Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1007

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-02-1724

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1724".

Type: Taxatie door een gezworen taxeerder van de bomen op twee stukjes grond van de kerk te Zonnebeke

Beschrijving: J.C. Verenne, gezworen taxeerder, taxeerde de bomen op twee stukjes bos, toebehorend aan de kerk van Zonnebeke, die gebruikt worden door Jan Obrij [+ situering van de gronden].

Tekst

test
[voorkant]

boomghewas op 2 partieckens buschlandt nu ghebruijckt bij Jan obrij

test
[voorkant]

Vpden iij.e[n] febr[uari] 1724 was bij mij onderschr[euen] gesworen prijser gemaeckt getal van t'boomgewas Staende op twee partiekens busch competeren[de] aende kercke van Sonnebeke gheleghen inde sel[ue] prochie ghebruijckt bij Jan obrij omme volghens dies de selue te blijuen groije[n] ten proffijtte vande sel[ue] kercke consistere[nde] als volght

eerst op tdriehouckte partieke[n] busch oost bijde kercke paele[nde] west t'straetge[n] dat loopt lancxt tforeest en[de] oost tlant van[de] hofstede Soenen

Eecken einkel plantsoen en[de] groote dobbel Saeden - xvij.e eecke[n] minder dobbel saeden - xv.e

op een ander p[ar]tijeken busch

test
[voorkant]

noort west bijde mispelaere paelen[de] zuijt tlanghestick S[ieu]r ouijn competere[nde] van dese dhelft gemeene an fran[ciscu]s Warlop

eecke[n] einkel plantsoen en[de] groote dobbel saede[n] - ix.e eecke[n] minder dobbel saede[n] - xv.e eecke[n] einkel saede[n] bequaemste - xviij.e

Welck voorschreuen boomgetal den pachter seijde aen hem te competere[nde] [sic] ende d'extimatie van d'ouerleuerijn[ghe] te moeten geschieden in volle weerde ende alsoo de sel[ue] ghe-ex[timeer]t te wete[n] de gonnen op d'heerste partie in tgeheele en[de] opde tweede partije ouer dhelft ter so[mm]e van - xviij lb par[isi]s

aldus gedaen op t beleet van[den] sel[uen] pachter date alsboue[n] toor[conden]

J.C. verenne 1724

Sallaris ij lb p[arisis]