Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1044

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-07-1728

Type: Brief van J. De Raet aan de abt van Zonnebeke, i.v.m. documenten over een transactie betreffende enkele wezen te Leuven, waarvoor instemming van de Raad van Brabant vereist was

Beschrijving: Brief van J. De Raet, te Leuven, aan de abt van Zonnebeke. Hij zendt de abt een kopie van een certificaat, alhoewel dit volgens hem onnodig is, aangezien de oppervoogden van Leuven niet optraden als voogden in de zaak van bepaalde wezen, of niet bevoegd waren in die zaak. Hij zal de abt echter een kopie geven van de instemming van de Raad van Brabant.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-1044 en BRU-AGSB-Z-1044* zitten verpakt in een gezegelde omslag met adres.

Tekst

test
[voorkant]

Loven den 23 julij 1728

Eerweerdigh Heer

Ben UE[dele] Eerw[eerdicheijt] volghens versoek toesendende Copije van t'wettigh certificaet noghtans onnodigh want bij aldien de Oppermomboirs der stadt Loven niet en waeren geweest momboirs in t'particulier van de voorz[eijde] weesen ofte de maght niet en hadde gehadt van t'approberen ende lau- deren d'acte ofte transactie tusschen ons aengegaen ick sou- de mij bij hun niet geaddresseert hebben Sal UEerw[eerdicheijt] Copije autenticq van d'authorisatie van den Raede van Brabant ter handt stellen hoope dat UEerw[eerdicheijt] hier mede ten volle sult vergenoeght wesen want oncosten de weesen niet gelijken sal den dagh tot het tellen van het gelt op het spoedigsten afwaghten blijve naer offers van dienst met alle respect

Eerweerdigh Heer

VEerw[eerdicheijts] Oodtmoed[ighen] en onderdaenigsten Dienaer J. De Raet

P.S. Wenschte dat VEerw[eerdicheijt] den dagh van betaelinghe geliefde te stellen voor den 10 van toecomende maent alsoo eenighe weeken theghens aldan moet buijten gaen

test
[adres]

Eerweerdigh Heer Den Heere ende Prelaet van Zonnebeek [etcetera] [etcetera] Tot Jpren

test
[adres]

Mijn Heer Mijn Heer A. Crommelijnck Ontfanger der Abdije van Zon- nebeek in de Refugie van Zon- nebeek [etcetera] Tot Jpre