Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1008

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-03-1724

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den negensten maerte xvij.C vijfen-twijntich" (09/03/1725); "1724".

Type: Stichting van een lijfrente door de pastoor van Passendale bij de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Meester Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, en Jaspar Redij en Francois de Swaerte, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij, met instemming van abt Patricius Holvoet van Zonnebeke, de som van 100 ponden groten Vlaamse munt ontvingen van meester Julius Cutsaert, pastoor van Passendale. In ruil voor dit bedrag zal de dis Cutsaert jaarlijks een lijfrente van 10 pond groten Vlaamse munt betalen (eerste betaling 09/03/1725) gedurende de eerste 10 jaren, en nadien 5 pond per jaar. Na zijn dood komt het geld toe aan de dis [+ bijkomende voorwaarden].

Tekst

test
[voorkant]

Wij Heer ende m[eeste]r Franciscus borreman jaspar redij ende Francois de swaerte respectiuelijck pastor dischmeesters ende Regierders van den disch der prochie van Sonnebeecke bekennen met Consent ende adveu vanden Eerweerdighsten Heer patricius holvoet Abt ende Heere van Sonnebeecke heden date onderschreuen ontfangen te hebben van den heer ende m[eeste]r Julius Cutsaert pastor der prochie van passchendaele de Somme van een hondert ponden groote vlams in contante gelde gelijck t'hedent binnen ipre cours heeft t'hunnen contentemente opgetrocken ten profijtte van den voors[eijd]en disch van Sonnebeecke door den voors[eijd]en heer pastor Borreman belouende mits deesen daer voor van weege den voors[eijd]en disch van Sonnebeecke jaerlijckx interest te betaelen precijselijck naer den valdaegh ten advenante van den penninck thiene als een lijfrente aen den voors[eijd]en heer Cutsaert en dat geduerende den tijdt van de thien eerstcommende jaeren indien den Seluen heer soo langhe quaeme te leuen Soo niet alleenlijck tot sijn ouerlijden cours ende inganck nemende date deeser Soo dat t'eerste jaer croijs doende thien ponden groote vlams sal vallen den negensten maerte xvij.C vijfen-twijntich en Soo voorts gedeurende t'leuen van den voors[eijd]en heer Cutsaert ende den tijt van de voorschreue thien eerstcommende jaeren naer welcken tijdt van thien jaeren den ver-

test
[voorkant]

melden disch van Sonnebeecke Sal alleenlijck verobligeert weesen te betaelen aen den voors[eijd]en heer Cutsaert Sijn leuen geduerende een lijfrente van vijf pond[en] groote vlams bij iaere Soo nochtans dat ten jaere van Sijn ouerlijden de rate van de verlopen der vermelde lijf- rente van thien ofte vijf ponden groote vlams bij jaere (als voorseijt is) Sal Sijn en blijuen ten profijte van den disch beneuens het capitael al waer het oock dat den voorseijden h[ee]re Cutsaert quaeme te ouerlijden ten tijde van t'eerste jaer der voors[eijd]e lijfrente mits conditie dat den voors[eijd]en disch Sal doen celebreren drije leesende missen tot lavenisse van de Siele van den voornomden heer Cutsaert voorders waer t'Saecke dat deese capitale Somme van hondert pond[en] gr[ooten] vlams hier naer vitgegeuen ofte geimploijeert ten profijtte van den disch ten opsichte van merckelijcke augmentatie ofte diminutie op de Specien van t'gelt ofte andersijns door veranderijnge van croone in banckbillietten waere aen den voors[eijd]en disch gerembourseert Soo Sullen oock de regierders van den voors[eijd]en disch vermogen van gelijcken t'rembours te doen in de Selue Specien van gelde ofte billietten aen den voors[eijd]en heer Cutsaert in conformiteijt der ordonnantien van den Souverain deeser Saele ende

Casselrije van ipre al t'welcke den voors[eijd]en heer Cutsaert pastor van passchendaele Soo heeft geaccepteert actum in double tot Sonnebeecke deesen negensten maerte xvij.C vier- en-twijntich

Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke

Franciscus borreman pastor van Zonnebeke

J. Cutsaert pastor van Passchendaele

J Redij 1724

franchois de swarte

test
[achterkant]

Lijfrente tot Laste vanden disch Jn proff[ijtt]e heer Kutsaert nu doodt

1724