Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1014

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-01-1724

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1724".

Type: Telling en taxatie van de bomen op een stuk grond van Franciscus Borreman te Zonnebeke, bij een wisseling van pachter

Beschrijving: G. Boutens, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, verklaart dat hij de begroeiing van een stuk grond te Zonnebeke taxeerde [+ situering van de grond], op vraag van meester Franciscus Borreman, als verpachter. De grond werd gebruikt door Gillis De Haene, en komt nu in handen van Pieter Hoflack, als aankomende pachter.

Tekst

test
[voorkant]

hoflacq om heer pastoor

Vpden achthienden Januarij xvij.C vierentwintigh was bij mij onderschreuen ghesworen prijser der zaele ende Casselrije van Jpre ghedaen prijsie op een partije Garslant binnen de prochie van sonnebeke west vande kercke lest ghebruijckt ende Competerende Gillis De haene ten versoucke van heer ende m[eeste]re franciscus borreman soo hij agiert als verpachter ende ouergheuer ter eendere ende Pieter Hoflack ancommenden pachter ende anveerder ter andere vande groene taillen van houtte aldaer beuonden Consisterende Jnde Canthaeghen tsonouck vande opgaende ende tronckboomkens t'drooghe bestop met alle de struijcken ende groene bestophaeghen Rondtsomme t'voorseijde Gars ende anden suijthelft vanden Lochtijnck noortdaeran ter aerden af (Sonder bij den pachter de Selue bestophaeghen ofte struijcken te moghen afcappen) gheextimeert ter Somme van - xviij lb: xviij s: 0 d

Ten voorseijden daeghe aldaer beuonden ende ghetelt De naerschreuen fruijt opgaende

test
[voorkant]

ende tronckboomkens de welcke den ancommenden pachter Jn bewaerenisse ontfanckt om thouden groijen Jn proffijtte vanden proprietaris ghedeurende sijn ghebruijck soo volcht begrepen op tdeel vanden vermelden lochtijnck ende erfue die andries steijaert nu bij naerpachte ghebruijckt

Aluooren Jn Jonghe midbaere Crieckelaers - ij.e Jongh prumelaerken - j.e Jonghe troncklijnden - ij.e Eecken enckel plantsoengens - xxj.tich Eecken dobbel saeden - x.e Enckel eecken saeden - iij.e Esschen enckel plantsoenen - iij.e Olmen enckel Plantsoentgens - ij.e Olmen Dobbel saeden - iij.e Opgaende elsen plantsoentgen - j.e Jonghe opgaende wulghe - j.e Opgaenden popelieren plantstaecke - j.e Jonghe gheplante abeelkens ofte espkens - vij.e Espen enckel plantsoen - j.e

Jonghe sochte tronckwulghen - xj.e Sochte plantstaecken vande bequaemste - ix.e Schijtwerfuen Jonghe tronckboomkens vande beste - xlviij.tich

Nopende de Boomkens opden noortcant vanden lochtijnck ende de gonne achter thuijs ghebr[uijckt] door adriaene gheldof blijfuen aenden disch onghetelt - Memorie

ALDus dese prijsie ende boomghetal ghemaeckt ten Daeghe ende versoucke alsvooren ter presentie ende beleede van[den] voorseijden Hoflack mij Toorconden

G. Boutens 1724

test
[achterkant]

prijsie van het garslandt commende van gille dhaene