Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-962

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-06-1720

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den 17.en der voorlede maent meij 1720" (17/05/1720).

Type: Vereffening tussen jonker F.G. Keignaert in naam van jonker C.P. Keignaert, voor de Zaal van Cassel, betreffende de verkoop van de Hazewee-Tiende aan P. Mestdagh

Beschrijving: Vereffening tussen jonker Frans[ois] Guislain Keignaert, de optreedt in naam van jonker Charle Ph[i]l[ipp]e Keignaert, heer van Dentergem en luitenant-hoogbaljuw van de stad en kasselrij van Cassel, en Pieter Mestdagh, bode van de Zaal en kasselrij van Ieper, betreffende de verkoop van de leentiende genaamd Hazewee-Tiende, aan Mestdagh [+ opsomming van alle praktische en juridische kosten van de verkoop]. De heer Keignaert moest nog 90 ponden 5 schellingen en 1 grote Vlaamse munt ontvangen; hij verklaart deze ontvangen te hebben. Beide partijen verklaren dat alles zo in orde is, en alle lopende processen worden gestaakt.

Tekst

test
[voorkant]

Liquidatie tusschen jo[ncke]r fran[çoi]s guislain Keignaert machtig bij procura[ti]e van jo[ncke]r charle ph[i]l[ipp]e Keignaert heere van denterghem Lieu[tenan]t hooghballiu der Stede ende cassel[rie] van cassel gepasseert den 17.en der voorlede maent meij 1720 voor edel heeren van[den] houe der voors[eijd]e Stede ende casselrie nopende de v[er]coopinghe van een Leenthiende genaemt d'hazewee- thiende gedaen aen pieter mestdagh messagier der Sale ende cassel[rie] van Ipre

Aluooren men doet te notteren hoe dat den seluen mestach als Cooper van[de] selue thiende Sijne pennin[ghe] coopschats niet en heeft betaelt nemaer de selue genamp[tier]t onder den depositaris m[eeste]re jan bap[tis]te Cambier bedr[aghende] t'selue namp[tissemen]t in ghelde de somme van hondert veertigh ponden acht groote vlams dies hier de selue Somme - 140 lb: 0 s: 8 g[rooten]

De conditien sijn oock ghenamp[tier]t de welcke den geseijden heere Keignaert sal Lichten - M[emori]e

Vuijt welcke genamptierde somme den heere van denterghem moet betaelen aen den gheseijden

test
[voorkant]

mestach voor eerst de costen van[den] processe geschiet voor mijnheer en Schepenen der sale en[de] Cassel[rie] van Ipre bedraghen[de] vol[ghende] eene vriendel[ijcke] Liquida[ti]e hedent gedaen ter somme van - 8: 10: 5

ende alsoo datter apel gheinterjecteert is geweest van[de] sententie gegeuen door de voorn[omde] heeren van[de] casselrie den seluen mestach heeft betaelt ouer d'euangelisa[ti]e van t'selue proces een pont groote - 1: 0: 0

jtem ouer het ouerdraegen met trecht van[de] greffie tot ghent twee pont veerthien schellingen grooten - 2: 14: 0

ouer d'acte costen tot ghent ghetauxeert bedraghen[de] met d'Exallen[?] ses en t'seuentich ponden par[isi]s doende in ponden grooten d'vuijtgetrocken somme - 6: 6: 8

vuter[?] t'gonne betaelt is geweest aen[de] deurwaerder baratto ouer gedaen sommatie ende ander deuoiren een gulden achthien stuuers doende hier - 0: 6: 4

Ouer de costen waer in den seluen heere v[er]cooper gecondemneert is geweest in den grooten raede - 18: 17: 5

rap[por]t - 18: 17: 5

van mechelen bedraghen[de] vol[ghende] d'acte tauxa[ti]e hondert drieen tachtentich guldens negenthien stuuers doende in ponden grooten d'vuijtgetrocken somme - 30: 13: 2

ouer de gedaen sommatie en[de] insinuatie van[de] gedaen acte costen - 0: 5: 0 _____________________________________ - 49: 15: 7

Welcke Somme afghetrocken van[den] genamptierde principale Somme bedraghen hondert veertigh ponden acht groote - 140: 0: 8

Soo blijfter noch t'ontfangen vuijt de ghenamptierde pennin[ghe] bij den seluen heere Keignaert de somme van t'negentich ponden vijf schellingen een groote - 90: 5: 1

Aldus gedaen in double ende den voorn[omden] heere Keignaert bekent ontfanghen t'hebben vuijt d'handen van m[eeste]re jan bap[tis]te Cambier Commissaris van[de] genamptierde penningen de voorn[omde] somme van t'negentich ponden vijf schellingen een groote vlams in Conformiteijte van sijn acquit verleent op sijn registre van Consignatien hebben[de] voors den seluen heere Keignaert gedeclareert Dat hij inghetrocken heeft de verificatoir

[Sommetje in de linkermarge: 140: 0: 8 49: 15: 7 _______ 90: 5: 1]

test
[voorkant]

van dese rekeningen ende voorts gedeclareert dat den voorn[omden] mestach mach suiuer ontfangen de somme van neghenenueertich ponden vijfthien schellin[ghen] seuen groote vl[ams] als oock dat hij mch intrecken den rentebrief bij het billet van consigna[ti]en vermelt mits welcken partien declareren te scheeden van elckanderen van voorder difficulteijten ende den voirn[omden] mestach heeft noch gedeclareert van te Staecken de saississementen ten processe v[er]melt behoudens ouerleueren[de] eene copie autenticque van[den] rentebrief ende acquit op den voet blijcken[de] van[de] t'rembours in forma de welcke hij heere Keignaert kent ontfangen t'hebben t'Ipre desen achsten junij xvij.C twintigh

f. G. keingiaert

P[iete]r mestagh