Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1045

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-12-1729

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "anno 1737" (in marginale notitie); "anno 1732" (in marginale notitie); "jndaeten 27en Januarij 1724" (27/01/1724); "Op Den twintighsten Decembre seventhien hondert neghenentwintigh" (20/12/1729).

Type: Taxatie van de bomen op een deel van een hofstede te Zonnebeke, toebehorend aan de dis van Zonnebeke, bij een wisseling van pachter

Beschrijving: G. Boutens, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, taxeert de bomen op de oostelijke helft van een bewoonde hofstede te zonnebeke, 14 gemeten groot, die vroeger toebehoorde aan jonkvrouw Marie Christijne Durant, en momenteel in het bezit is van de dis van Zonnebeke. Dit gebeurt naar aanleiding van een wisseling van pachter: Frans[ois] Hoflack neemt de pacht over van Jan Vermeersch.

Opmerking: De tekst bevat enkele marginale notities; namen en data in die notities werden opgenomen in dit record.

Tekst

test
[voorkant]

[In de linkerbovenhoek: f.┬░ 100 v[er]so Jan V[er]meersch]

Op Den twintighsten Decembre seventhien hondert neghenentwintigh was bij mij onderschreven gesworen prijser der Zaele ende Casselrie van Jpre ghedaen prijsie ende ghemaeckt nieuw Boomghetal op d'oost helft van een behuijsde hofstede binnen de prochie van Zonnebeke verre west van de kercke groot ontrent de veerthien ghemeten met Boomgaert gars ende SaijLanden Daer mede gaende Eertijdts Competerende Jo[nckvrauw]e marie Christijne Durant als nu aen den disch van Zonnebeke ten versoucke van Jan Vermeersch afgaenden pachter ende overghever ter Eendere ende fran[ciscu]s hoflack aencommenden pachter ende overnemer ter andere Consisterende soo hier naer Volght

Alvooren ontrent 1: 0: 90 roe[de]n Lants

test
[voorkant]

behoorlicke braecke op de partije ghenaemt den Cachtelbilck wanof nopende tLabeur den afgaenden ende aencommenden accoort sijn voor ses entwintigh pont par[isi]s alhier mede begrepen ontrent een Lijne vijftigh roeden Lants sober braecke op de partije bachten thuijs Labeur drie voren naer Jnghereden Jonghe Claver dit met den pacht ende Lasten der voorseijde Braecken naer Stijle jn advenante van het ghewin een smoorhoopken van weeghaerde met wat Coistront daer jn Ligghende op de weede seven groote roeden Langhde opghesetten Cant ontrent achthien roeden Jonge sober gheplante doorenhaeghen noort aen tgars toe dies den groenen Loopenden houtwas op de oosthelft der voorseijde hofstede ende garsijnghen de bestophaeghen ter Candelaerijnghe ende het Drooghe bestop met de taillie ende snouck ord[inai]re op den saijlanden ende sijnghels daer mede gaende begrepen eenighe sober saeden ende plantstaecken jnt

naerschreven ghetal niet Bekent t'Samen gheextimeert ter somme van - j.C xlij lb: xj s

Ghetal van de opgaende fruijt ende tronckboomen de welcke den aencommend[en] Pachter In bewaerenisse ontfanckt

Eerst op den oostcant van[de] hofstede boomgaert ende garsijnghe scheedend op tmidden vande vierstede door thuijs ende van daer op een Lijnde ende Lancxt de nieuwe bestophaege gaende naer den Sionckaertbosch

Appel ende peireboomen - ij.e minder Idem - j.e Steenfruijtboom - j.e Popelieren boom - j.e Jdem dobbel plantsoenen groote - viij.e Jdem Enckel plantsoenen (boven twee ghetronckt met consente vanden heer pastoor borreman bij toude getal bekent) ende nu ghetelt met de

test
[voorkant]

wulghen noch - vj.e Jongh opgaende wulghsken - j.e Jepen Ionghen Boom - j.e Idem Enckel plaetsoen groot - j.e Jdem dobbel saet - j.e [In de linkermarge: Dit esschen dobbel plantsoen is gevelt anno 1737 en[de] vercocht aen fran[ciscu]s hoflack] Esschen dobbel plantsoen - j.e Jdem minder plantsoen van suijden Lancxt den sionckaert - j.e Eeschen dobbel saet - j.e carnen dobbel saet - j.e Eecken dobbel plantsoen - j.e Eecken Dobbel saet - j.e TronckIepkens Ionghe - ij.e Sochte tronckwulghen - xliij.tich Jonghe Idem ten deele sober - xxxvj.tich Jdem dobbel plantstaecken - xviij.e op de suijt sijde van tgars Lancxt den sionckaertbusch twee oude dobbel Eecken plantsoenen nu bevonden - ij.e

Op het suijt einde vande gheseijde nieuwe bestophaeghe jnde separatie Enckel popelieren plantstaecken van

de bequaemste - vij.e Enckel wulghen plantstaecken jnt suijteinde der selve bestophaeghe - v.e

Op een partije meersch ende Driehouckte busselken van oosten ende een partije saijlant ghenaemt t'goudestucxken suij[t] aen tselve Busselken al aen Elckanderen

Eecken Dobbel plantsoenen - v.e minder Idem - ij.e Jdem Enckel plantsoenen - xviij.e Jdem dobbel saeden - iiij.e Jdem Enckel saeden - v.e opgaende popelieren dobbel plantstaecke - j.e tronckwulghen - iij.e Jonghe Jdem - j.e

Op de oosthelft van het Groote Sionckaertstuck

Eecken Enckel plantsoentgiens - vj.e Jdem dobbel saeden - iiij.e Jdem Enckel saeden van de beste - xv.e

Op de oost helft van tstuk saijlant voor d'hofstede genaemt den Cachtelbilck

Sochte tronckwulghen ende saelwerfven - vij

test
[voorkant]

Jonghe Idem - iij.e Eecken Enckel plantsoentgiens - ij.e

Op t'saijlant ende sijnghelhaeg[e] suijt aen t'vasten havontstuck wesende d'happe bachten t'huijseken de kijnderen Bap[tis]te d'onche [In de linkermarge: anno 1732 ghevelt Een dobbel reeken plantsoen ende twee minder reeken plantsoenen om reffectie ande scheure] Eecken dobbel plantsoenen - v.e minder Jdem - v.e Enckel Eecken plantsoentgiens - x.e Jdem dobbel saeden - x.e Jdem Enckel saeden - iiij.e

Eindelijnghe opden suijtcant van het stuckLants noort achter thuijs ter vermelde hofstede twelcke t'sedert toude ghetal is vermeerdert ende een deel vande garsweede van suijden daer aen alsnu medegelabeurt

Een sochte tronckwulghe bij naer ten westeinde jnde haeghe Lancxt den meersch de kijnderen marijn gomaere volghens toude ghetal ende alsnu bevonden dus - j.e

Ander sochte tronckwulghen - iiij.e Eecken plantsoen bij tvoorgaende getal op [In de linkermarge: anno 1732 ghevelt desen Eecke om reffectie ande scheure Fran[ciscu]s hoflack] tgars bekent dat nu saijlant is - j.e

Van welcke voorenstaende ghetallen is bevonden den afgaenden te Competeren jn Conformiteijte tLeste Boomgetal t'sijnen aencommen ghemaeckt door den onderschreven prijser ghesloten jndaeten 27.en Jan[ua]rij 1724 Den nomber van acht Enckel Eecken plantsoentgiens vijfthien Dobbel ende vierentwintigh Enckel Eecken saeden een Eeschen saet een carnen saet een Ionghe opgaende wulchsken een dobbel ende seven Enckel popelieren plantstaecken twee tronck Iepkens neghenthien Ionghe tronckwulghen achthien dobbel ende vijf Enckelwulgen Plantstaecken tsaemen gheextimeert ten proffijtte van[den] afgaenden boven de courtresse van een steenfruijt boomken ende twaelf sochte tronckwulghen ter somme van - xij lb: j s: 0 d

Somme tsamen vande twee wtgesteken ar[tic]len van prijsien ten proffijtte vanden afgaenden bedraeght - j.C liiij lb: xij s: 0 d

ALDus ghedaen ten daeghe ende versoucke alsvooren ter presentie beleede ende te kennen gheven van[den] afgaenden ende aencommenden pachter ter Interventie van heer ende m[eeste]re gregorius pijpe pastor van Zonnebeke agierende over den disch ende ghesloten desen xxij.en [decem]bre 1729 toorconden

G. Boutens

[In de linkermarge: 142: 11: 0 12: 1: 0 _________ 154: 12: 0]

test
[achterkant]

prijsie en[de] Boomghetal opde Landen van[den] disch w[ijlen]t Jo[nckvrauw]e durant ten aenveerden Jan vermeersch