Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1046

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-05-1729

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van Pieter Onraedt als amman van de heerlijkheden van Zonnebeke en Klerkshove te Langemark

Beschrijving: Patricius Holvoet, abt en heer van Zonnebeke, Klerkshove etcetera, verklaart dat hij Pieter Onraedt, inwoner van Langemark, aanstelt als amman van de heerlijkheid van Zonnebeke te Langemark, en van de heerlijkheid van Klerkshove te Langemark. Hij mag daar optreden als jachtopziener. Hij zal vergoed worden zoals gebruikelijk is voor een amman; het wild dat hij schiet moet naar de abdij gebracht worden, waar hij er de normale prijs voor zal krijgen.

Opmerking: Kopie. // BRU-AGSB-Z-1046* staat onder BRU-AGSB-Z-1046.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

wij Patricius holvoet Abt ende heere van Sonnebeke clerxhove etc[eter]a op het raport van het goet comportement van pieter onraedt inwonder van langhemarck hebben hem ghestelt ende stellen bij desen tot ons erroepen het gonne wij sullen moghen doen te alle tijde alstons believen sal sonder redens daer toe te moeten geven voor Amman van onse heerelighede van Sonnebeke ligghende in langhemarck ende van onse heerelichede van clerxhove ligghende in het selve langhemarck met aucthorisatie aldaer te moghen jaeghen ende de selve jacht te bewaeren van alle vrimde jaeghers van ons gheen behoorelijck consent hebbende te calangieren afte nemen hunne instrumenten ende alles te doene als is in placaeten ende costumen ghestelt met soodanighe emolumenten als aen selfste officie van aman ende jachtbewaerder is competerende midts doende den ghewonnelijck eedt in handen van onsen bailliu van Zonnebeke ende volcommende al het gonne aen selve officie incumbeert met obligatie van al het wildt het gonne hij aldaer sal vanghen ofte schieten in te bringhen in de abdie van Zonnebeke op soodanighen loon als onse andere jaeghers van zonnebeke sullen hebben in teeken der waerheijt hebben dese verleent onder ons ghewonnelijck handteeken ende Cachet in ons abdie van Zonnebeke desen achtsen meij duijstsevenhondert neghen en twintigh onderteekent Patricius holvoet abt ende heere van Zonnebeke

test
[achterkant]

Commissie van aman ende jaghtbewaerder vande heerel[ijcheijt] van zonnebeke in langhemarck ende van clercxhove ibidem 1729