Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1047

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-04-1729

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "20 junij 1729" (20/06/1729).

Type: Denombrement voor een leentiende te Klerkshove, door de vertegenwoordiger van vrouwe Marie Florence de Trouzon aangeboden aan de baljuw van Klerkshove

Beschrijving: Jan Bap[tis]te Poijbant overhandigt, als gevolmachtigde van vrouwe Marie Florence de Trouzon, douarière van jonker Joseph Dieusaert en vrouwe van het Vroedenhof, aan heer Hubrecht Verenne, baljuw van het leenhof en de heerlijkheid van Klerskhove te Langemark (die toebehoort aan heer Patritius Hollevoet, abt en heer van Zonnebeke), het denombrement voor een leen, bestaande uit een derde van de tiende genaamd 'Jordaanshoek'; de twee andere derden behoren toe aan de proost van Voormezele en heer Jaecques Ouijn [+ situering van het leen]. Vrouwe de Trouzon kocht dit leen van de heer Pieter Placide Mariaual filius dheer Frans[ois] [+ verplichtingen en rechten van het leen].

Tekst

test
[voorkant]

Dit is t'rapport grootte ende denombrement Van een Leen twelcke jck jan Bap[tis]te poijblant als gheauthoriseert ende bediene[nde] man ouer Vrauw marie florence de trouzon douariere Van Jo[ncke]r joseph Dieusaert Vrauwe Van t'Vroedenhof doe ende ouergheue aen s[ieu]r hubrecht Verenne Bailliu ende wettel[ijcken] maenheere vanden Leenhoue ende heerel[ijckheijt] van Clercxhoue in Langhemarck alsnu toe- behoorende aenden Eerw[eerden] heer patritius hollevoet heere van Zonnebeke ende prelaet der abdije aldaer sijnde het derde van een reckthiende ghenaempt jordaens houck Ligghende inde p[roc]hie van Langhemarck ghehouden va[n] desen houe dies t'ander derde competeert aenden heere proost van voormizeele ende t'resterende ghel[ijcke] derde aen s[ieu]r jaecq[ue]s ouijn streckende aende zuijtsijde van[de] beke naer den Steenacker meule[n] welck voorn[omde] Leen haer is toeghecomme[n] bij coope jeghens d'heer pieter placide mariaual f[ilius] dh[ee]r fran[ciscu]s staende tvoors[eijd]e Leen ten dienste van trauwe ende waerhede ten relieue van thien ponden par[isi]se ende Camerlijnck ghelt t'elcker veranderijnghe ende alst verandert bij coope den thienden pennijnck onder protesta[ti]e indie[n] tsel[ve] Leen meer of min beuonden wierde sulckx te corigeren jn Kennisse der Waerheijt hebbe dese onderteeckent met mijn ghewoonel[ijck] handteecken desen ix april xvij.C neghen en twintigh tor[conden]

J.B. poijblant

20 junij 1729 ge-expedieert recipis

test
[achterkant]

Rapp[or]t Leen thiende onder Clercqshoue Mevr[auwe] trouzon Dieusaert