Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-991**

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-01-1722

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Jn xbre 1721" (12/1721); "5en febr. 1722" (05/02/1722; in marginale notitie); "1722" (in marginale notitie).

Type: Inlossing van de hypotheek vermeld in BRU-AGSB-Z-991 door Pieter Salomez, echtgenoot van de weduwe van Albertus van Heule

Beschrijving: Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, verklaart dat hij van Pieter Salomez, die de weduwe van Albertus van Heule huwde, 30 ponden groten Vlaamse munt ontving, in aflossing van het kapitaal van de hypotheek vermeld in BRU-AGSB-Z-991, evenals 2 ponden 8 schellingen 10 groten Vlaamse munt voor de verlopen intresten. De hypotheek zal pas volledig ingelost zijn wanneer ook nog 64 ponden 16 schellingen parisis betaald zullen zijn, voor de resterende achterstallige intresten. Omdat Salomez bepaalde van de gronden die als borg dienden voor de hypotheek, kocht, beschikte hij niet meer over de nodige fondsen om deze achterstallige intresten te betalen, en daarom stemde hij in met de 'ontlasting' van de hypotheek, die verkocht werd (met uitzondering van de gronden die Salomez aankocht). Er wordt ook ingestemd met de 'ontlasting' van Frans[ois] vander Meersch, die borgstond bij de hypotheek.

Opmerking: De marginale notitie door G. Boutens bevestigt dat de kwitantie geregistreerd werd op de originele minuut; de gegevens uit deze marginale notitie werden ook hier opgenomen.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Ontfaen van pieter Salomez als thuijwel[ijck] hebbende de wed[uw]e van albertus van heule eerst dertich ponden grooten vlaems ouer de Capitaele somme hieruooren toedies noch ontfaen twee ponden acht schellijn[ghen] thien grooten vlaems ten beuinde van[de] v[er]loopen croijsen alle welcke

pennijnghen sijn gheproueniert ouer de v[er]coopijnghe vande hijpotheque a la haulche gebeurt tot sonnebeke Jn [decem]bre 1721 ter reserue van[de] partien hieruooren in hijpotheque v[er]leent ar[ticu]lis neghen en[de] twaelfue ten regarde van welcke dese hijpotheque noch Jn vigeure blijft tot v[er]hael van vierentsestich ponden sesthien schele par[isi]s ouer de resteren[de] onbetaelde v[er]loopen waervooren oock v[er]bonden blijuen de Catheijlen en[de] taillie van houtte op deselue twee partien staende soo die door den sel[uen] salomez alsnu sijn Jngecocht en[de] wanof hij selfs cooper is geworden a la haulche ter oorsaecke van welcke alsnu cortresse is om de resteren[de] v[er]loopen te voldoen mits salomez geen pennijn[ghen] ter handt en hadde om sijn Coopschat te voldoen consenterende mits desen inde ontlastijnghe vande v[er]cochte hijpotheque buijten de voors[eijd]e twee partien

test
[voorkant]

door densel[uen] salomez Jnghecocht met consent tot de Casssatie en[de] annota[ti]e van desen ten reg[ist]re soo oock consentere Jn dontlastijnghe van fran[ciscu]s van[der] meersch als certifiant van[de] hijpotheque hieruooren toirconden sonnebeke 25.en Januarij xvij.C twee entwintich

franciscus borreman pastor van Zonnebeke

[In de linkermarge:] dese quitantie alsoo geregistreert opde originele minute deser en[de] op tregistre f┬░ 10 v[er]so [et?] 11 recto et v[er]so en[de] geannoteert pr[ese]nt[?] schepenen van Sonnebeke in vierschare 5.en febr[uarij] 1722 toircon[den] greffier G. Boutens 1722

BRU-AGSB-Z-991 [achterkant]

A. Van heule kercke