Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-993

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-03-1722

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "1722"; "van daten te 68 1728" (06/08/1728?; in marginale notitie).

Type: Bevestiging door de baljuw, burgemeester en schepenen van Zonnebeke van de instelling van een rente tussen J. Carpentier en J.F. Durnez en echtgenote, ten laste van deze laatsten, bezet op grond te Zonnebeke

Beschrijving: De baljuw, burgemeester en schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke verklaren dat Jan Franchoijs Durnez en zijn echtgenote, Pietronelle boutten, voor hen verschenen, en hen akte BRU-AGSB-Z-993* voorlegden, waarin Jacobus Carpentier filius Jan een rente instelt ten laste van de genoemde persoen, bezet op grond van hen te Zonnebeke. Durnez en echtgenote vragen nu dat deze transactie bevestigd zou worden. Ook leggen zij document BRU-AGSB-Z-993** voor, waarin de gehypothequeerde gronden in detail beschreven worden. Hierop bevestiging de baljuw, burgemeester en schepenen deze overeenkomst.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-933 neemt de tekst over van BRU-AGSB-Z-933* en BRU-AGSB-Z-933**; voor de eigennamen, functies en instellingen: zie daar.

Tekst

test
[voorkant]

Wij sieur alexander Laga Bailliu franchoijs vander meersch Burghemeester Jan Baptiste Bossaert Caerel ghijselen pieter de swarte ende pieter van lauwe schepenen Der heerelicheden van zonnebeke doen te weten dat hedent date onderschreuen voor ons quam ende Compareerde In persoonen Jan franchoijs Durnez ende pietronelle Bouten sijne huijsvrauwe ten effecte naerschreuen bij den seluen haeren man ende thaeren Dancke gheauthoriseert ouerbrengende daete tabellionnaire hiernaer volghende van woorde te woorde Alle De gonne die dese presente letteren sullen sien franchoijs Godtschalck Erfachtigh tabellion Binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren zeghelen met den zeghel van sijne Keijserlicke

test
[voorkant]

ende Catholijcke Majesteijt ende teeckenen alle Contracten testamenten obligaetien ende alle andere acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris Binnen der stede Casselrije ende dependentie van Jpre salut doen te weten dat voor mij Jn qualiteijt van notaris t'Jpre residerende ter presentie van andries robaijs ende Cornelis woestijn ghetuijghen hier ouer gheroupen Compareerde Jn persoone Jan franchoijs Durnez f[iliu]s marijn woonende op sonnebeke den welcken bekent soo hij doet bij desen te rente ontfanghen thebben van Jacobus Carpentier f[iliu]s Jan woonende op tselue zonnebeke de somme van hondert ponden grooten vlaems Jn Pattacons tot sesenvijftigh stuijuers ende Croonstucken tot vijfentsestigh stuijuers ende een oortjen

Dese daerouer dienende voor Jrrevocable quittantie met renoncia[ti]e aen dexceptie van onghetelden ghelde ende alle andere Belouende den Jnterrest te Betaelen tot vijf ponden thien schellijnghen grooten bij Jaere danof teerste begonnen sal date deser achtentwijntighsten februarij seuenthien hondert tweeentwijntigh ende soo voorts tot den oplegh die moet ghebeuren Jn specien tot ghelijcke eualuatie met de verloopen met dhelft s'effens mits prealabelick suijuerende de verloopen tot alsdan ende omme den voornomden Carpentier van die hondert ponden grooten met de aenstaende verloopen behoorelick te versekeren den Comparant heeft daerin verbonden sijn persoons ende goederen met de gonne van sijne hoirs ende

test
[voorkant]

naercommers ende speciaelick Bij forme van staenden seker voor den tijdt bij plaecaete gheprescri- beert ende teinde dies faute van rembours van nu ende alsdan voor formele hijpoteque den gherechten helft van eene Behuijsde hofstede met achtentwijntigh ghemeten twee lijnen ende xlvij Roeden ende de groene ende drooghe Catheijlen daerop staende gheleghen Jnde voornomde prochie van zonnebeke ghebruijckt bij Jaecques volbout dies de wederhelft Competeert aen den voornomden Carpentier wesende suijuer ende onbelast ten waere met Cleene pennijnck rente desen verbonden helft den Comparant Competerende als thuijwelick hebbende Pietronelle Bouten f[ili]a Jan de welcke hij Belooft te sisteren ter affectaetie

Deser voor Juge Competent tot approberen deser ende Consenteren Jnde voornomde affectaetie neffens Den Comparant ende aldaer te sullen declareren de grootte ende partijen van Lande Composerende de voornomde hofstede met hunne moderne Canten ende aboutte ter acceptaetie vanden voornomden Carpentier alhier mede Comparerende Jn Kennisse der waerheijt hebbe ick dese gheteeckent ende ghezeghelt ter greffie vande tabellionnagie t'Jpre die ghedaen ende ghepasseert sijn Binnen tvoornomde Jpre den achtentwijntighsten februarij seuenthien hondert tweeentwijntigh waeren onderteeckent Jan franchoijs durnez J. Carpentier A. J. Robaijs

test
[voorkant]

C.J. Woestijn ende f. Godtschalck notaris Toorconden ende was onderteeckent f. Godtschalck met paraphe ende gheseghelt met den zeghel ordinaire Jn groenen huwel hanghende Jn dobbelen steerte van parchemijne Achtervolghende welcken hebben de voorseijde Comparanten naer lecture ende Communicaetie ghehadt thebben vande voorenstaende acte verkentenisse van rente alle t'gonne voorschreuen andermael herkent ende ghereitereert mitsgaeders versocht Jnden Jnhouden van Aldies volontairelick te wesen ghecondemneert ende dat de selue opghebrochte hijpoteque soude ghewesen worden Jn Laste

Jn Conformiteijte vande voorschreuen acte tabellionnaire ende ten dien effecte gheexhibeert eene declaratie behelsende De grootten der specifique partien met Canten ende aboutten soo vande vermelde hof[sted]e Landen Bosschen als garserien daermede gaende groot achtentwijntigh ghemeten twij lijnen seuenenveertigh Roeden om aende originele minute deser te wesen gheannexeert ende Jn dese brieuen te sijn gheinserreert Danof Den teneur volcht tnaervolghende sijnde partijen van hofstede ende Landen Competerende ouer d'helft Jn de helft aen Jan fran[ciscu]s Durnez ende pietronelle Bouten sijne huijsvrauwe volghens het Deellot ende Cauelbrief ghetrocken wt De separatie ghemaeckt ende ghesloten ten sterfhuijse s[ieu]r Jan Bouten door den deelsman geerardus Bouten den xxvij.en Januarij xvij.C twijntigh dies een ghelick vierde hun t'sedert is veruallen Bij Successie van scholastica pauwelijn ouerleden weduwe

test
[voorkant]

vanden voorseijden Jan Bouten danof de wederhelft te lote is ghebeurt aen Jacobus Carpentier Causa vxoris alsdan ghemeene ende onuerdeelt Aluooren de Behuijsde hofstede aldaer de huijsijnghen op staen met een partijeken boomgaert van suijden ende westen mitsgaders xlviij roeden lants ouer de wtdreue tot de becelaerstraete ghemeene eertijts met de weese guilliamus pauwelijn alsnu Desen voorseijden sterfhuijse ouer tresterende vierde paelende van suijden westen ende noorden de naervolghende Landen haghen Jncluijs ende van oosten tnaervolghende Gars groot Jnt gheheele ij lijnen lij roe[de]n Jtem oost aende voorseijde hofstede twee ghemeten een lijne xxxix.tich roeden onder boomgaert ende garserije

Streckende oost ende west paelende van oosten t'forreest vande abdije van zonnebeke half dijck noch oost tnaervolghende gars wulghen met vrijdom Jncluijs suijt het eerste naervolghende saijlant doornehaghe met vrijdom hier Jncluijs van noorden t'saijlant vande voorseijde weese pauwelijn alsnu derfue gaende met desen goede hierachter staende ende west de voorenstaende hof[sted]e Jtem noch oost daeran een partije garslant streckende alsvooren happende een weijnigh opde suijtsijde groot twee ghemeten liiij roe[de]n paelende van oosten een straetgien aldaer maeckende tghescheet van Beijde de heerelicheden van zonnebeke noch oost aende happe het Busch antheunis vermeersch weire Jncluijs suijt den seluer busch De

test
[voorkant]

struijcken opden houuer ofte weire met vrijdom Jncluijs noch zuijt het eerste naervolghende saijlandt haghe Jncluijs ende van noorden tmeersch vande abdie voorseijt halfdijck ende tnaervolghende busschelken de weire ofte struijcken Jncluijs Jtem noort Daeran sesentseuentigh roe[de]n Busch streckende alsvooren Paelende van oosten t'voornomde straetgien van westen ende noorden tmeersch van[de] voorseijde Abdije half Dijck Jtem suijt aen t'voorgaende gars ende boomgaert ses ghemeten neghenentachtigh roe[de]n saijlant palende van oosten tbusch vanden voornomden antheunis vermeersch aldaer gaende tot Jeghens den houuer ende tbusch van Jo[ncvrauw]e Bouuaerts haghe Jncluijs suijt deerste naervolghende partije veure ghemeens ende t'saijlant vande abdije mitsg[ader]s

van westen t'saijlandt van desen goede elshaghe afgaende Jtem suijt Daeran een partije saijlant Groot twee ghemeten een lijne liiij roeden palende van noorden tvoorgaende veurghemeens ende t'busch vanden voornomden vermeersch haghe afgaende oost den seluen haghe Jncluijs suijt tbusch D'hoirs anth[euni]s Castelein ende tbusch vanden greffier ende Deelsman Bouten ghenaemt rijsselbusch ende van westen tLant van Desen goede Eertijts ghecommen wtten hoofde vande voorseijde weese pauwelijn Jtem west daeran een partije saijlant happende op Doostsijde groot een ghemet xxj roe[de]n palende van oosten t'voorgaende scheedende op een eexken staende ten noort- oosthoucke haghe Jncluijs noch-

test
[voorkant]

Oost ende suijt t'busch vanden voorseijden greffier Bouten ghenaemt Rijsselbusch west ende noort t'busch ende Lant vande voorseijde Abdije wtbrenghende t'samen de voorschreuen drie partijen den nombre van neghen ghemeten twee lijnen lxiiij roeden Jtem west aende voorenstaende partije van ses ghemeten neghenentachtentigh roeden saijlant een partije saijlant groot Jnt gheheele Drie ghemeten twee lijnen xxix roeden Dies Den suijtcant Competeert alhier totten hoofde ende Bij Coope vande weese vanden voorseijden Jan franchoijs vander meersch ende den noortcant vande voors[eijd]e weese pauwelijn palende van suijden de Landen van de voorseijde abdije west de straete leedende van zonnebeke naer becelaere noort de dreue vande voors[eijd]e hofstede oost t'lant hiervooren staende

elshaghe Jncluijs Jtem noort Daerbij twee ghemeten iiij.XX iiij Roeden saijlant Streckende meest suijt ende noort palende van oosten t'naer- volghende ende de voorenstaende hof[sted]e haghe afgaende suijt de voors[eijd]e Dreue van dese hofstede de Boomen met vrijdom afgaende west de voors[eijd]e straete loopende naer becelaere ende van noorden Dabdie Landen half Dijck Jtem oost daeran vijf ghemeten lxix roe[de]n saijlant Dies den suijthelft alhier Competeert wtten hoofde vande voorseijde weese Pauwelijn ende den noorthelft van De vermelde weesen van Jan fran[cisu]s vander meersch streckende oost ende west palende van oosten t'forreest vande voors[eijd]e abdije half dijck stuijt de voorenstaende hofstede ende garsijnghen van noorden ende westen t'saijlant van[de] voors[eijd]e

test
[voorkant]

abdije noch west t'voorgaende Jtem west vande voorenstaende hofstede een partije saijlant ghecommen wt den hoofde van[de] voors[eijd]en pauwelijn groot volghens den rentebouck een ghemet twee lijnen iiij.XX Roeden palende van oosten de straete leedende van Zonnebeke naer becelaere suijt ende west t'lant ende Busch al te lote ghebeurt aen Jan fran[ciscu]s Bouten ende nicolaijs vander haghen noch west ende noort tlant van[de] abdije van Zonnebeke nombre t'samen van alle de voorenstaende partijen van ghemeene hofstede ende landen bedraeght achtentwijntigh ghemeten twee lijnen seuenenveertigh roe[de]n alles met de Drooghe ende groene Catheijlen opde respectiue partien staend[e] welcke Catheijlen de Comparanten versoucken oock ghewesen te worden Jn laste tot recouure ende versekerthede vande voorenstaende rente als

verloopen volghens den teneur der voorenstaende acte Dienvolghende hebben wij Bailliu Burghem[eeste]re ende Schepenen voorschr[euen] de voors[eijd]e Comparanten volontairelick al wel ende wettelick ghecondemneert ende de voorenstaen[de] opghebrochte hijpoteque ghewesen Jn laste alsvooren ter accepta[ti]e vanden vermelden Carpentier die declareert sijne Jntentie te wesen met Consente van[de] eerste Comparanten debiteuren dat dese rente sal wesen de voorrente mits naer dese rente hedent een ghelijcke rente van een hondert ponden grooten sal passeren ten proffijtte van hem Carpentier als transport ende cessie hebbende vanden heer pastoor van zonnebeke Jn teecken der warheijt hebben wij dese letteren van rentebriefue laeten depecheren onder de signature van onsen greffier die aldus ghedaen ende ghepasseert waeren t'onser ext[raordinai]re vergaderijn[ghe] desen vierden maerte seuenthien hondert tweeentwijntigh mij toorconden als greffier

G. Boutens 1722

[in de linkermarge:] nota dat jck in onse rek[enijngh]e va[n] daten te 68[?] 1728 geconsenteert hebbe dese rente te laten p[ennin]c twintigh

De onderschreuen Jacobus Carpentier als proprietaris vande rente hiervooren beneffens

test
[voorkant]

Jan fran[ciscu]s bouten alsnu voocht vnicq mits tafsteruen van s[ieu]r Jooseph de witte medevoocht vande seuen kijnderen dito Carpentier gewonnen bij marie bouten bekennen soo sij doen mits desen te Cederen ende transportere[n] Jn proffijtte van heer ende m[eeste]re aquilinus Crommelijnck ontfangher ende dispensier van[de] Abdie van sonnebeke emmers Jn proffijtte vande voorseijde Abdie het Capitael der voorenstaende rente nochtans met expres Last dat hij Carpentier geconsenteert heeft voortijts dat de debiteurs deser rente sullen gestaen met te betalen Jntrest pennijnck twintich bekennende hij Carpentier met wete van[de] voors[eijd]en Bouten ontfaen thebben een hondert ponden gr[ooten] vlaems ouer tCapitael ende vijfthien ponden seuen schellijnghen grooten oueral de onbetaelde v[er]loopen Jn aduenante van[den] pennijnck twintich voorseit tot date deser geuende ouer aldies cessie van actie sonder garrant om door de voors[eijd]e Abdie dese ghecedeerde rente Jn Capitael v[er]schenen ende anstaende verloopen te v[er]haelen als naer raede toircon[den] tot sonnebeke desen seuensten meij xvij.C tweeendertich present den greffier en[de] Deelsman Bouten

J. Carpentier 1732

Jan franchois Durnez

als present G. Boutens

J. Bouten

[in de rechterbovenhoek:] Rentebrief tot laste van Jan fran[ciscu]s durnez bedraghende hondert ponde[n] gr[ooten] capitael]