Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-973

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-03-1720

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den derthienden deser maent" (13/03/1720); "half maerte naestcomende" (15/03/1720); "Lichtmisse xvij.C negentiene" (02/02/1719); "baefmisse xvij.C achthiene" (01/10/1718); "1720".

Type: Verkoop door Frans[ois] vander Mersch, in naam van Hubertus en Margriete L'englar, en Marie Therese Six, van een vervallen hofstede te Zonnebeke, aan de baljuw van Zonnebeke

Beschrijving: Frans[ois] Jgnatius Col, notaris te Wervik, verklaart dat meester Frans[ois] vander Mersch voor hem verscheen, als procureur van meester Hubertus L'englar, licentiaat in beide rechten, en jonkvrouw Margriete L'englar, diens zuster, evenals jonkvrouw Marie Therese Six. De procuratiebrief werd opgemaakt voor notaris Courtequisse te Rijsel, op 13/03/1720. Vander Mersch verklaarde dat hij aan Allexandre Laga, baljuw te Zonnebeke, een vervallen hofstede te Zonnebeke verkocht [+ situering en beschrijving van het goed], voor de principale koopsom van 900 gulden, te betalen te Gent [+ bijkomende bedragen]. Vander Meersch verklaart dat bedrag ontvangen te hebben van de koper, en geeft daarvoor kwitantie [+ bijkomende bepalingen betreffende de verkoop].

Tekst

test
[voorkant]

Compareerde voor mij Fran[ciscu]s Jgnatius col nottaris der Stadt ende residentie van weruick ende inde presentie van de ghetuijgen hier naer genomt in persoone m[eester]e Fran[ciscu]s vander mersch procur[eur] deser Stede den welcken vijt crachte van procuratie aen hem verleent Door d heer ende m[eeste]re hubertus L'englar Licentiat inde rechten en[de] j[oncvrauw]e margriete L'englart sijne suster midtsgaders jo[ncvrauw]e marie therese six gepasseert voor den nottaris courtequisse den derthienden deser maent binnen der Stede van rijssel alhier origineelelick gesien ende aen den comparant ouergeleuert die verclaerde vijtter hant vercocht t'hebben aen S[ieu]r allexandre Laga Bailluij der prochie van Sonnebeke alhier present ende accepterende vanden eersten comparant verclaerde gecocht t'hebben voor hem ofte

test
[voorkant]

comant eene vervallen hofstede berijpende onder bomgaert Saijlanden bosschen ende meerschen t'sestigh gemeten ofte daerontrent gelegen op t'voormelde Sonnebeke Suit west van de kercke onder diuersche heerlickheden met de droeghe ende groene catheilen daerop Staende ende accessoir niet gesondeert nochte gereserveert dies de kanten ende abouten specificquelick sullen gedeclareert worden in d'acte van d'onterffenisse jegenwordigh Liggende in prochie handen ende wannof den acceptant de faculteijt sal hebben van hantteslaene half maerte naestcomende midts cito doende insinuatie noodigh sijnde aende regierders der selue prochie dit midts voor godts penninck vier schellingen grooten Lijfcoop twalf ponden par[isi]s

gratuitheijt aenden vercoopere ofte sijne mandatarissen dertigh guldens mediateur derthien guldens ende voor de principaele coopsomme neghen hondert guldens te betaelen binnen der Stadt van gendt in gelt courant aldaer coursabel t'gonne den eersten comparant beneffens de voormelde bespreken verclaert ontfangen t'hebben bij wissel als hedent gedatteert passerende bij dies aenden acceptant volle ende absolutte quittantie weirdende niet te min s'coopers Laste de rechten van s'heerens marctgelt passeren deser tabellion erfuen ende onterfuen sonder deductie op den coop principael d'achter- stellen van d'heerlicke renten sullen door den vercoopere gesuiuert worden tot Lichtmisse xvij.C negentiene blijuende vandaer S'coopers Laste die profitteren sal t'gonne de

test
[voorkant]

regierders van t'gemelde Sonnebeke naer gedaen Liquidatie van hunne jouissantie Souden connen Schuldigh wesen t'sedert baefmisse xvij.C achthiene waer in oock begrepen is de groene taillie van hautte in gevolgen de prisie ende vaet dat de voormelde regierders dese vercochte hofstede ende Landen hebben anveert ende op dat alles sijn volcomen effect sorteirt den eersten comparant vserende van t'pouuoir an hem verleent heeft bij desen gegeuen procuratie irrevocable aen [niet ingevuld] ende elck t'honder deser omme te gaen ende comparer[en] voor jugen comptent ende sigh aldaer te ontuijtten ende onterfuen vande voorseijde hofstede ende ancleuende Landen ende eensweghs te consenteren dat daerinne sij gegoet ende geerft den voormelden S[ieu]r Laga ofte sijnen comant als coopere van diere met opservatie van alle noodighe ende gerequireerde formaliteijten geprescribeert bij de costuijme der saele ende casselrie van Jpre ende Soo veele noodt sijnde in S'eersten comparant siele te doen den

eedt van dat dese vercoopinghe directelijck of indirectelijck niet en is gheschiet om t'voormelde goet te bringen in dooder hant al twelcke den eersten comparant heeft belooft te houden voor goet ende van weirden onder obligatie ende renunchiatie als naer rechte gedaen ende ghepasseert Binnen t'voormelde weruick op de noortsijde van de Leije desen veerthienden maerte Seuenthien hondert twintigh ter presentie van d'heer hijpolite ghesquiere ende Jan bap[tis]te castelain coopmans binnen deser Stadt getuijgen hiertoe ansocht toor[conden]

A. Laga

francois vandermersch 1720

hijp[olite] ghesquiere

t'marcq van Jan bap[tis]te castelain

F.J. Col not[arius]

test
[achterkant]

Coopbrief van een vervallen hofstede inden westhouck jeghen hubertus l'englaer en consoorten groot in de viftigh ghemeten ghecoght door den bailliu laga voor d abdie 1720

4 schuijve n°. 8°.