Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1046*

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-05-1729

Type: Verklaring door de amman, dat hij getrouw zijn plichten als jachtopziener zal vervullen op het jachtgebied van de abdij in de heerlijkheid van Cotsijde

Beschrijving: Pijeter Honraedt, amman van de heerlijkheid van Zonnebeke, verklaart dat hij zijn plichten als jachtopziener zal vervullen in het jachtgebied in de heerlijkheid van Cotsijde, dat toebehoort aan de abdij van Zonnebeke; het wild dat hij er zal vangen of schieten, zal hij naar de abdij brengen, voor het gebruikelijke loon.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-1046* staat onder BRU-AGSB-Z-1046.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Bekenne ontfanghen t'hebben de commissie volghens copie hier boven is stande ende belove hier nevens ghetrauwelijck te te bewaeren het deel jacht inde heerelichede van cotsijde aende abdie van Sonnebeke overghelaeten ende al het wildt t'gonne sich op dit deel jacht sal vanghen ofte schieten fidelijck inde selve abdie in te brenghen op soodanighen loon als abdie sal geven aen ander jaeghers desen achsten meij 1729

pijeter honraedt

BRU-AGSB-Z-1046 [achterkant]

Commissie van aman ende jaghtbewaerder vande heerel[ijcheijt] van zonnebeke in langhemarck ende van clercxhove ibidem 1729