Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1056

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-10-1729

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in daeten den 23 7bre 1729" (23/09/1729); "1728"; "1729"; "10? xbre 1729" (10/12/1729; eventueel 17/12/1729); "in 7bre 1729" (09/1729); "den 23 7bre 1729" (23/09/1729); "vanden jaere 1728"; "in daeten den 10 april 1709" (10/04/1709); "den jaere 1705"; "in daeten den 17 maerte 1722" (17/03/1722); "1712"; "1713"; "1704"; "1705"; "vanden jaere 1703"; "1703"; "1710"; "1727"; "1726"; "1716"; "17215" [sic]; "in daeten 23 7bre 1729" (23/09/1729); "baemesse 1729" (01/10/1729).

Type: Overzicht van de kerk- en disrekeningen van Zonnebeke, bij het vertrek van pastoor Franciscus Borreman, door de nieuwe pastoor Gregorius Pijppe

Beschrijving: Overzicht van de financiële stand van zaken van de kerkfabriek en de dis van Zonnebeke, zoals die terug te vinden is in de rekeningen en ontvangstboeken van die instellingen, bij het vertrek van pastoor Franciscus Borreman, die tevoren hiervoor verantwoordelijk was. Borreman, die pastoor van Oostnieuwkerke wordt, wordt te Zonnebeke opgevolgd door Gregorius Pijpe; deze neemt ook de genoemde boekhoudkundige verantwoordelijkheden over, met de verplichting om - indien gevraagd - verantwoording af te leggen tegenover de abt van Zonnebeke.

Opmerking: De informatie uit de marginale notities werd geïntegreerd in deze record.

Tekst

test
[voorkant]

Memorie van het gonne heer Franciscus Borreman afgaenden pastor van Sonnebeke ende nu pastor van oostnieuwkercke inde rekeninge ende in onfanckboucken van kercke ende Disch goet heeft ghemaeckt ende het gonne den aencommende pastor heer pijppe in bewaerenisse neemt ende aenveirt te innen ende daer van bewijs te doene aenden heer abt dus aensoght sijnde

Alvooren was te vooren inde leste reekeninghe van franciscus Brion kerckmeester in daeten den 23 [septem]bre 1729 als meer betaelt als onfaen - 309: 2: 11

jtem van achterstellen soo van landtpacht renten etc[eter]a die noch te onfanghen sijn ende nochtans goet ghemaeckt in alle ghepasseerde rekeninghe[n] tot ende met de reekeninghe voorseijt alvooren van jacob masscheleijn van cheijnspacht tot ende met valdagh 1728 - 338: 0: 0

jtem den selven over achterstellen van eene rente van 6 lb p[arisis] tiaers tot ende met valdagh 1729 - 72: 0: 0

van masscheleijn tsaemen 410 lb p[arisis]

item p[iete]r Salomé van lantpacht tot ende met den valdagh 1728 - 23: 12: 0

jtem p[iete]r bailliu tot ende met den valdagh 1728 - 14: 0: 0

jtem p[iete]r van lauwe tot ende met den valdagh 1728 - 6: 0: 0

item aendries muijle van rente tot ende met den valdagh 1730 - 90: 0: 0

test
[voorkant]

item franse baelen over lant pacht tot ende met valdagh 1728 - 7: 0: 0

item p[iete]r bonte over lantpacht tot ende met den valdagh 1728 - 56: 0: 0

tsaemen 871 lb: 12 s: 11 d welcke somme ende met het slot van de rekeninghe van onse l[ieve] v[rauwe] autaert bedraeghende 287 lb: 8 s p[arisis] ende van het slot van S[in]te eloijs autaer 270 lb: 10 s bij dies eene obligatie van 20 lb gr[ooten] capitael me[t] een jaer verloop tot ende met den valdagh 1729 tsaemen 252 lb p[arisis] ende eene van 5 lb gr[ooten] capitael met een jaer verloop tot ende met den valdagh 1729 63 lb p[arisis] ten laste van michiel vandebrouck[e] ende ten profijtte vande kercke

item een obligatie van 14 lb gr[ooten] capitael met een jaer verloop te verschijnen 10[?] [decem]bre 1729 tsaemen 178 lb: [...?] s p[arisis] ten laste van albertus lowijs in langhemarck ende ten profijtte vande kercke en bewaerenisse neemt ende sal innen ten profijtte van de kercke ons l[ieve] v[rauwe] autaer ende s[in]t eloijs autaert elck volghens de specificatie hier boven ghedaen ende danof bewijs doen aenden heer abt dus aensoght sijnde

achterstellijnghen van dische goederen Soo van renten cheijnsen landspachten etc[eter]a goet ghemaeckt door heer franciscus Borreman voorgaenden pastor van zonnebek[e] in alle de ghepasseerde rekeninghen tot sijn vertreckt naer oostnieuwkercke in [septem]bre 1729 de leste ghepasseert van jan fransoijs boutten den 23 [septem]bre 1729 vanden jaere 1728 welcke achterstell[en] den naervolghenden pastor heer pijppe sal moghen innen ende onfanghen om sigh daer mede te helpen tot secours vande aerme menschen van zonnebeke midts reekeninghe hiervan doende dus aensoght sijnde

Alvooren achterstellen van remijsen ghepasseert in rekeninghe van ingel soenen in daeten den 10 april 1709 vande[n] jaere 1705 midts devoir ghedaen om de selve te innen soo veele het moghelijck was ende in reekeninghe te bringhen voor onfanck inde naervolghende rekeninghen in cas van eenighe betaelinghe danof niet voldaen en sijn dese naervolgende tot ende met de rekeninghe van jacob vobout in daeten den 17 maerte 1722

[In de linkermarge: waerop betaelt 17: 10: 0 rest tot 1712 134: 15: 0]

[In de linkermarge: betaelt ten sij 18 lb ten laste van Guill[iame] wildemersch over 18 jaeren over sijn quote 1 lb p[arisis] t'iaers]

dhoirs cardinael van rente tot ende met den valdagh 1712 - 152: 0: 0

jtem jaques kokelaere ende consoorten van diversche jaeren tot ende met valdagh 1713 - 32: 0: 0

test
[voorkant]

jtem gonthier Cordier van lant pacht tot ende met den valdagh 1704 - 8: 0: 0

jtem p[iete]r goudesone tot ende met 1705 - 12: 0: 0

adriaen van overberghe van thiende pacht vanden jaere 1703 - 7: 4: 0

guilliaeme careijn van lantpacht tot ende met de valdagh 1703 - 11: 0: 0

ingel soenen van lant pacht tot ende met den valdagh 1710 - 162: 0: 0 _______________ tsaemen 384: 4: 0

afghetrocken den voorgaend[en] betaelinghe van weghen d hoirs cardinael bedraeghende 17 lb: 10 s [parisis?] ende van weghen jaques kokelaere ende consoorten 14 lb p[arisis] bedraeghende tsaemen dese betaelinghe 31 lb: 10 s p[arisis] dus rest 352 lb: 14 s p[arisis] wel[cke] somme in cas van betaelinghe moet ghebroght worden in onfanck inde naervolgende rekening[he] vanden alghemeenen Disch midts ghepasseert sijnde voor remijsen en betaelinghe

dese naervolghende achterstellen moeten goet ghemaeckt worden aenden abt dus aensocht sijnde midts goet ghemaeckt tot ende met de rek[eninghe] van jan fran[ciscu]s boutens door den voorgaenden pastor als inde eerste proemie vermelt is

alvooren d hoirs jan cardinael vande diversche jaeren rente tot ende met valdagh 1727 - 79: 10: 0

jtem dhoirs jaques kokelaere met consoorten tot ende met valdagh 1728 - 48: 0: 0

[In de linkermarge: dit is ten laste vande consoorten midts kokelaere heeft voldaen tot 1729 jaerel[ijcks] 2 lb p[arisis]]

vid[ua] andries van mechelen tot ende met den valdagh 1728 - 100-0-0

jtem p[iete]r le sue van diversche jaeren rente tot ende met valdagh 1729 - 31: 10: 0

item d'hoirs pietronelle deijne over diversche jaeren rente tot ende met valdagh 1729 - 120: 0: 0

jtem d'hoirs martine de sittere over diversche jaeren rente tot ende met den valdagh 1729 - 72: 0: 0

vid[ua] p[iete]r van overberghe van diversche jaeren tot ende met den valdagh 1729 - 58: 10: 0

jtem michiel noijen over 3 jaeren rente tot ende met den valdagh 1729 - 90: 0: 0

jtem d hoirs marijn gomaere over een jaer ende eenighe maenden rente tot ende met den valdagh 1728 - 82: 9: 6

test
[voorkant]

jtem michiel noijen over 2 jaeren ende eenighe maende rente tot ende met valdagh 1729 - 42: 17: 0

achterstell[en] van cheijnsen

jan rommelaere vanden helft van 70 roen lants over 6 jaeren tot ende met den valdagh 1727 - 24: 0: 0

ende jaquemijnken de jaegher over de andere helft over 2 jaeren tot ende met den valdagh 1727 - 8 lb p[arisis]

item van fran[ciscu]s louijs over een jaer cheijns tot ende met den valdagh 1728 - 13: 0: 0

m. backaert nu jooris aquet tot ende met den valdagh 1728 - 45: 3: 0

item nicolaeijs goudesone met noch eene lijne lants tot ende met den valdagh 1728 - 95: 0: 0

achterstell[en] van landtpacht

vid[ua] geeraert morel debet over 2 jaeren tot ende met den valdagh 1728 - 20: 0: 0

item jan obrij over 2 lijn[en] 75 roen busch tot ende met den valdagh 1728 - 7: 0: 0

item wed[uwe] lagae over een jaer tot ende met den valdagh 1728 - 48: 0: 0

jtem vid[ua] breijne tot ende met den valdagh 1728 - 22: 0: 0

item laurens careijn tot ende met den valdagh 1728 - 21: 0: 0

jtem marijn Gomaere naer sijn vader jan tot ende met den valdagh - 9: 0: 0

jtem vid[ua] franse de boutte tot ende met den valdagh 1728 - 50: 0: 0

Fran[ciscu]s de meestere tot ende met valdagh 1726 - 24: 0: 0

ende naer hem jan de baeckere over twee jaeren 1728 - 9: 12: 0

jtem jan de meij tot ende met den valdagh 1728 een jaer - 4: 0: 0

voor de meestere vid[ua] peene tot 1716 - 12: 0: 0

jtem p[iete]r hoflack tot ende met de valdagh 1728 over 2 jaeren - 150: 0: 0

jtem jacobus gomaere over 3 jaeren tot ende met de valdagh 1728 - 12: 0: 0

test
[voorkant]

jtem Jan verstraete over een jaer tot ende met den valdagh 1728 - 24: 0: 0

jtem jan obrij naer p[iete]r baelen over een jaer tot ende met den valdagh 1728 - 3: 0: 0

item jacob van elslande over 3 jaeren dischethiende tot ende met den valdagh 1725 - 31: 19: 0

ende jan de sittere over een jaer tot ende met de valdagh 1728 - 12: 0: 0

jtem jan vermersch over lant pacht tot ende met valdagh 1728 - 262: 0: 0

p[iete]r besoen debet ofte rest van eenighe materiaele[n] 1725 - 3: 0: 0

item marij verheeke over het disch huijseken tot ende valdagh 1726 rest - 9-8-0

jtem anthone de drijvere tot ende met valdagh 17215 [sic] - 17: 10: 0

hier bij is te voeghen het baetelijck slot van jan fransoijs boutten in daeten 23 [septem]bre 1729 alwaer meer betaelt is als onfaen - 488: 5: 11 _____________ tsamen 2033 lb: 3 s: 11 d welcke somme

van dese rubrijcke moet in bewaerenisse ghehouden worden als inde eerste proemie is vermelt ende bewijs ghedaen worden aenden heer [doorstreept: h.] abt dus aensocht sijnde

boven dies moet in bewaerenisse ghehouden worden 3 ghemeten 55 roeden lants ghecoght jeghens jan bap[tis]te Donche met de jaerelijcke provenuen van dies verpacht aen drie diversche pachters te weten marijn gomaere f[ili]us jan op 6 lb p[arisis] tiaers jan lenoir op 8 lb p[arisis] tjaers ende d hoirs jan bap[tis]te donche voor cheijns 10 lb p[arisis] tjaers de welcke pachte[n] hier naer in onfanck sullen ghebroght worden

jtem eene rente ofte obligatie ten laste van p[iete]r Salome ghetrauwt met de weduwe albert van heule van 9 lb gr[ooten] capitael met de jaerel[ijcksche] croijsen van dies bedraegende jaerel[ijcks] in adv[enan]te van pennijnck 18 6 lb p[arisis] die hiernaer oock in onfanck sullen ghebroght worden

jtem eene obligatie te laste van d'hoirs Geeraert boutten bailliu van passchendaele van 16 lb gr[ooten] capitael restat van eene meerder obligatie van 48[?] lb gr[ooten] dus de 32[?] lb gr[ooten] van dies sijn op- gheleijt blijvende noch 16 lb gr[ooten] voorseijt renderend

test
[voorkant]

jaerelijck in adv[enan]te den pennijnck 20 9 lb: 12 s p[arisis] de wel[cke] hier naer in onfanck sullen ghebroght worden maekende de voorseijde 16 lb gr[ooten] met 32[?] lb gr[ooten] opgheleijt 48 lb gr[ooten] gegeven tot het doen van het jaerghetijde van heer alipius verhaeghe eertijts pastor van Zonnebeke dan of de 32 lb opgheleijt sijn ghebruijckt gheweest met noch 9 lb gr[ooten] 3 sch[ellijnghen] 3 gr[ooten] tot het coopen vande voorstaende landen art[iculo] 1° ende de obligatie art[iculo] 2°

item eene obligatie van 16 lb gr[ooten] capitael ten laste van joa[nn]es volbout ghetrauwt met de wed[uwe] p[iete]r de swaerte met de jaerel[ijcksche] croijsen van dies in adv[enan]te vanden sesthienden pennijnck wel[cke] croijsen hier naer in onfanck sullen ghebroght worden

jtem een obligatie ten laste vande hoirs jan bap[tis]te d'onche van 5 lb gr[ooten] capitael croijserende den pennijnck 16 dan of de croijsen hiernaer in onfanck sullen ghebroght worden

jtem eene obligatie van 60 lb gr[ooten] capitael met croijsen van dies ten laste van marcus ramaut croijserende den pennijnck 20 dan of de croijsen hiernaer sullen ghebroght worden

onfanck goet te maeken alsvooren van de landen ende verloopen croijsen vande pachten ende rente hiervooren inde leste rubrijcke ghementioneert

alvooren van marijn gomaere f[ili]us jan 2 jaeren pacht tot ende met valdagh 1729 - 12: 0: 0

jtem van jan lenoir over een jaer tot ende met valdagh 1729 - 8: 0: 0

item van de achterstell[en] van dhoirs bap[tis]te d'onche over een jaer versch[enen] baem[esse] 1729 - 10: 0: 0

jtem over de achterstell[en] vande obligatie ten laste van p[iete]r Salome tot ende met den valdagh 1729 - 18: 0: 0

jtem van joa[nn]es volbout tot ende met den valdagh 1729 - 24: 0: 0

item d'hoirs bap[tis]te donche tot ende met den valdagh 1729 - 6: 0: 0

jtem marcus ramaut f[ili]us albert tot ende met den valdagh 1729 - 72: 0: 0

test
[voorkant]

jtem van een obligatie te laste van d'hoirs Geeraeraert [sic] boutten eertijt bailliu van passchendale van 16 lb gr[ooten] van achterstell[en] tot ende met den valdagh 1729 - 105: 12: 0

tsaemen van den onfanck van dese achterstell[en] vande leste rubrijcke boven den capitaelen ende coopsomme 255 lb: 12 s p[arisis]

van welcke somme ende vande principaelen van dies alleenelijck bewijs moet ghedaen worden aenden abt alswesende pennijnghen ghelaeten ter dispositie vande pastor om den aermen ende beoeftighe menschen bij te staen ende te helpen in hunnen noot midts doende reekeninghe hier van aende[n] heer abt dus aensocht sijnde aldus aenveirt alles op de maniere als in elcke rubrijcke is ghementioneerdt ter sijnder aencomste vande pastorie van Zonnebeke t'oorconden desen vijfden [octo]bre 1729

gregorius pijpe