Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-993*

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-02-1722

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Date deser achtentwijntighsten februarij seuenthien hondert tweeentwijntigh" (28/02/1722).

Type: Instelling van een rente door Jacobus Carpentier filius Jan, ten laste van Jan Franchoijs Durnez filius Marijn, bezet op grond te Zonnebeke

Beschrijving: Franchoijs Godtschalck, notaris te Ieper, verklaart dat Jan Franchoijs Durnez filius Marijn, inwoner van Zonnebeke, voor hem verscheen, en verklaarde dat hij van Jacobus Carpentier filius Jan, inwoner van Zonnebeke de som van 100 ponden groten Vlaamse munt ontving, voor een rente. Hij belooft een intrest van 5 ponden 10 schellingen groten per jaar te betalen, ingaand op 28/02/1722, tot de terugbetaling van het kapitaal. Hij staat hiervoor borg met al zijn bezittingen, in het bijzonder de helft van een behuisde hofstede van 28 gemeten te Zonnebeke, die momenteel gebruikt wordt door Jaecques Volbout.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Alle De gonne die dese presente letteren sullen sien franchoijs Godtschalck Erfachtigh tabellion Binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren zeghelen met den zeghel van sijne Keijserlicke

test
[voorkant]

ende Catholijcke Majesteijt ende teeckenen alle Contracten testamenten obligaetien ende alle andere acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris Binnen der stede Casselrije ende dependentie van Jpre salut doen te weten dat voor mij Jn qualiteijt van notaris t'Jpre residerende ter presentie van andries robaijs ende Cornelis woestijn ghetuijghen hier ouer gheroupen Compareerde Jn persoone Jan franchoijs Durnez f[iliu]s marijn woonende op sonnebeke den welcken bekent soo hij doet bij desen te rente ontfanghen thebben van Jacobus Carpentier f[iliu]s Jan woonende op tselue zonnebeke de somme van hondert ponden grooten vlaems Jn Pattacons tot sesenvijftigh stuijuers ende Croonstucken tot vijfentsestigh stuijuers ende een oortjen

Dese daerouer dienende voor Jrrevocable quittantie met renoncia[ti]e aen dexceptie van onghetelden ghelde ende alle andere Belouende den Jnterrest te Betaelen tot vijf ponden thien schellijnghen grooten bij Jaere danof teerste begonnen sal date deser achtentwijntighsten februarij seuenthien hondert tweeentwijntigh ende soo voorts tot den oplegh die moet ghebeuren Jn specien tot ghelijcke eualuatie met de verloopen met dhelft s'effens mits prealabelick suijuerende de verloopen tot alsdan ende omme den voornomden Carpentier van die hondert ponden grooten met de aenstaende verloopen behoorelick te versekeren den Comparant heeft daerin verbonden sijn persoons ende goederen met de gonne van sijne hoirs ende

test
[voorkant]

naercommers ende speciaelick Bij forme van staenden seker voor den tijdt bij plaecaete gheprescri- beert ende teinde dies faute van rembours van nu ende alsdan voor formele hijpoteque den gherechten helft van eene Behuijsde hofstede met achtentwijntigh ghemeten twee lijnen ende xlvij Roeden ende de groene ende drooghe Catheijlen daerop staende gheleghen Jnde voornomde prochie van zonnebeke ghebruijckt bij Jaecques volbout dies de wederhelft Competeert aen den voornomden Carpentier wesende suijuer ende onbelast ten waere met Cleene pennijnck rente desen verbonden helft den Comparant Competerende als thuijwelick hebbende Pietronelle Bouten f[ili]a Jan de welcke hij Belooft te sisteren ter affectaetie

Deser voor Juge Competent tot approberen deser ende Consenteren Jnde voornomde affectaetie neffens Den Comparant ende aldaer te sullen declareren de grootte ende partijen van Lande Composerende de voornomde hofstede met hunne moderne Canten ende aboutte ter acceptaetie vanden voornomden Carpentier alhier mede Comparerende Jn Kennisse der waerheijt hebbe ick dese gheteeckent ende ghezeghelt ter greffie vande tabellionnagie t'Jpre die ghedaen ende ghepasseert sijn Binnen tvoornomde Jpre den achtentwijntighsten februarij seuenthien hondert tweeentwijntigh waeren onderteeckent Jan franchoijs durnez J. Carpentier A. J. Robaijs

Gedeelte van

test
[voorkant]

C.J. Woestijn ende f. Godtschalck notaris Toorconden ende was onderteeckent f. Godtschalck