Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-991*

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-06-1711

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "in daten j.en meij xvj.C vijfent'neghentich" (01/05/1695).

Type: Borgstelling van gronden te Zonnebeke door Albertus van Heule en echtgenote, ter vervanging van de originele borg van een hypotheek ten voordele van Alipius Verhaeghe

Beschrijving: Francois Godtschalck, notaris te Ieper, verklaart dat Albertus van Heule en zijn echtgenote, Jaecquemijncken Verhulst, voor hem verschenen, en verklaarden dat Van Heule 20 ponden groten Vlaamse munt geleend had van Alipius Verhaeghe, tegen een intrest van de penning 20; Pieter Bollaert en Francois vander Meersch stelden zich garant voor deze hypotheek (01/05/1695). De erfgenamen van de inmiddels overleden Bollaert verzoeken nu dat zij ontlast zouden worden van deze borgstelling; heer Guill[iam]es Holuoet, die optreedt voor Verhaeghe, stemde in met dit verzoek. Van Heule en echtgenote geven daarom gronden te Zonnebeke als pand voor de correcte betaling van de intresten [+ situering van de gronden]. Francois vander Meersch filius Francois verklaarde dat deze gronden volstaan om het kapitaal en de verlopen intresten van de hypotheek te dekken. Van Heule en echtgenote verklaren eveneens dat zij een procureur zullen aanstellen, om de transactie voor een rechtbank te laten bevestigen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-991 neemt BRU-AGSB-Z-991* over.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant] [ingevoerd]

Alle de Gonne die dese presente Letteren sullen sien Francois godtschalck tabellionnaris hereditaire ghestelt bijden Conijnck binnen der stede van Ipre omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren Zeghelen met den Zeghel van sijne majesteijt ende teeckenen alle Contracten testamenten obligatien ende alle andere acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor Nottaris

test
[voorkant]

binnen der stede Casselrie ende dependentie an Ipre salut doen te weten dat voor mij jnde qualiteijt van notaris Roijal der residentie van t'voornomde Ipre ende ter pr[ese]ntie van Louis Oogeblat ende andries Jacobus robaijs ghetuijghen hier toe ghebeden Compareerde in persoone albertus van heule ende Jaecquemijncken Verhulst sijne huijsvrauwe ten effecte naerschreuen bijden seluen haeren man ende t'haeren dancke behoorelick gheautoriseert te kennen gheuende dito van heule dat hij eertijts opgenomen heeft van heer alipius verhaeghe bij obligatie op Jntrest ten aduenante vanden pennincq twintich de somme van dertich ponden grooten vlams onder de bortochte van pieter Bollaert ende Francois vander meersch de selue obligatie in daten j.e[n] meij

xvj.C vijfent'neghentich die met de realisatie deser sal blijuen doodt ende extinct ende mits t'ouerlijden van dito bollaert hebben sijne hoirs versocht ontlast te wesen vande voorseijde bortochte twelcke heer guill[aum]es holuoet als d'actie hebbende van dito verhaghe heeft gheconsenteert ende de selue borghen ontlast ende om bij dito van heule den seluen heer holuoet te versekeren heeft aluooren belooft tot voldoenijnghe vande voorschreuen Croijsen te nourrieren een kijndt den tijdt van twee Jaeren ende t'surplus op te legghen Contant ende tot asseurance vande voorschreuen Capitaele pennijnghen ende aenstaende verloopen Croijsen verclaeren de Comparanten te verbinden ende oppignoreren bij forme van staenden [ar[ticu]lo 1] seker eerst vijf Lijnnen vier roeden

test
[voorkant]

Zaijlandt ghenaemt den Coolbergh al gheleghen binnen de prochie van Zonnebeke onder d'heerelichede van diere oost vande plaetse streckende Zuijt ende noort aboutterende oost t'Landt Pieter de Canter Zuijt ende west t'Lant marie de Canter nu [niet ingevuld] ende noort de Straete Loopende van Zonnebeke naer moorslede Jtem verre noort van daer een Lijne lvij 1/2 roeden [2] buschlant sijnde d'helft van een gemet xv. roeden busch ghemeene met d'hoirs Christiaen de Cantere streckende in t'geheele oost ende west aboutterende van oosten de waelstraete suijt ende noort de kijnderen maerten vanden bussche west d'hoirs Steuen Ligneel ende d'hoirs Joos Beauprez Jtem verre Zuijt van daer onder d'heerelichede vande abdie twee lijnen xxx. roeden buschlant [3]

Sijnde de onverdeelde helft van vier Lijnnen lv. roeden busch ghemeene met [ingevoerd] ende d'hoirs Cornelis van eecke gheleghen in twee partien danof t'eerste aboutteert van noorden ende oosten de straete Lopende van Zonnebeke naer becelaere suijt d'hoirs Jacob vander Faillie west t'busch vande kercke van Zonnebeke ende de tweede partie licht wat oost van t'voorgaende paelende van Zuijden t'busch vande abdie van [4] Zonnebeke oost Carel Verstraete noort de kijnderen michiel Soenen ende west t'velt Francois Caes ende [niet ingevuld] Jtem verre noort vandaer het middelste reck van een partije buschlant ghenaemt den poperijnckbusch paelende oost ende west tweder deel vanden

test
[voorkant]

seluen busch Competerende de weese Fran[ciscu]s vander meersch Scheedende van oosten op seker boken ende van westen half dijck noort seker t'stratgen ende [5] den meersch d'hoirs bonifatius dispinosa al de voorschreuen partien den eersten Comparant toecommende wtten hoofde van sijnen vader voorts noch de naerschreuen partien de tweede Comparante Competerende vuijtten hoofde van haeren vader moeder ende broeders gheleghen binnen de prochie ende onder d'heerelichede van Zonnebeke ende eerst een partieken busch oost bijde verbrande hofstede [6] ghenaemt d'hooghelicht paelende oost de waelstraete Suijt de hooghesiecken west d'hoirs Joos de Swarte ende noort de selue hoirs Swarte groodt een Lijnne iiij.XX xij. roeden Jtem west aen t'voorgaende

een partie garsijnghe ende meersch aboutterende van oosten dito Swarte Suijt Pieter verhulst west michiel Liefooghe ende van noorden dito Swarte groodt een gemet Lxxix 1/2 roeden Jtem [7] oost daeraen den noortcant van een partie Zaijlant ghenaemt t'vaghestuck aboutterende van oosten Joos de Swarte Zuijt Pieter Verhulst Jnde selue partie west de hooghesiecken ende de wed[uw]e philips houcke ende van noorden Jan verstraete ende dito Swarte groot een ghemet een Lijne lxx. roeden Jtem [8] oost van t'voorgaende t'noorteinde van een partie busch aboutterende van oosten S[ieu]r Jaecques moenes Zuijt ende west pieter verhulst ende noort de kijnderen michiel Soenen groodt een gemet Jtem een partie busch jnden [9]

test
[voorkant]

noortoosthoucke van een meerder partie ghenaemt de Jaene aboutterende van oosten Zuijden westen de wed[uw]e ende kijnderen d'heer Louis de Waurans ende van noorden de wed[uw]e ende hoirs Cornelis Grijmelpon ende d'hoirs Steuen Ligneel groodt een ghemet eenenvijftich roeden [10] Jtem een magher partie velt den westcant van meerder partie wat zuijt van t'voorgaende aboutterende van oosten Pieter verhulst Jnde selue partie Zuijt Joos de swarte Pieter verhulst ende de hooghesiecken west dito Swarte ende noort den schaepdriesch Competerende de Canonijnghen van S[in]te Pieters tot Rijssel groot twee Lijnnen iiij.XX ix. roeden Jtem [11] noch een partie Lants eertijts bosch

Streckende Zuijt ende noort aboutterende van oosten ende westen Pieter verhulst Jnde selue partie Zuijt t'spilstraetgen ende van noorden Joos de Swarte groodt een ghemet dit met [12] alle boomcatheilen ende Plantsoenen opde voorschreuen partien staende ten voorderen is alhier mede ghecompareert Francois vander meersch f[iliu]s Francois woonende tot Zonnebeke die mits desen heeft ghecertifieert datde voorenstaende Landen met de Catheijlen sijn souffisant tot recouure van t'voorschreuen Capitael met drije aenstaende Jaeren verloopen Croijsen der selue belouende nietmin den voorseijden van heule dito vander meersch sijnen Certifiant danof t'ontLasten Costeloos ende Schaedeloos

Gedeelte van

test
[voorkant]

t'allen tijden ansocht sijnde gheuende de Comparanten procuraetie aen [niet ingevuld] om te Compareren voor Juge Competent ende aldaer alle t'gonne voorschreuen andermael t'herkennen ende de voorseijde hijpoteque metde Catheijlen te Laeten wijsen ende brenghen in laste tot recouure ende versekertheijt alsuooren alles ter acceptatie van mij notaris ouer ende vuijtter naeme vanden voornomden holuoet voor soo veele het hem proffijtabel is die de selue ter realisaetie sal approberen In kennisse der waerheijt hebbe Ick dese gheteeckent ende ghezeghelt metden Zeghel ordinaire ter greffie vande tabellionnage t'Jpre die ghepasseert sijn binnen

t'voornomde Ipre den derthiensten Junij Seuenthien hondert Elfue toor[conde]n ende was onderteeckent f. godtschalck