Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-963

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-06-1720

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "van daten seuenthienden meij lestleden" (17/05/1720); "op den sesentwijntichsten Septembre Seuenthien hondert veerthiene" (26/09/1714); "seuenthien hondert vijfthiene" (1715); "Jn daten thienden maerte seuenthien hondert twee" (10/03/1702); "vanden voornomden Jaere seuenthien hondert veerthiene" (1714); "den neghenthienden Septembre seuenthien hondert veerthiene" (19/09/1714); "den sesentwintichsten daer naer" (26/09/1714).

Type: Verklaring door notaris Godtschalck te Ieper, betreffende de verkoop voor notaris Pijpe te Ieper, van het leen 'De Hazeweetiende' te Langemark en Zonnebeke, door jonker Keignaert aan Pieter Mestach

Beschrijving: Francois Godtschalck, notaris te Ieper, verklaart dat voor meester Michiel Pijpe, notaris te Ieper, Jonker Francois Guislain Keignaert verscheen, als gevolmachtigde van jonker Ch[ar]le Ph[i]l[ipp]e Keignaert, heer van Dentergem, zijn vader (17/05/1720). Hij verklaarde dat hij op 26/09/1714 aan Pieter Mestach een leen verkocht, gehouden van de heerlijkheid van Klerkshove en bestaande uit een tiende te Langemark en Zonnebeke, nl. de Hazewee-tiende, die hij gemeenschappelijk bezat met de abten van Zonnebeke en Voormezele, met de kanunniken van Sint-Maarten te Ieper, en met jonker Pieter Heurlebout [+ plichten van het leen]. Het leen werd gepacht door Gontier Cordier, voor 10 ponden groten per jaar, en dit tot 1715. De verkoop gebeurde met de instemming van jonker Charle Ph[i]l[ipp]e Keignaert, oudste zoon en erfgenaam van de genoemde heer van Dentergem. De huidige heer van Dentergem verkreeg de tiende door het overlijden van zijn broer, jonker Francois Guislain Keignaert, voormalig heer van Dentergem. De principale koopsom bedroeg 1500 gulden [+ bijkomende bepalingen van de verkoop; + verslag van de verkoop bij opbod]. De verkoper dient de koper wel nog de nodige eigendomstitels te overhandigen, en iemand aan te stellen om aan alle juridische verplichtingen van de verkoop te voldoen voor een bevoegde rechtbank. Charle Ph[i]l[ippe] Keignaert, die als oudste zoon en erfgenaam zijn instemming had gegeven voor de verkoop, stierf echter voor deze kon plaatsvinden. De raadsheren van de kasselrij van Ieper, van de Raad van Vlaanderen en van de Grote Raad te Mechelen beslisten dat opnieuw instemming verleend moest worden door de volgende erfgenaam, in dit geval de jongere zoon, jonker Francois Guislain Keignaert, die deze instemming dan ook verleende.

Tekst

test
[voorkant]

Alle de gonne die dese presente Letteren sullen sien Francois Godtschalck Erfachtich tabellion binnen der stede van Ipre omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren zeghelen met den zeghel van sijne Keijserlicke Ende Catholijcke Majesteijt Ende teeckenen alle Contracten testamenten obligatien Ende alle andere acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris binnen der Stede Cassellerije Ende Dependentie van Ipre Salut doen te Weten dat voor m[eeste]re Michiel Pijpe notaris t'Jpre residerende ter presentie van m[eeste]re Francois Winocq van van costenoble procureur binnen deser Stede ende Joseph Le Febure ghetuijghen hiertoe ansocht Compareerde Jo[ncke]r Francois guislain Keignaert machtich

test
[voorkant]

bij procuratie ouer Jo[ncke]r ch[ar]le ph[i]l[ipp]e Keignaert heere van denterghem sijnen vaeder van daten seuenthienden meij lestleden ten Effecte naerschreuen den Welcken bekent van op den sesentwijntichsten Septembre Seuenthien hondert veerthiene vercocht t'hebben a La haulche aen ende ten proffijtte van pieter mestach hier present Kennende ghecocht t'hebben een Leen Wesende een halue reke thiende ende een achsten schof In twee reken haer heffende Jnde prochien van Langhemarcq ende Zonnebeque ghenaemt de haezewee- thiende ghemeene met de Eerw[eerd]e heeren abtden van Zonnebeque ende voormezeele d'heeren Canoninghen van S[in]te maertens van alhier ende Jo[ncke]r pieter heurlebout ghehouden vanden houe ende heerelichede van clercxhoue staende ten dienste van trauwe ende Waerhede t'eenen vollen reliefue van thien ponden par[isi]s met Camerlinckgelt t'elcker veranderinghe bij successie ende ter vercoopinghe den thienden pennincq met ander houelicke rechten ghebruijckt door gontier Cordier ten prijse van thien ponden grooten bij Jaere bouen ander batelicke Conditien ghedreghen bij den pachtbrief danof sijnde den welcken daer aen pacht hadde tot ende met den ontbloot seuenthien hondert vijfthiene gheschiedende dese vercoopinghe uijt Crachte van Consentement verleent door Jo[ncke]r charle ph[i]l[ipp]e Keignaert oudsten soone ende apparentsten hoir feodal van den seluen heere van denterghem Jn daten thienden maerte seuenthien hondert twee dese vercochte thiende aenden heere s'vercoopers mandant toeghecommen bij successie

test
[voorkant]

van Jo[ncke]r Francois guislain Keignaert ouerleden heere van t'vermelde denterghem sijnen broeder ende ten voorderen op de naervolghende Conditien alvooren den Cooper sal de pacht proffijtteren t'sedert den ontbloot vanden voornomden Jaere seuenthien hondert veerthiene voor godtspenninck twee schellijnghen grooten hooftcleet twee pistolen aenden notaris ouer t'stellen ende onderhouden vande Conditien vier guldens ouer t drucken placken ende publiceren attachen acht schellinghen grooten Clincker vijfthien stuuers aenden hooghsten Jnstelder eene ghelijcke pistole Lijfcoop twee stuuers van jder pont groot dat de voorn[omde] vercochte partie ende bespreeken ghelden moet ende ten voorderen op de conditien ghedreghen bij de quaerte van vercoopijnghe

Wesende de voorschreuen thiende belast met eene rente van vijf ponden grooten bij Jaere Jn proffijtte van mevrauwe de douariere van Jo[ncke]r Jan Cocle dies den Cooper met het capitael ende verloopen moet paijement doen den neghenthienden Septembre seuenthien hondert veerthiene wiert de selue thiende Jnghestelt door den Cooper op vijfthien hondert guldens ende den sesentwintichsten daer naer wesende den dagh vanden ouerslagh niet meer verhooght sijnde wiert de selue thiende ouerghesleghen Jn proffijtte vanden Cooper dit alles op de voorschreuen Conditien den welcken Kent Jnghetrocken t'hebben de titels van aencomste die den heere vercooper hem schuldigh

test
[voorkant]

is ouer te Leueren Jnghevolghe de Conditien ghedreghen bij de quaerte van vercoopijnghe van dat hij Cooper hem moet Contenteren met de titels die den heere vercooper hem sal ouerleuen gheuende den eersten Comparant uijt Crachte vande Clausule van substitutie ghedreghen sij sijne vermelde procuratie macht ende moghentheijt aen [niet ingevuld] omme te Compareren voor Juge Competent ende aldaer uijt sijn mandants naeme hem t'ontuijtten ontgoeden ende onterfuen Laetende daer Jn goeden ende Erfuen den Cooper onder de Solemniteijten Jn ghelijcken gheuseert blijuende de Costen van onterf ende Erfuenisse thienden penninck suuer gelt passeren Coopcontract

acte tabellionnage en[de] alle ander oncosten gheene ghesondert nochte ghereserueert s'coopers Laste sonder vergelt ende alsoo Jo[ncke]r charle ph[i]l[ipp]e Keignaert oudtsten Soone van den voorn[omden] Jo[ncke]r charle ph[i]l[ipp]e is Commen t'ouerlijden naer t'hebben verleent het noodich Consent tot het doen van dese vercoopinghe ende het selue Consent bij den Cooper is ghedisputeert gheweest soo voor d'heeren van de casselrie van Jpre raede van vlaenderen ende den grooten raede tot mechelen soo verre dat bij arreste vanden seluen grooten raede bij Confirmatie van de sententien verleent Jn de ander rechtbancken gheordonneert is ander suffisant Consent te verleenen ende ghelijck den ghemachtighden Comparant

test
[voorkant]

alsnu bij middel vande Doodt voorseijt is gheworden den oudtsten ende apparentsten hoir feodal vanden ghemelden sijnen heer vaeder verclaert mits desen de voors[eijd]e vercoopinghe te Lauderen aggreeren ende approbeeren Jn gheheel sijnen Jnhouden al enen ghelijck hij daer te vooren recht hebbende t'selue hadde Connen draeghen mits hij mits desen daertoe ghedeclareert heeft te draghen sijn Consentement alles onder voorder belofte ende verbant als naer rechte in kennisse der Waerheijt hebbe Jck dese gheteeckent ende ghezeghelt ter greffie vande tabellionnage t'Jpre die ghedaen ende ghepasseert sijn binnen de voornomde stede van Jpre den achsten Junij seventhien hondert

twintich waeren ond[erteecken]t F.G. Keignaert p[iete]r mestagh f. W. van Costenoble J. Le febure ende M. Pijpe notaris torcon[den]

F. godtschalck

Gross[atie] xxvij 1/2 st[uuer]

test
[achterkant]

coopbrief van eene halve forke thyende geseyt hasewee thyende 1714 amortizatie ende andere beschede[n]

Coopbrief van een halve Reke thiende geseijt dhazeweede thiende [et]c[etera]