Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1001

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-03-1723

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "op den thienste maerte" (10/03).

Type: Kwitantie door de pastoor van Zonnebeke, in naam van de dis, aan de erfgenamen van Jan Bouten en Scholastica Pauwelijn, betreffende de stichting van een jaargetijde

Beschrijving: Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, verklaart dat hij van de erfgenamen van Jan Bouten de som van 16 ponden groten Vlaamse munt ontving, ten voordele van de dis van Zonnebeke. In ruil hiervoor zal de dis jaarlijk op 10 maart, na de hoogmis, een gezongen jaargetijde laten doen voor de genoemde Bouten en zijn echtgenote, Scholastica Pauwelijn [+ bijkomende voorwaarden van de stichting].

Tekst

test
[voorkant]

Jck onderschreuen kenne wel ende deughdelijck ontfaen te hebben uijt de handen van de hoirs van Jan bouten de somme van sesthien ponden groote vlaems ten profijte van den disch van Zonnebeke ter acceptatie van de dischmeesters van dien iaere onderschreuen te weten fran[ciscu]s van der meersch ende gaspar redij: mits den disch sal verobligeert sijn te doen in der eeuwigheijt een iaerghetijde van een singhende misse tot lavenisse van de sielen van Jan Bouten ende scholastica pauwelijn sijn huijsvrauwe op den thienste maerte naer de hooghmisse den heer pastor die het selue iaerghetijde moet doen sal voor sijn salaris hebben naer ghewoonte eenen gulden den coster thien stuijvers ende het surplus van het incommen van dese somme de welcke door de[n] disch met de[n] eerste[n] uijtgegeue[n] woorde[n] ten intreste sal naer het iaerghetijde gegeuen woorde[n] ae[n] de aerme Lieden ofte in broot ofte in gelde actum desen 10 maerte 1723

Franciscus Borreman pastor van Zonnebeke

BRU-AGSG-Z-1001 [achterkant]

het iaerghetijde van Jan bouten ende sijn huijsvrauwe den 10 maerte