Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-998

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-12-1722

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "op den twaelfsten februarij 1714" (12/02/1714).

Type: Testament van Gillis de Haene, met stichting van zielmissen en jaargetijde in de kerk van Zonnebeke, ten laste van de dis

Beschrijving: Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, noteert het testament van Gillis de Haene: hij schenkt aan de dis van Zonnebeke alle gebouwen op het stuk cijnsland dat hij van de dis houdt (met uitzondering van vruchtgebruik voor zichzelf, en het gebruik van een woning door zijn meid, na zijn overlijden); Zijn meid krijgt beddengoed en een kast. Hij wil begraven worden in de kerk van Zonnebeke, met een grote uitvaart (met brooddeling, en spijs en drank); hij sticht ook 100 zielmissen en een gezongen jaargetijde in de voorkerk, bij het altaar van OLV, met brooddeling [+ bijkomende bepalingen]. De rest van zijn bezittingen gaat naar zijn wettige erfgenamen.

Tekst

test
[voorkant]

Jn den naem ons heeren amen bij desen teghenwoordighe[n] openbaere instrumente sij kennelijck een Jghelijck dat op heden den derthienste[n] december seventhien hondert twee en twintigh voor mij Franciscus borreman als pastor der prochie van Zonnebeke ende in de presentie vande ghetuijghen hier naer ghenomt ende expresselijck hiertoe versoght ghecompareert is in persoon de[n] eersaemen gillis de haene ouders ionghman noch wel te passe wesende ende hebbende sijn volle verstandt sinnen ende memorie ende sij selfs sijnde ghelijck het mij pastor ende ghetuijghen was kennelijck welcken comparant ouerdenckende de broosheijdt des menschelijck leuen datter niet sekerder en is als de doodt ende niet onsekerder als de heure des doodts heeft om veele redenen hem moverende ende namentlijck om sijn siele te voorsien van gheestelijcke behulpsels soo voor als naer sijn doodt van sijn tijdelijcke goedere[n] die hij met sijnen seuren arbeijdt ende langhdeurende diensten ende industrien bij de gratie godts heeft gheconquesteert ende ghewonne[n] ghelijck als hij kendt bij desen alles gheconquesteert ende ghewonnen te hebben heeft gheradigh ghevonden hier van te disponeren op de maniere als volght bij dit teghenwoordigh instrument alsvooren gheeft hij soo hij doet bij desen in levende lieue ende metter waermer handt bij forme van donatie inter vivos (ghelijck hij noch heeft ghedisponeert op dese maniere op den twaelfsten februarij 1714) alle de edificien staende ende noch te stellen op de sestigh roeden dischelandt bij hem ghebruijckt in cheijnse ende dat ae[n] den voorseijde[n] disch van Zonnebeke voor nu ende voor altijdt de selue te besitten al tselue ghelijck alle andere dischegoederen reserverende alleenelijck voor hem het bijleven ofte ghebruijck van dies voor gheheel sijn leuen ende naer sijn doodt een wonste in de oostsijde voor adriane ghelthof waer vooren hij belooft te geuen bij erkentenisse ofte forme van pachte ghedeurende sijn leuen Jaerlijcks vier guldens boue[n] de twee guldens van sijnen cheijns om te geuen aen de aerme Liede[n] ter discretie van den heer pastor aen den welcken de dispositie van dies sal competeren als oock van het gonne daer van sal ontfanghen woorden naer de[n] comparants doodt van pachte sonder iemandt daer van rekeninghe te moeten doen declarerende sijn intentie soodanigh gheweest te hebben in het voorgaende instrument wel verstaende dat dese vier guldens voorseijt alleenelijck regarderen de[n] comparant ende niet adriane ghelthof

test
[voorkant]

die haer wonste sal hebben in de sijde voorseijdt voor gheheel haer leuen lanck gratis ende sonder eenighe recompensie daer- vooren te moeten geuen sullende nochtans verobligeert sijn dese sijde van het huijs op haer cost te houden in behoorelijcke refectie voorder declareert soo hij oock doet bij desen bij forme van testamente sijnen uijttersten wille te wesen dat sijn lichaem sal begrauen wesen in de kercke van Zonnebeke met den dienst van een groot uijtvaert in welcken uijtvaert sal den aermen ghedeelt woorden een rasiere coorne verandert in broot naer dien sullen de vrienden ghebeurts ende die in den dienst sullen wesen eerlijck in spijse ende dranck onthaelt woorden bouen dies versoeckt ende ordonneert dat naer sijn doodt ghelesen sullen woorden hondert sielemissen ter dispositie van den heer pastor waer vooren sal ghegeuen woorden voor stipendium eenen schellinck voor ider misse voorder ordoneert ende declareert sijnen uijttersten wille oock te wesen te geuen naer sijne doodt ae[n] adriane gelthof sijn teghenwoordighe maerte bouen de wonste hier vooren ghementioneert ende haere Jaerlijcksche heure het bedde daer sij teghenwoordigh op slaept met de saersen ende twee paeren slaeplakens mitsgaders een dresse van kerselaeren houdt wat aengaen de prijs van boomen ofte andersins bevonden naer sijn doodt in het houcken ende disschelandt sal ghelaten woorde[n] voor de[n] disch sonder recompensie de vette van gheheel de[n] mesput sullende toebehooren aen de wettelijcke hoirs bouen dies declareert hij sijnen uijttersten wille te wesen dat naer sijn doodt ghesonghen sal woorden een solemneel Jaerghetijde van een singhende misse te doen in de voorkercke door de[n] heer pastor ae[n] den autaer van onse L[ieve] vrauwe waer vooren hij sal hebben eenen gulden ende den coster voor sijnen dienst thien stuijvers telcken Jaere te doen op de[n] dagh van sijn ouerlijden waer in den aermen broot sal ghedeelt woorden naer discretie van den heer pastor waertoe hij gheeft tot het betalen van de ontcosten van dies ende uijtdeelen van broot een busschelcken aen den disch van Zonnebeke groot een half ghemet met de catheijlen naer sijn ouerlijden daer op bevonden ligghende in den oosthouck van achter de hofstede van Jan de Smet van suijden den meersch van de[n] selue[n] Jan de Smet ende van oosten een zuijtstick van dito de Smet etc[eter]a hem toecommende bij coope van fran[coi]s torhoudt bouen dies te profiteren Jaerlijcks van een stick gerssinghe daer sijn scheure ende noch andere edificien opstaen hem competerende groot ontrent de drie ghemeten in het gheheele de somme van neghen ponden par[isis] waer mede het voorseijde stick alleenelijck en met de edificien daer op sal belast blijven ende soo commende tot de generaele dispositie van alle sijne andere resterende goederen meubele ende immeubele hoedanigh die sijn ende tot

wat plaetse die gheleghen sijn heeft hij comparant ghelaeten aen sijn naeste apparente wettelijcke hoirs om die onder hun te deelen een Jder naer proportie ende costume ende op dat dit teghenwoordigh instrument soo in het gonne hij de donatie inter vivos heeft noch eens goetgheceurt ende gheconfirmeert als causa mortis nieuwelijcks heeft ghedisponeert sortere sijn volle effect uijt craghte van donatie inter vivos ende causa mortis testament codicille ofte andersins soo het best can ende vermagh renuntie-eert hij aen alle costumen ende Landtsrechten ter contrarie derogerende aen dies soo veel hij can ende vermagh ofte in hem is aldus ghedaen ende ghepasseert date als bouen ter presentie van heer alipius vertomme onderpastor van Zonnebeke ende van heer gaudentius platevoet religieus van de abdie van Zonnebeke ghetuijghen hier toe versoght die ghevraeght sijnde beneffens den donateur ende testateur ofte sij conden schrijven hebben dese minute beneffens mij pastor onderschreven onderteekent te weten den donateur ofte testateur met sijn merck declarerende niet te connen anders schrijven ende de ghetuijghen met hun naem ende ghewoonelijck handt-teecken onder doubbelen waer van het een is rustende in de handen van den comparant ende het ander inde handen vanden heer pastor onderschreuen om bij hun bewaert te woorden

dit is het merck van gillis de haene declarende niet anders te connen schrijven

Alipius vertomme vicepastor in Sonnebeke

gaudentius platevoet can[onicus] Reg[ularis] Son[nebecansis]

mij present franciscus borreman als pastor he[...] voorschreuen is stipulerende

test
[voorkant]

het testament ende iaerghetijde van gillis de haene ouerlede[n] op de[n] 5 februarij 1723