Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1005

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-01-1724

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Vpden neghensten decembre xvij.C Drieentwintigh" (09/12/1723); "den achthienden Januarij xvij.C vierentwintigh" (18/01/1724); "1724".

Type: Taxatie door een gezworen taxeerder van de bomen op een stuk grond van de dis van Zonnebeke te Zonnebeke, bij een wisseling van pachter

Beschrijving: G. Boutens, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, verklaart dat hij de bomen op een stuk grond te Zonnebeke, toebehorend aan de dis van Zonnebeke, taxeerde op vraag van de erfgenamen van Gillis de Haene (afgaande pachters) en Pieter Hoflack (aankomende pachter).

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Vpden neghensten decembre xvij.C Drieentwintigh was bij mij onderschreuen ghesworen prijser der zaele ende Casselrije van Jpre ghedaen prijsie binnen de prochie van zonnebeke op een partije lants west vande kercke Competeren[de] den disch der vermelde prochie ten versoucke vande hoirs Gillis de haene als afgaende pachters ende ouergheuers ter eendere ende pieter hoflack als ancommenden pachter ende anueerder ter andere vande groene taillie van houtte aldaer beuonden Consisterende ordinaire gheextimeert ter Somme van - xxviij lb: j s: 0 d

Ghetal vande opgaende ende tronckboomen aldaer beuonden de welcke den ancommenden pachter Jn bewaerenisse ontfanckt om thouden groijen Jn proffijtte vanden vermelden disch ghedeurende sijn ghebruijck soo volcht

Eecken dobbel plantsoenen Groote - v.e

test
[voorkant]

minder Jdem - vij.e Noch minder Eecken enckel plantsoentgens - xij.e Eecken Dobbel Saeden - vij.e Eecken enckel Saeden - dus 6 - vj.e Esschen dobbel Saeden - ij.e Sochte tronckwulghe - j.e Jtem bouendies noch een eecken plantsoen staende op tnoorteinde dienende soo men verstaet voor paele ofte boke - Memorie

Trecht dat d'hoirs D'haene souden hebben an t'voorenstaende Boomghetal en wort alhier niet ghegrosseert wt reden den seluen dhaene dat Jn sijn leuen bij testamente anden disch heeft ghejont Jnsghelijcks - Memorie

AlDus ghedaen ten daeghe ende versoucke alsvooren ten beleede van Jan vermeersch ouer dafgaende pachters ende ter presentie vanden voornomden ancommenden pachter andermael ouersien den achthienden Januarij

xvij.C vierentwintigh om de vergaderijn[ghe] vande ghescheeden ande selue partije als Deerstemael qualick beleedt ende ghetoondt gheweest ende ghesloten desen xix.en Januarij seuenthien hondert vierentwintigh Toorconden

G. Boutens 1724

test
[achterkant]

prijsie ende boomgetal op het discestick naer gille dhaene nu in pachte bij p[iete]r hoflack