Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1016

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-12-1725

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den 8 april 1718" (08/04/1718).

Type: Toelating door de keizer aan J. De Raet, om gronden en een rente van de wezen van G. Henrion en D. Gerardi te verkopen, en een proces in te stellen tegen de abdij van Zonnebeke betreffende haar aankoop van de heerlijkheid van Klerkshove

Beschrijving: Keizer Karel verklaart dat hij tussenkomt op vraag van Jan de Raet, advocaat te Leuven, die optreedt als voogd voor de 3 minderjarige kinderen van Guilielmus Henrion (advocaat van de Raad van Brabant) en Dorothea Gerardi, zijn echtgenote. Van moederszijde erfden de wezen grond te Alsemberg, deels gelegen in het Ovenbuurbergbos. Aangezien de mede-eigenaar van het bos, Petrus Philippus Verschuijl, heer van Rothem, zijn deel van het bos openbaar bij opbod wou verkopen, leek het de voogd een gunstig moment om het deel van de wezen ook te verkopen, aangezien het bos als geheel meer zou opbrengen, dan als het in delen verkocht zou worden. Ook de tante van de wezen stemde in met dit plan. Bovendien werd het oudste meisje van de wezen geaccepteerd door de abdij van Vrouwenpark, bij Leuven, maar daarvoor is ook geld nodig, een bijkomende reden om de grond te verkopen. Bovendien vraagt De Raet de toestemming om een deel in een rente te Ieper te mogen verkopen, om met het vrijgekomen geld een rechtzaak te kunnen aanspannen om de heerlijkheid van Klerkshove, gelegen onder Langemark, terug te winnen; dit leen zou door de vader van de wezen op ongeldige wijze verkocht geweest zijn aan de abdij van Zonnebeke na de dood van zijn echtgenote (08/04/1718). Hierop geeft de keizer De Raet de toestemming om de genoemde grond en het genoemde deel in een rente publiekelijk bij opbod te verkopen, en om via een proces tegen de abdij van Zonnebeke de heerlijkheid van Klerkshove te proberen terugwinnen.

Tekst

test
[modern begeleidend briefje]

Copie authentiquée

(20 déc. 1725)

+ Gegeven binnen onse stadt Brus- sele onder onsen grooten zegele desen 20 december 1700 vijff en- twintigh

Charles VI empereur à la de- mande de Jean de Raet licentié et avocat à Louvain & tuteur des trois orphelins mineurs de Guillau- me Henrion et de Dorothée Gerardi Consent à la vente d'un bois de 5 boniers situé à Alsenbergh près de Bruxelles et de la quote d'une rente à Ypres Il lui permet en outre de faire valoir les droits de ces orphelins quant à la seigneu- rie de Clerxhove que Guillaume Henrion leur père avait vendu le 8 avril 1718 "invalide et nulli- ter" à l'abbaye de Zonnebeke

Flamand

test
[voorkant]

[Bij het stempel:] 4 S 1728

DChastel

Carel bij der gratie Godts Rooms keijser vermeerder des Rijcks Coninck van Castillien van Leon van Arragon van Beijde de Sicilien van Jerusalem van Portugal van Navarre van Grenade van Tolede van Valentien van Gallitien van Majorquen van Seville van Sardanje van Cordube van Corsique van Murcie van Jáen van Algarben van Al- gezire van Gibraltar van de Eijlanden van Cana- rien van de Jndien Soo Orientael als occidentael van de eijlanden ende vaste landen der Zee Oceane Aertshertoghe van Oostenrijke Hertoghe van Bourgon- dien van Lothrijck van Brabant van limbourgh van Luxembourgh van Gueldre ende van Milaene Graeve van habsbourgh van vlaenderen van Arthoij ende van Bourgoigne Palsgrave van Tirol van Henegouw ende van Naeme prince van Swabe Marcq Grave des heijlighs Rijcks heere van Salins ende van Mechelen Dominateur in Asien ende Afriquen Allen den gene die dese tegen- woordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen

Saluijt doen te weetene dat wij heb- ben de supplicatie van Jan De Raet Licentiaet ende advocaet innegesetenen onser Stadt Loven aengehouden moederlijken Oom ende geauthoriseer- den momboir (volghens Copije autentijcq aldaer Sub n°. 1°. gevoeght) over de drij minderjaerighe kinderen aghtergelaeten bij Guilielmus henrion in sijn leven advocaet van onsen Raede geordonneert in Brabant ende Dorothea Gerardi ghehuijsschen

test
[voorkant]

waeren als sij leefden innehoudende hoe dat de voorz[eijde] weesen van haere moeders tweghen was competerende taggentigh Roeden lants met de hellighte in sekeren bos groot vijff boinderen salvo justo gelegen onder de parochie van Alsenbergh bij Brussele genoemt den hovenbuerberghbos regenoote de Straete ter eenre [et]c[eter]a van welken bos de weder- hellight was Competerende petrus philippus verschuijl heere tot Rothem den welken van intentie was (als bleke uijt de aldaer neffens gaende procuratie op den suppliant verleden) sijne juste hellight in den voorz[eijden] bos aen den meest biedende publickelijk te vercoopen sub n°. 2°. geannexeert het was nu soo dat sigh d'Occasie presenteerde dat het voorz[eijde] paert ende wederhellight in den voornoemden bos met de taggentigh roeden lants in massa publieke- lijck vercoght wordende merckelijck meer [...?] soude gelden als dat het separaet vercoght wierde in welcke vercoop ook was Consenterende Albertina Gerardi wiens Consent ten dien fine eenigsints soude noodig wesen als wesende moederlijke Moije der voorz[eijde] wee- sen d'welck daer insgelijck sub n°3. 3 gevoeght wierde alsoo van den anderen kant de oudtste doghter der voorz[eijde] weesen als nu aengenomen was in d'Abdije van vrouwperck ontrent Loven waer toe een taemelijck uijtstelsel gerequireert wierdt het ghene terstont eenighe honderde beliep de welke niet en conde gevonden worden als bij middelen van het vercoop der voorgevoerde ende hier onder te noemene goederen a rate van een derde d' andere twee derde hij suppliant prima occasione soude hen t'appliceren op suffisante panden niet anders ter herten hebbende als der wesen interest mitsgaeders hem suppliant t'authoriseren soo van te vercoopen sekere quote in eene rente van vijffenviertigh guldens Jaers tot Jpre met een

derdendeel van twee gemeten lants min ofte meer allodiael gelegen onder langemarck in Vlaenderen als omme te vervolghen bij mid- delen van reght de heerlijckheijdt van Clerx- hoven gelegen onder Langemarck bij Jpre door den vaeder der weesen invalide et nulliter ver- coght als wesende een gestruijckt leen aen ende ten behoeve van D'Abdije van Zonnebeek den 8 april 1718 drij a vier Jaeren naer de doot van sijne huijsvrouwe Sonder daer toe te hebben gehadt het minste reght ofte maght alsoo daer gheene apparentie en was van met den voornoemden Abt van d'Abdije van Sonnebeke inder minnen overeen te comen ende mits den Suppliant hem niet en moghte vervoorderen Soo met procederen als met de voorz[eijde] weesen Goe- deren te vercoopen sonder onse speciale per- missie ende authorisatie Redene den Suppli- ant hem was keerende tot ons Oodmoedelijk bidden- de ten eijnde wij gedient waeren hem suppliant te verleenen de noodighe acte van Authorisatie tot vercoop der voorz[eijde] goederen ende quote inde voorz[eijde] Rente mitsgaeders acte in forma tot ver- volgh der voorz[eijde] heerlijckheijdt van Clerxhoven Waeromme Soo ist dat wij het ghene voorz[eijt] aengemerckt mitsgaeders de stukken ende Consent hier vorens respective beroepen genegen wesende ter oodtmoedighe bede ende Supplicatie des Suppliants hebben hem in Sijne voorz[eijde] qualiteijt geoorlooft geoctroijeert gepermitteert ende gecon- senteert oorloven octroijeren permitteren ende Consenteren uijt Sonderlinghe gratie bij desen dat hij de tag- gentigh roeden lants ende de wederhellight van den voorz[eijden] bosch mitsgaeders de quote in de

BRU-AGSB-Z-1016 [voorkant]

Rente van vijff en viertigh guldens s'j[?]aers tot ipre met een derdendeel van de twee gemeten lants min ofte meer respective hier vorens breder geroert Competerende de voorgemelde weesen publijkelijck aen den meestbie- dende ten eijnde voorz[eijde] sal vermogen te vercoopen ende den Cooper ofte Coopers daer inne te goeden vestighen ende Erven voor hoff ende heer Competent met alle gerequireerde solemniteijten den Suppliant voorders authoriserende omme bij middelen van reght theghens de voorz[eijde] Abdije van Zonnebeke ende allen den gheenen dien dat behoiren sal te vervolghen de voorz[eijde] heerlijckheijdt van Clerxhoven alles tot meesten oirboir ende proufeijte der meergemelde weesen welke voorz[eijde] vercoopinghe ende vervolghe der voorgeroerde heerlijckheijdt respectivelijcken in der voeghen ende manieren voorz[eijt] te doen ende te geschieden wij van als nu voor als dan gelaudeert ende geapprobeert hebben lauderen ende approberen bij desen ont- bieden daer omme ende bevelen onse seer lieve ende getrouwe die Cancellier ende luijden van onsen voorz[eijden] Raede geordonneert in bra- bant meijer van Loven Amptman van Brus- sele schouthet van Antwerpen ende alle andere onse ende der Smalre heeren righteren justicie- ren ende officieren ons voorz[eijts] lants van Bra- bant ende Overmaese hunne Stede houderen nu sijnde ende naermaels wesende ende elken van hun in t'besonder dat Sij den voorz[eijden] Suppliant van dese onse tegenwoord[igh]e gratie oorboir Consent Confirmatie ende approbatie peijselijck ende vredelijck doen ende laeten genieten ende ge- bruijken Sonder hem teghens te doene ofte te laeten geschieden eenigh hinder Stoot ofte lettel ter Contrarie Want ons alsoo

gelieft gegeven binnen onse Stadt Brussele onder onsen grooten zegele dezen 20 december 1700 vijff entwintigh was ondertekent VHag.ut[?] ende gesegelt met den grooten Rooden Zegel alwaer bij stont bij den keijser ende kooninck

J. Van[der?] Linden

Concordantiam Attestor R. Dauidts 1728 Not[ariu]s