Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-983

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-04-1721

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1721".

Type: Verklaring door de pastoor van Beselare voor de notaris te Ieper, dat hij nooit nood heeft gehad aan assistentie door een andere priester

Beschrijving: Meester Joannes Baptiste Vergriete, pastoor van Beselare, verklaarde voor notaris Michiel Pijpe te Ieper, dat hij reeds 4 jaar pastoor was in die parochie, en nooit een kapelaan of vicaris nodig gehad heeft voor het vervullen van zijn pastorale plichten. In de 3 eerste jaren was er weliswaar een priester die een vroegmis kwam opdragen, maar die hem niet assisteerde, en die geen sacramenten toediende.

Tekst

test
[voorkant]

Compareerde heer en[de] m[eeste]re Joannes Bap[tis]te Vergriete p[res]b[it]re pastor der prochie van Becelaere den welcken heeft verclaert en[de] gheattesteert voor waerachtigh soo hij doet bij desen dat hij is gheweest pastor der voors[eijd]e prochie den tijdt van vier Jaeren en[de] nu beth dan een Jaer is gheweest sonder dat hij noodigh ghehadt ofte Beuonden heeft te wesen d'assistentie van Eenen Capelaen ofte vicaris ten opsichte hij alleene suffisant was en[de] is omme te voldoen aen[de] sorghe pastoriale ofte zieleLast ende Voor soo veele in de selue prochie ghedeurende de drie eerste Jaeren hij al daer is gheweest eenen priester beuonden heeft tselue alleenelick was omme de prochianen te Gheriefuen van Eenen vrougmisse ende gheensins tot assistentie van[den] heere Comparant nochte dadministratie van[de] heijlighe Sacramenten Reden van Wetenschap alles te wese[n] van sijn eijghen faict fonctie en[de] Kennisse onder Belofte en[de] presentatie als naer Rechte aldus ghedaen en[de] ghecertitifieert t'Ipre desen eenentwintighsten april seuen- thien hondert een en twintigh voor mij michiel pijpe nottaris aldaer Residerende ten presentie van pieter de Weer en[de] pieter Behaeghel Jnwonders deser stede ghetuijghen hier toe ansocht

J.b. vergriete pastor in becelaere

Pieter de Weer

Petrus behaghel

M. Pijpe 1721