1723); "op den 30 9bre 1723" (30/11/1723); "te baemisse 1722" (01/10/1722); "desen 22 8bre 1724" (22/10/1724); "baemesse 1723" (01/10/1723); "op den 11 9bre 1725" (11/11/1725; "baefmesse 1724" (01/10/1724); "Op den 20 8bre 1726" (20/10/1726); "baefmesse 1725" (01/10/1725); "op den 6 9bre 1727" (06/11/1727); "bamisse 1726" (01/10/1726); "op den 6 oust 1728" (06/08/1728).

Type: Overzicht van betaalde en achterstallige renten [te Zonnebeke], in de periode 1712-1728

Beschrijving: Overzicht van betaalde en achterstallige renten [te Zonnebeke], in de periode 1712-1728.

Opmerking: Het document bevat vele marginale notities; de data, namen, instellingen en functies in deze notities, worden ook hier opgenomen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

marij Le febure ten laste van pieter lessue glaesemaeker heeft een rentien van 14 ponden groten Capitael croyserende den pennijnck sesthiene bedraeghende jaerelijcks 10 ponden 10 schellingen parisis beset op een huyseken ende 67 roeden erfue bewondt ende ghebruijckt door Dorothea mersseman weduwe mathys hacke vallende t'elcken jaere den 9 febr. waer van het eerste is ingegaen den 9 febr. 1719 en ghevallen den 9 febr. 1720 waer op dat sij tot heden den 28 9bre 1723 noch niet en heeft onfanghen

Op den 26 xbre 1724 ontfaen van dorothea meersseman betalijnge over pr. Le Sue over twee iaeren croijs verschenen 9 februarij 1720 ende 1721 de Somme van - 21 lb

Jem ontfaen ter reke... vande 9 feb. 1722 als date alsvooren - ...lb 10 ...

Jtem op den 4 oust 1726 ontfaen van dorothea meersseman in volle betalynge van een iaer croijs verschenen 9 feb. 1722 de somme van - 7 lb 12 s

Ten selver date ontfaen van ditto dorothea meersseman over een iaer croys verschenen den 9 feb. 1723 bedra... de somme van - 10 lb 10 s

item ontfaen op den 3 oust 1727 door mijn heer? den dispensier voor marij Le fevere van dorothea messeman ouer twee iaeren croijs het laeste verschenen den 9 febuar 1725 ontfaen 21 lb ... [siet folio verso] item date alvooren van deselue 1 lb ...

test

nota

gherekent op den 19 7bre 1726 door Marij Le febure met dito pr. lassue ter interventie van den balliu verhenne van ontfanck van de verloopen croijsen van het bovenschrven rentien tot den 9 febr. 1726, ende vondt goe dito marij boven allen ontfanck van de verachterde pachten van het huijseken van dito pr. Lassue bewoondt door de weduwe matthijs hacke tot den iaere bamisse 1725 de somme van 28 lb 8 ...

naer dien gegeven in gelde door den heer pastor op den 30 7bre 1728 aen pr. Lassue te ontfanghen uijt de pachten van het selue huijseken - 12 lb ...

nota oock dat het eerste iaer croijs dat ontfanghen moet woorden uijt craghte van dese rekeninghe is het iaer verschenen den 9 febru. 1727

Nota dat mary Le febure heeft gegeven ten intereste ande wedue petronelle deijne den 28 meij 1715 de somme van veertich ponden vlams om op te leggen eenen rentebrief van dergelicke rente van 40-0-0 ten profitte van Mijn heer de Carpentier welcke selve rente nu Loop ten profytte van marij Le feber? welcke rente valt den 18 meij 1717 vide rentebrief mits t'eerste verschenen iaer 18 meij 1716 is quijt ghescheden

Jtem gegeven door marij Le febure om te betaelen een iaer 8 maenden croesen drije ponden ses schellijngen ende acht schelle vlams op den 21 xbre 1715 ontfaen van petronelle deyne op rekenijnghe vande verschoten croysen op den 20 feb. 1717 ontfaen van Petronelle deine in volle betalijnge vande verschoten Croijsen 1-6-8 op den 2 Jan. 1718 ontfaen van peetronelle deyne een iaer croijs verschenen den 18 meij 1717 - 2-0-0 op den 18 xbre 1718 ontfaen vanden Soone deine over een iaer croijs verschenen den 18 meij 1718 - 2-0-0

test

Ontfaen door Mary Le febure van Sacharias porquie over een iaer Croijs verschenen den 18 meij 1719 de somme van den 6en april - 2-0-0 Ontfaen door marij le febure van Sacharias porquij over een iaer Croijs verschenen den 18 meij 1720 de Somme van - 2-0-0

ontfaen door marij Le febure desen 6 meij 1723 van Sacharias porquij over een iaer croijs verschenen den 18 meij 1721 de somme van - 2-0-0

ontfaen bij marij Le febure over een iaer Croijs verschenen den 18 meij 1722 - 2-0-0

ontfaen bij marij Le febure desen 3 maerte 1726 over twee iaeren croijs t'Laetste verschenen den 18 meij 1724

ontfaen op den 12 8bre 1727 bij mij frans. borreman voor den disch van marij therese porcqui ouer twee iaeren croijs t laeste verschenen den 18 meij 1726 48 lb parisis

Marij le febure heeft noch eenen rente gemeene met j.e marie Chatarine meersseman op de voornomde prochie van hondert ponden grooten capitael croyserende den penninck 20tich ijder persoon den helt ende is de prochie van zonnebeke ten achteren van betalijnge twee iaeren verschijnen j.a april 1712 ende 1713 bedragende voor ijder cote 5-0-0 ende t'samen 10-0-0

op den 7 meij 1713 ontfaen vanden heer dispensier van Zonnebeke over een iaer croijs verschenen ja april 1712 bedraghende 5-0-0 van welcke vijf ponden gegeven hebbe an Jfrauw. meersseman den helt van dier dus alhier op de rek. van marij le febre - 2-10-0

op den 18 feb. 1714 ontfan vanden heer dispensier tiaer verschenen 1.a april 1713 -2-10-0

op den 23 xbre ontfaen door den heer dispensier een iaer croijs voor mijn deel verschenen? 1a april 1714 - 2-10-0

op geleijt

test

op den 2 meij 1715 heeft marij Le febure gekocht van Jacobus Clays een hofstedeken groot 4 gemeten ende in pachte gegeven voor 3 ... 4 iaeren innegaende baemesse 1712 ijder iaer voor 44 parisise? ande weduwe mathys Acke de verschenen baemesse 1715 ende 1716 is voldaen Op den 12 feb. 1719 ontfaen vande wedue acke de verschenen baemesse 1717 - 44 lb parisis op den 22 8bre 1719 ontfaen vande voornomde weduwe acke de verschenen baemesse 1718 - 44 lb op den 2 oust 1720 ontfaen vanden heer dispensier betaelende voor den puyt ter rekenijnghe vande verschenen baemesse 1719 - 25 lb Ontfaen desen 27 april 1721 in volle betalijnghe vande verschenen baemesse 1719 - 9 lb parisis

jtem onfaen van 19 ... 1722 uijt de volontaire venditie van vruchten ende meubelen bij preferentie 2 jaeren pacht verschenen het leste baemisse 1721 - 88 lb parisis [quitschelt gegeuen op den 1 8bre 1727] [onderstaande stukje doorstreept:] dus rest noch te betaelen het jaer verschenen baemisse 1722 waerop moet valideren vanden prijs bevonden ten afscheijde van de voorseijde weduwe hacke baemisse 1722 op de selue hofstede bevonden 32 lb 5 s ii d parisis soo dat sij noch ten achter blijft van het verschenen baemisse 11 lb 14 s 1 d parisis

[den prijs bedraeght ten haere laste 69 lb 14 s parisis hier op betaelt den 21 junii 1723 62 lb 5 s parisis op den 30 9bre 1723 ontfaen van de wedue Andries van mechelen in volle betalijnghe vande presije - 7 lb 11 s] dit hofstedeken is nu verpacht aende weduwe andries van mechelen voor eenen termijn van 3 6 9 jaeren ter ijder optie voor de somme van 40 lb ende tiaers ingegaen te baemisse 1722 den prijs op te leggen met andere conditien inden pachtbrief vermelt Ontfaen desen 22 8bre 1724 vande wedue Andris van mechele over een iaer pacht verschenen baemesse 1723 de somme van - 40 lb parisis op den 11 9bre 1725 ontfaen door marij Le febure de verschenen baefmesse 1724 - 40 lb parisis Op den 20 8bre 1726 ontfaen door marij le febure een iaer pacht verschenen baefmesse 1725 de Somme van - 40 lb parisis ontfaen op den 6 9bre 1727 van de weduwe van andries van mechelen voor maerten oostijn een iaer pacht verschenen bamisse 1726 de somme van 40 lb ... dese penninghen sijn ouerghetelt aen maerten oostijn op den 6 oust 1728