Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1048

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-07-1725

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "bamisse 1725" (01/10/1725); "bamisse 1726" (01/10/1726).

Type: Inpachtname door Pieter Bonte filius Jaspar van een leen van 8 gemeten grond te Zonnebeke, toebehorend aan de kerk van Zonnebeke

Beschrijving: Pieter Bonte filius Jaspar, inwoner van Zonnebeke, verklaart dat hij van de heer Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke en optredend voor de kerkfabriek van Zonnebeke, een leen van 8 gemeten grond te Zonnebeke in pacht heeft genomen [+ situering van de grond]. Tevoren werd deze grond gepacht door P[iete]r Vermeersch. De pacht geldt voor een periode van 3 jaar, en gaat in op bamis 1725; de jaarlijkse pachtsom bedraagt 56 pond parisis [+ bijkomende bepalingen].

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

den onderschreuen pieter bonte f[ili]us Jaspar inwoonder van de prochie van Zonnebeke kendt soo hij doet bij desen in pachte ghenomen te hebben van heer franciscus borreman pastor van de prochie van Zonnebeke den welcken dirigerende de tijdelijcke goederen van de kercke van de selue prochie kendt van ghelijcke in pachte ghegeven te hebben ae[n] den voornomden pieter bonte den nombre van acht ghemeten lants wesende een Leen gheleghen in de prochie van Zonnebeke wat zuijt van de herberghe ghenaemt den fresenbergh ghehoude[n] van den Leenhoue van het selue Zonnebeke consisterende in een half ghemet meersch ontrent soo veele busch ende de reste saijlant houdende al aen elckanderen aboutterende in tgheheele van ooste[n] de landen m[eeste]r Joos annee fran[ciscu]s taelen ende p[iete]r vermeersch van westen de Landen toebe- hoorende de heer ende m[eeste]r Jan fran[ciscu]s Cocle van suijde[n] de Landen voor desen ghebruijckt bij Jan bouttelier ende van noorden het Leen alsnu competerende mijn heer Cocle p[res]b[yt]re etc[etera] welcke acht ghemeten Laest in pachte hebben gheweest bij p[iete]r vermeersch) voor een termijn van drie naer een volghende Jaeren waer van het eerste sal inganck nemen bamisse 1725 ende expireren bamisse 1726 om Jaerlijcks voor generale pachtsomme te geuen ses en vijftigh ponden par[isi]s suijver gheldt bouen alle andere Lasten van pointinghen settinghen heerlijcke renten straetboeten etc[etera] gheene ghefondeert behaluen de contributien in cas van oorlogh als wanneer hij moderatie sal ghenieten naer ghewoonte ende reden wat aengaet het boomghewas bevonden op dese acht ghemeten sal in bewaernisse ghenomen woorde[n] door den pachter ende groeijen ten profijte van de kercke sonder eenighe pretentie van recompensie ofte verminderinghe van pachtsomme actum desen 29 Julij 1725

pieter bonte

Franciscus borreman pastor van Zonnebeke

test
[achterkant]

pachtbrief van p[iete]r bonte