Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-999

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-01-1723

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1723".

Type: Taxatie door een gezworen taxeerder van grond van de dis te Zonnebeke, bij een wisseling van pachter

Beschrijving: G. Boutens, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, taxeerde een stuk grond te Zonnebeke, waarop een huisje stond waar Jnnocent Tratsaert dict Hespeel in woonde, maar dat nu door een ongeluk afgebrand is. Hij doet dit op verzoek van meester Frans[ois] Borreman, pastoor van Zonnebeke, die optreedt in naam van de dis, en van Jan Frans[ois] vander Meersch, als aankomende pachter [+ opsomming van de verschillende onderdelen van de grond].

Tekst

test
[voorkant]

heer pastor Borreman sol[vit]

Vpden achsten Januarij seuenthien hondert Drieentwintigh was bij mij onderschreuen ghesworen prijser der zaele ende [Cas]selrije van Jpre ghedaen prijsie op een partijeken Lants Jnde prochie van zonnebeke alwaer een huijseken heeft ghestaen alsnu bij onghelucke afghebrant aldaer Jnnocent tratsaert dict Hespeel Lest ghewoont heeft onder D'heerelichede van struijues ten versoucke van heer ende meester fran[coi]s Borreman Pastoor der prochie van Sonnebeke agierende ouer den disch der selue prochie ter eendere ende Jan Fran[coi]s vander meersch aencommenden pachter ende aenveerder ter andere van t'gonne naerschreuen

Eerst ontrent lxxv roe[de]n Lants naervette Jn Coornestoppel van smoorhoop ende hasschen van tvoorseijde verbrande huijseken de taillie Jnde Canthaeghen met tsnouck vande tronckboomen

test
[voorkant]

ende Coppillie van[de] Doornehaeghen gheextimeert ter somme van - ix lb: j s: o d

Jtem een esschen plantsoentgen een ockerno[otb]oomken drie Jonghe appelboomkens elf prumelaerkens twee Crieckelaers vier Keirse- laerkens de struijcken van acht roeden Doornehaeghen leeghe van stagie alles alsnu aldaer beuonden om wt te doen ofte verplanten gheextimeert met Dertigh witte brijcken ende vier Calchie steenen ter so[m]me van - xv lb: v s: 0 d

[Tussengevoegd: Den Jnhout van[de] voorgaen[de] prijsien sijn bij Jan Fran[coi]s van[der] meersch Betaelt ande ontfanghers Carpentier en[de] petijt ouer de pointijn[ghe] tratsaert - M[emori]e]

Jtem aldaer alsnu noch beuonden ende ghetelt den nombre van veerthien tronck- wulghen onder oude ende Jonghe de welcke den aencommenden pachter Jn bewaerenisse ende ghetalle anueert Dus - Memorie

AlDus ghedaen ten daeghe ende

Versoucke alsvooren ter presentie ende beleede van[den] vermelden anveerder mij toorconden

G. Boutens 1723