Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1033

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-04-1723

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in daten 18.e april 1711" (18/04/1711); "den eersten meij 1711" (01/05/1711); "Heden j.en meij 1722" (01/05/1722); "t'sedert den j.en meij 1722" (01/05/1722); "tot den 15.en maerte 1723" (15/03/1723); "baefmisse 1711" (01/10/1711); "baefmisse 1712" (01/10/1712); "baefmisse 1713" (01/10/1713); "baefmesse 1714 1715 ende 1716" (01/10/1714, 01/10/1715, 01/10/1716); "ouer de jaeren 1712 1713 1714 ende 1715".

Type: Inlossing door de abdij van Zonnebeke van een rente bezet op de heerlijkheid van Klerkshove, ten voordele van jonkvrouw Anne Therese Florisone, weduwe van Jan Baptiste Ghesquiere

Beschrijving: Rekening betreffende de rente ten voordele van heer Jan Baptiste Ghesquiere - nu van zijn weduwe, jonkvrouw Anne Therese Florisone - en ten laste van meester Guill[iam]e Henrion en jonkvrouw Dorothea Gherardij, zijn echtgenote, inwoners van Brussel. De rente werd bezet op de heerlijkheid van Klerkshove, in de parochie van Langemark, in de kasselrij van Ieper. De rente werd echter aangekocht door de abdij van Zonnebeke, en deze wenst de rente te lossen. Het totaal van de lossom + de verlopen intresten wordt berekend op 380 gulden 11 stuivers; 196 gulden 17 stuivers werd reeds betaald. De weduwe Ghesquiere heeft dus nog 183 gulden 14 stuivers te goed van de abdij. Zij verklaart dat zij deze som ontving van de heer Cromelijnck, ontvanger van de abdij, en ze stemt bijgevolg in met de cassatie van de rente in het register.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[bovenkant beschadigd door vocht, en daardoor niet goed leesbaar]

specificatie ende bedragh vande capitaelen ende verloopen ...der rente in profitte van ... Sieur Jan baptiste ghesquiere alsnu Jonckvrauwe anne therese florisone sijne weduwe tot laste van meestere guille. henrion, ende Jonckvrauwe dorothea gherardij sijn huijsvrauwe tot brussel besedt op d'heerlichede ende hofstede van Clercxhoue inde prochie van langhemarcq casselrie van Jpre, mitsgaders van t'gonne daerop te valideren doet wegens den heere prelaet ende religieusen vande abdie van zonnebeeque als coopers vande voorseijde hijpotheque ende willende oplegghen ende Lossen de ghemelde rente alles in guldens stuijuers deniers Courant soo volght

aluooren dat de opheue vande rente in Capitael is hondert t'sestigh guldens brabants volghens de brieuen van Constitutie ende besedt in daten 18.e april 1711 die souden beloopen in jpers courandt geldt van alsdan ter Somme van - 201-12-0 ouer de verloopen der selue rente t'sedert den eersten meij

test

... - 201-12

1711 dagh van het tellen vande penninghen heden j.en? meij 1722 doende elf jaeren in aduenante vande penninc sesthiene vuijtbringhende thien guldens bij jaere t'samen - 110-10?-0 Jtem ouer de raete der voorseijde rente t'sedert den j.en meij 1722 tot den 15.en maerte 1723 doende thien maenden vijfthien daeghen t'samen - 8-15-0 voorts Comt noch te goedt ouer de oncosten vande realisatie der voornomde rente betaelt ten leenhoue ter casselrie van jpre volgens de Specificatie ende acquit - 11-12-6 voorts Comt de Selue weduwe te goet aende ghemelden heere henrion ouer drie Staeten oncosten ende Sallarissen ghem.t soo in t'doen van Clercxhoue als oncosten consulte opde proprieteijt ende de gonne van het relief vijtbringhende t'samen - 48-12-6


----- total       380-11-0

Betaelijnghen die te valideren doen op den voorseijden debit soo volght

Aluooren soo veele bij de voorseijde weduwe is ontfaen vijt handen vanden pachter vande hijpotecque ten behoeue vanden voorseijden heere henrion proprietaris ouer het jaer pacht verschenen baefmisse 1711 afgetrocken de refectien 1/4 Contributie ende 3/4 vanden thienden penninc noch suijuer ter Somme van - 34-10-0 Jtem ouer de pacht van het jaer verschenen baefmisse 1712 doende 119 lbs bij jaere hier in guldens - 59-10-0 ouer t'jaer pacht verschenen baefmisse 1713 119 lbs danof geminckt in vier billietten van refectien 94 lb-6-0 reste 24 lb-14-0 ontfaen in gelde doende alhier in guldens - 12-7-0 Jtem ouer de jaeren pacht verschenen baefmesse 1714 1715 ende 1716 uijtbringende 257 lbs waerop is ghevalideert ouer vier billietten van refectien gedaen ter voorseijde hofstede gedeurende de jaeren voorseijt tot 188 lbs 10 s parisis? hier afghetrocken 16 lb-10-0 ouer

Gedeelte van

test

[bovenkant beschadigd door vocht, en daardoor moeilijk te lezen]

hondert? ... d..sden? pachter ... hadde te ... tot vijfentwintigh dus ouer de jaeren 1712 1713 1714 ende 1715 reste alhier vijt te trecken in gelde ontfaen 181 lbs dus hier in guldens - 90-10-0


--------------- 196-17-0

welcke hondert sesentnegen- tigh guldens seuenthien stuijuers afgetrocken vande voorseijde drie hondert tachtentigh guldens elf stuuers blijft de voornomde weduwe ghesquiere goet behouden hondert drieen- tachtentigh guldens veerthien stuuers hier - 183-14-0

Aldus dese Liquidatie ghedaen ende ghearresteert telcx Rechter t'Jpre desen 10.en april 1723 als wanneer de voorseijde weduwe ghesquiere bekendt ontfanghen t'hebben vanden heere Cromelijnck Religeus ende ontfangher vande voorseijde abdie het slodt deser afrekenijnghe bij dies Consenteert inde Cassatie der ghemelde Rente ten Registre van affectatien daer ende waer het ... Behoort, ende voor soo Veele noodt sij verleent Cassatie van Actie sonder garrandt ende den voornomden heere Cromelijnck vijt Crachte van sijnen

authorisatie Belooft dese afrekenijnghe t'houden staen? jeghen de gonne die het angaen mach Toorconden Jn Double date als Bouen

de wedue Ghesquiere