Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1032

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-06-1728

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den vijfthiende meije Seventhien hondert achtentwijntigh" (15/05/1728).

Type: Kwitantie door De Raedt aan Verenne, en instelling van rente bezet op grond te Langemark door De Raedt

Beschrijving: Francois Godtschalck, notaris te Ieper, verklaart dat voor meester Michiel Pijpe, notaris te Ieper, jonker Ian de Raedt verscheen, licentiaat in beide rechten en advocaat te Leuven. De Raedt is gehuwd met vrouwe Maria Gerardij, en heeft haar volmacht, evenals de volmacht van jonkvrouw Albertina Gerardij. De Raedt verklaart dat hij van Hubrecht Verenne, gezworen scheidsman van de kasselrij van Ieper, de som van 14 ponden 9 schellingen groten Vlaamse munt ontving, in navolging van de keizerlijke plakkaten. Deze som houdt hij als rente, tot de betaling van het kapitaal, en hij verbindt daartoe zijn bezittingen en die van zijn nakomelingen, in het bijzonder een stuk grond te Langemark, onder de heerlijkheid van Cleve [+ situering van de grond; + bijkomende bepalingen].

Tekst

test
[voorkant]

Alle de gonne die dese presente Letteren sullen sien francois godtschalck erfachtigh tabellion binnen der Stede van Jpre omme te ontfanghen bewaere[n] grossoijeren zeghelen met den zeghel van sijne keijserlicke ende Catholijcke majesteijt ende teeckenen alle contrac- ten testamenten obligatien ende alle andere acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor Notaris binnen der Stede Casselrie ende dependentie van Jpre Salut doen te weten dat voor m[eeste]re Michiel Pijpe notaris t Ipre Residerende ter presentie van m[eeste]re pieter Carpentier procureur van de Casselrie van Ipre ende Jooris Blancquaert de Jonghe ghetuijghen hiertoe ghebeden Compareerde In persoone Io[ncke]r Ian de Raedt Licentiaet in beijde de Rechten ende advocaet Woonende

test
[voorkant]

tot Loven nu Sijnde in dese Stadt thuijwelick hebbende Vrauw maria gerardij ende vande selve ghemachtight als oock agierende ende ghemachtight over Jouff[rauw]e albertina gerardij Jnghevolghe d'acte van procuratie ghepasseert den vijfthiende[n] meije Seventhien hondert achtentwijn- tigh door R.[?] Davits notaris tot Loven ende ghetuijghen bekennende ende verclaerende bij desen van hubrecht verenne ghesworen Deelsman deser Casselrie wel ende deughdelick ontfanghen t'hebben de Somme van veerthien ponden neghen Schellijn[ghen] grooten vlaems Courant ghelt volghens sijne Majesteijts plaecaeten dese daer over dienende voor absolutte quittantie ende welcke Somme hij is houdende te Rente in advenante van den penninck twijntigh Jngaende

date deser ende Continueren tot den oplegh verbindende daer vooren sijnen persoon ende goet present ende toecommende met die van sijne hoirs in solidum sonder divisie ende specialick daerin verbonden ende gheaffecteert de twee derde deelen van eene partie Lants alsnu gars in Langhemarcq onder d'heerelichede van Cleven verpacht met t fonsier van Clercxhove aboutterende in t'gheheele van zuijden de Landen van t'Selve fonsier ende de Beke van Westen [niet ingevuld] ende van oosten [niet ingevuld] [niet ingevuld] omme bij faute vande Jaerelicxsche betaelijnghe der verloope[n] t'ghebreck van dies daerop te verhaele[n] bij vercoopijnghen ter haulche met twee kerck gheboden tot Langhe- marck sonder voorder formaliteijten

test
[voorkant]

te moeten oirbooren Waer aen Wort ghereminceert ghevende Staende assignatie met Cessie van actie om de Iaerelicxsche pachten te ontfanghen vande Moderne ende toecommende pachters selfs wort den Rente heffer gheauthoriseert tot doen de verpachtijnghe soo het hem sal goet duncken Nemaer Wort gheobligiert over d'Jntresten Sigh alsdan te Contenteren met het Jncommen van pachte ende proffijt van Boomghewas datter Can sijn ofte can sijn gheplant Soodanigh datter van Jntresten pachten nochte boomghewas en sal moeten sijn ghedaen eenighe Rekenijnghe bijbrengh ofte Recompense totter tijdt vanden oplegh der Capitaelen pennijnghen die Sal Moghen gheschieden ter gheliefte mits

alsdan oock betaelende aenden Rente heffer het ghemelde boom- ghewas op dit Landt Staende bij prijsie mits alsnu daerop gheen is bevonden ende om desen te doen Sorteren haer volcommen effect gheeft den eersten Comparant procuratie Irrevocable aen [niet ingevuld] [niet ingevuld] om te Compareren voor Iuge Competent desen aldaer te herkennen met Realisatie ende opignoratie In forma Soo hij Verenne oock gheeft procuratie aen [niet ingevuld] [niet ingevuld] omme t'Selve te accepteren Met alle Solemni- teijten versocht In Kennisse der Waerheijt hebbe Ick dese gheteeckent ende ghezeghelt ter greffie vande tabellionnage t'Ipre die ghedaen ende ghepasseert Sijn binnen t'voorn[omde]

test
[voorkant]

Ipre den vijfden Iunij Seventhien hondert achtentwijntigh ende Waeren onderteeckent I. De Raedt H. Verenne P. Carpentier I.I. Blancquaert ende M. Pijpe notaris toor[conden]

F. godtschalck

grosse - xx stuij[ver]s