Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1010

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-10-1724

Type: Denombrement door Jacobus Frans[ois] de Carpentier aangeboden aan het leenhof van Klerkshove te Langemark, voor een leen te Passendale

Beschrijving: Meester Jacobus Frans[ois] de Carpentier overhandigt Michiel Pijpe, baljuw van het leenhof van Klerkshove te Langemark, het denombrement voor een leen van 4 1/2 gemeten te Passendale, dat hij gemeenschappelijk houdt met de erfgenamen van Jooris de Ghelcke [+ situering van de grond] [+ plichten van het leen]. Hij verkreeg dit leen na het overlijden van zijn broer Jan Baptiste Joseph de Carpentier, kanunnik van Sint-Maarten te Ieper.

Tekst

test
[voorkant]

Raport grotte ende Denombrement van Leene dat Jck heer ende m[eeste]re jacobus fran[ciscu]s de Carpentier doe ende ouergheue aen s[ieu]r Michiel Pijpe bailliu van den leenhoue van clercqshoue in langhemarcq groot vier ghemeten en half onder busch ende winnende landt gheleghen binnen de prochie van passchendaele ghemeene met d'hoirs d'heer jooris de ghelcke aboutterende van oosten t'inghels velt zuijt ende noort het stratken loopende vanden goudtbergh naer het voorseijde inghelsvelt ende west t'leen te vooren toebehoort hebbende Wouter de burghgraue staende dit voorn[omde] leen ten dienste van trauwe ende waerhede ende t'eenen halfuen relieue van vijf ponden par[isi]s als verandert bij successie ende Camerlijnckgelt ende ter vercoopijnghe ofte belastijnghe den thienden pennijnck met ghelick relief ende Camerlijnck ghelt welck voornomde leen mij is toeghecommen bij Successie van heer ende m[eeste]re jan bap[tis]te joseph de Carpentier ouerleden Canoninck van het membre van S[in]te maertens binnen de Stadt Ipre mijnen heer broeder jnder vormen ende manieren Soo gheuen ick desen raporte ouer onder alle ghewoonel[icke] protestatien desen 23.en octobre xvij.C vierentwintigh toor[conde]n

De Carpentier