Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1034

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-06-1728

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den vijffden Junij xvij.C achtentwintigh" (05/06/1728); "1728".

Type: Afstand door Maria Gerardi en echtgenoot, en Albertina Gerardi, van alle eventuele rechten op de heerlijkheid van Klerkshove, die in naam van de wezen van Dorothea Gerardi verkocht werd aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: R. Davidts, notaris te Leuven, verklaart dat vrouwe Maria Gerardi en haar echtgenoot, jonker Jan De Raedt, licentiaat in de beide rechten, evenals jonkvrouw Albertina Gerardi, allen inwoners van Leuven, voor hem verschenen, en verklaarden dat zij afstand deden van alle eventuele rechten op een leen, nl. de heerlijkheid van Klerkshove. De heerlijkheid werd door jonker De Raedt, als voogd van de wezen van advocaat Guillielmus Henrion en jonkvrouw Dorothea Gerardi, verkocht aan de abdij van Zonnebeke (05/06/1728).

Opmerking: Op het document werd een moderne samenvatting van de inhoud gespeld. // BRU-AGSB-Z-1034* staat onder BRU-AGSB-Z-1034.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[modern briefje]

26 Juin X 1728

Loven

op heden desen Sesentwintigsten Junii XVIIc achtentwintigh.

R. Davidts

Dame Marie Gerardi et son mari Jean de Raedt, licentié es droits, et Alberti- ne Gerardi tous habitants de Louvain déclarent par devant R. Davidts notaire du Conseil Souverain de Brabant qu'ils renoncent à la seigneurie de Clercxhoven, dans le cas où ils puissent y avoir des droits, en fa- veur du Prélat de l'abbaye de Zonne- beke.

Signé R. Davidts

Suit la déclaration des Bourgmestres Echevins et conseil de Louvain par laquelle ils attestent que R. Davidts est notaire du conseil Souverain de Bra- bant et que les documents signés de Sa main font foi et loi.

Signé B. Claes Secret.

Scellé au petit sceau "ad causas" de la ville de Louvain

test

[4 S 1727 DChatel 1728]

Op heden desen Sesentwintighsten Junij xvij.C achtentwintigh Comparerende voor mij Notario bij sijne Majesteijts Souverainen raede van brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende jnde presentien vande getuijgen onder te noemen, vrauwe maria Gerardi geassisteert met haer man ende momboir joncker Jan De Raedt Licentiaet jn beijde de rechten, Ende jonffrauwe Albertina Gerardi alle Jnnegesetenen deser stadt, de welcke verclaeren mits desen te renuntieren aen seker Leen, wesende de heerelijckheijt van Clercxhoven, Ingevalle sij daer aen eenige gerechtigheijt moch- ten hebben, waer over de transactie is geschiet tusschen den voorseijden joncker De raedt als momboir der weesen van d'heer advocaet Guillielmus henrion, ende jonffrauwe Dorothea Gerardi gehuijsschen? waeren als sij leefden ter j.re, Ende den Eerweerden heere

Gedeelte van

test

Aquilinus Crommelinck, als ge- machtightden van den Eerweerden heere Prelaet van de Abdije van Sonnebeeck ter andere sijden, gepasseert voor den Notaris Pipe ende sekere getuijgen op den vijffden Junij xvij.C achtentwin- tigh binnen ijeperen residerende ende breeder als jnde selue transactie, verclaerende dijen- volgens totten voorseijden Leen egeen recht, ofte actie te sullen forme- ren nu noch jnt toecomende gelo- vende t'gene voorseijt is altijdt voor goet vast ende van weirden te hauden onder obligatie van hunne persoonen ende goederen present ende toecomende Con- stituerende ten effecte dijer onwederroepelijck alle thoon- ders deser, omt t'gene voorschreuen is te laeten vernieuwen voor den Souverainen raede van brabant die heeren Mijer ende schepenen deser stadt, ofte alomme ende aldaer te Consenteren jnde voluntaire

[6 S 1728 DChastel]

condemnatie ende verclaeren executoriael deser sonder voor- gaende daegement de surranne? raighe nyettegenstaende Actum Loven ten tijde voorse. ter presentien van jooris Rappeniers ende Mar- tinus Smets getuijgen hier toe ver- socht Die minute deser (becleet met behoorelijcken seghel) is bij die voorseijde drije Comparanten beneffens mij Notaris onderteeckent

Quod Attestor

R. Davidts 1728 Notaris