Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-982

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-03-1721

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in date 27 7bre 1714" (27/09/1714); "oust ende onbloet xvij hondert negenthyne" (08/1719); "den oust ende onbloet 1720" (08/1720).

Type: Berekening van het tegoed/de schuld tussen Pieter Meesdach en de abdij van Zonnebeke, na de verkoop van de Hazewee-tiende door Pieter aan de abdij

Beschrijving: Pieter Meesdach verkocht een tiende, de Hazewee-tiende, aan de abdij van Zonnebeke (27/09/1714); het document betreft de afwikkeling van de financiële aspecten van deze transactie (met o.a. proceskosten, betalingen aan procureurs, portkosten, …). Uiteindelijk blijkt Pieter Meesdach de abdij nog 41 pond 8 schellingen en 9 groten Vlaamse munt schuldig te zijn, die hij hierbij voldoet.

Tekst

test
[voorkant]

Liquidatie van verschot ende ontfan[g] van gelde tusschen pieter meersdach ende heer Aquilinus Crommelynck ontfa[n]g[her] der Abdije van Zonnebeke rakende den coop van eene thyende genaempt de hasewee thyende blijkende bij den coop in date 27 [septem]bre 1714 welcke thyende den voorschreven pieter meesdach heeft overgelaten ande ende ten profijtte van[de] Abdije van Zonnebeke

Alvooren te noteren datter proces is geweest rakende de forme van het coopcontrackt ende door pieter meesdach gewonnen soo alhier ter Castelrije van Jpre ende bij appelle tot gendt ende mechele vijt Crachte heeft pieter meesdach betaelt an den procureur Costonoble een deel van sijnnen staet costen blijkende par acquijt - 10: 1: 5 Jtem heeft meesdach betaelt over de evangili- geren het proces om te senden naer gendt - 1: 0: 0 Jtem het overdragen het proces naer gendt - 2: 14: 0 Jtem betaledt anden durewaerder baratto - 0: 6: 4 Jtem getaxeert twee voijagen van meesdach tot mechelen - 16: 0: 0 Jtem over porten van brieven - 1: 5: 0 Jtem over gegeven te hebben anden clerck tot gent - 0: 9: 4 Jtem over teere in diversche Stonden van procureur costonoble - 4: 7: 10 Jtem over verschot van teere in het schrijven van het contract - 0: 8: 0 Jtem heeft betaelt de cortheijt vande consignerende somme - 0: 19: 4 Jtem heeft betaelt over het restant van het stattien? costen van Lamorant procureur tot mechelen - 10: 10: 0 Jtem andemael van porten van brieven - 0: 8: 11 Jtem gegeven voor ionste an meesdach - 3: 10: 0 Jtem heeft betaeldt de acte costen tot gendt anden procureur kiekemans - 6: 6: 8

Somme t'samen bedraeght van het verschot - 58: 6: 10 Betalynge op de voorn[omde] verschot ofte pretentien

verte

test
[voorkant]

Alvooren heeft geprofiteert pieter meesdach over de getaxeerde Costen bij de liquidatie gespiecificeert tusschen pieter meesdach ende den procureur Michiel pippe geauctoriseert door den heer keniaert de Somme van - 49: 15: 7 te noteren dat de pennijngen vanden coop met alle de besproken bedragende twee hondert achtenvijftich ponden achthijen schellijngen thijen grooten vlams hebbe getelt ende gegeven an pieter meesdach den welcke de selve somme heeft geconsigneert in handen vanden heer Cambier om te profiteren den iaerelixken pacht vande thijende vijt Crachte van diere is pieter meesdach noch schuldich over ontfangen te hebben an Jan dornez ende willaert pachters vande thijende vijf iaeren pacht t'Laetste iaer den verschenen oust ende onbloet xvij hondert negenthijne ten ad[venan]te van thijen ponden groot ijder iaer compt alhier - 50: 0: 0 den oust ende onbloet 1720 is noch te ontfangen memorie

De betalijnge t'samen bedraght - 99: 15: 7 Afgetrocken de voorn[omde] betalijnge van negenentnegentich vijfthijen schellijngen scoen grooten vlams op de voorschreven verschot gedaen door pieter meesdagh blijft den voorseijden meesdach noch schuldich ande Abdije van Zonnebeke de Somme van eenenveertich ponden acht schellijngen negen grooten vlams welcke Somme date deser wesende den 28 maerte 1721 voldaen is

P[iete]r mestagh