Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1006

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-03-1723

Type: Koop door de pastoor van Zonnebeke, in naam van de dis, van grond van wijlen Gillis de Haene

Beschrijving: Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, verklaart dat hij - in naam van de dis - van de erfgenamen van wijlen Gillis de Haene, overleden te Zonnebeke, gronden bij het sterfhuis kocht voor de som van 13 ponden groten Vlaamse munt.

Tekst

test
[voorkant]

Jck onderschreuen franciscus borreman pastor van Zonnebeke kenne wel ende deughdelijck ghecoght te hebben van de onderschreue[n] hoirs van gillis de haene ouerlede[n] binne[n] de prochie van zonnebeke de welcke hois kenne[n] van ghelijcke wel ende deughdelijck vercoght te hebben ae[n] mij pastor agierende uijt de[n] naem van de[n] disch van Zonnebeke de wee ende geisserie ligghende ontrent ende voor het sterfhuijs met het edificie van het houe[n]beur ende met alle de groene ende drooghe catheijlen daer op staende etc[etera] ende groot ontrent de drije ghemeten voor de somme van derthien ponden groote vlaems om de handt daer op te legghe[n] ende te ghebruijcke[n] als eijghenaer met de date onderschreuen actum desen 29 maerte 1723

Franciscus borreman pastor van Zonneb[eke]

Jan V[er]meersch

Joannus de hem

dit is het marck van guiliame de backkere vooght van de wees[e(n)]

dit is het marck van wijnocus de prè vader van de we[sen]

donderschreuen hoirs van gillis de haene

test
[voorkant]

Coopbrief van ontr[ent] 3: 0: 0 r[oeden] Erfve Jn proff[ijt]e vanden disch jegens dhoirs gillis dhaene