Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-993***

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-05-1732

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1732".

Type: Verkoop door Jacobus Carpentier van de rente vermeld in BRU-AGSB-Z-993, aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Jacobus Carpentier, de eigenaar van de rente vermeld in BRU-AGSB-Z-993, evenals de voogden van de kinderen van Carpentier bij Marie Bouten, verklaren dat zij de genoemde rente verkopen aan meester Aquilinus Crommelijnck, ontvanger en dispensier van de abdij van Zonnebeke, ten voordele van de abdij, voor de som van 100 pond groten Vlaamse munt (voor het kapitaal) en 15 pond 7 schellingen groten (voor achterstallige intresten).

Opmerking: BRU-AGSB-Z-993*** staat na BRU-AGSB-Z-993.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

De onderschreuen Jacobus Carpentier als proprietaris vande rente hiervooren beneffens

test
[voorkant]

Jan fran[ciscu]s bouten alsnu voocht vnicq mits tafsteruen van s[ieu]r Jooseph de witte medevoocht vande seuen kijnderen dito Carpentier gewonnen bij marie bouten bekennen soo sij doen mits desen te Cederen ende transportere[n] Jn proffijtte van heer ende m[eeste]re aquilinus Crommelijnck ontfangher ende dispensier van[de] Abdie van sonnebeke emmers Jn proffijtte vande voorseijde Abdie het Capitael der voorenstaende rente nochtans met expres Last dat hij Carpentier geconsenteert heeft voortijts dat de debiteurs deser rente sullen gestaen met te betalen Jntrest pennijnck twintich bekennende hij Carpentier met wete van[de] voors[eijd]en Bouten ontfaen thebben een hondert ponden gr[ooten] vlaems ouer tCapitael ende vijfthien ponden seuen schellijnghen grooten oueral de onbetaelde v[er]loopen Jn aduenante van[den] pennijnck twintich voorseit tot date deser geuende ouer aldies cessie van actie sonder garrant om door de voors[eijd]e Abdie dese ghecedeerde rente Jn Capitael v[er]schenen ende anstaende verloopen te v[er]haelen als naer raede toircon[den] tot sonnebeke desen seuensten meij xvij.C tweeendertich present den greffier en[de] Deelsman Bouten

J. Carpentier 1732

Jan franchois Durnez

als present G. Boutens

J. Bouten

[in de rechterbovenhoek:] Rentebrief tot laste van Jan fran[ciscu]s durnez bedraghende hondert ponde[n] gr[ooten] capitael