Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1015

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-12-1725

Type: Schenking door Jgnatius van Neste en Marij Catharijne Ramaut aan de dis van Zonnebeke, voor 4 zielenmissen

Beschrijving: Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, die optreedt voor de dis van Zonnebeke, verklaart dat hij 200 ponden parisis ontving van Jgnatius van Neste filius … en Marij Catharijne Ramaut filia Jacob. Deze twee personen, die reeds 6 jaar en 7 maanden gehuwd waren, maar nog geen kinderen hadden, gaven deze som aan de dis, op voorwaarde dat deze jaarlijks 4 zielenmissen zou laten doen: 2 rond Pasen, en 2 rond Hemelvaart, voor de zielen van de ouders of vrienden van de schenkers. Wanneer één van hen beiden sterft, dan zullen de missen gedaan worden voor het zielenheil van de overledene, tot ook de tweede sterft. Na hun beider dood zullen de missen nog 30 jaar gedaan worden voor hun zielenheil, waarna de dis van alle verplichtingen ontslagen zal zijn.

Tekst

test
[voorkant]

Jck onderschreuen Franciscus borreman pastor van Zonnebeke agierende voor den disch uijt de naem van de dischmeesters van het selue Zonnebeke kenne wel ende deughdelijck ontfaen te hebben op den sesthienden december seventhien hondert vijf en twintigh de somme van twee hondert ponden par[isi]s uijt de handen van Jgnatius van neste f[ili]us [niet ingevuld] ende van marij catharine ramaut f[ili]a Jacob de welcke in huijwelijck gheweest hebbende bouen de ses iaeren ende seven maenden sonder het voorbringhen van eenighe kinderen hebben uijt een godtvruchtighe intentie ende christelijcke sorghvuldigheijdt voor hunne sielen absolutelijck ende bij forme van donatio inter vivos gegeven de voorseijde somme aen den disch van Zonnebeke mits den disch sal verobligeert sijn van nu af Jaerlijcks te doen lesen vier siele-missen twee ontrent paesschen ende twee ontrent den feestdagh van ons heer hemelvaert tot lavenisse van de sielen van hunne ouders ofte naeste vrienden soo lanck sij alle beijde sullen blijven in het leuen als wanneer man ofte vrauwe sal ghestoruen sijn sullen dese vier missen ghelesen woorden tot lavenisse van de siele van de eerst ghestorven soo lanck het wederpaer soo man als vrauwe sal commen te leven als wanneer sij alle beijde sullen ghestoruen sijn sullen dese vier missen gheschieden tot lavenisse van de sielen van alle beijde alleenelijck voor een termijn van dertigh Jaeren welcken termijn van Jaeren gheexpireert sijnde sal den disch ontslaghen woorden van dese obligatie ende van alle last sonder op wat maniere het soude connen sijn door iemant ghevraeght ofte gheinquitteert te woorden actum date als bouen

Franciscus borreman pastor van Zonnebeke

test
[achterkant]

donatie van Jgnaes van neste ende marij catharine ramaut sijn huijsvrauwe den 16 [decem]bre 1725